V dňoch 3.-6. septembra 2020 sa uskutočnila tradičná mariánska púť k milostivej soche Sedembolestnej Panne Márii, ktorá je vznešene uchovávaná v mariánskej svätyni Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. Tento chrám bol minulý rok 2019 slávnostne duchovne pričlenený k hlavnému mariánskemu chrámu k Pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. A pred krátkym časom bol náš kostol poctený udelením dekrétu Svätej Stolice (Vatikánu) o možnosti vo významné sviatočné dni počas roka získať v ňom za vymenovaných podmienok úplne odpustky (originál dekrétu i jeho slovenský preklad je možné si pozrieť na našej farskej webovej stránke: www.topolcany.fara.sk).

Aj v tomto roku poctili našu mariánsku púť svojou osobnou účasťou významné osobnosti duchovného a náboženského života. Z liturgického slávenia sv. omše, ktorú slúžili počas púte, sme spravili spolu s ich kázňami amatérske video záznamy. Tieto videozáznamy ponúkame teraz širokej verejnosti k zhliadnutiu. Je to v tomto čase koronakrízy a núdzového stavu náš mediálny príspevok, keďže účasť v kostoloch na sv. omšiach je nateraz počtom najviac 50 ľudí obmedzená. Máme totiž nádej, že viacerí ľudia budú zvlášť v tomto období vyhľadávať takéto náboženské programy.
Tu je teda prehľad videozáznamov slávenia sv. omší počas mariánskej púte 2020 v Topoľčanoch. Ku každému je zverejnený samostatný link v detaile tohto článku.

Modlitba zasvätenia sa Panne Márii inšpirovaná vzorom sv. Alfonza M. deʼ Liguori:

Panna Mária, Matka Božia a naša Matka, plní dôvery prichádzame k tebe, lebo ty nás povedieš ku Kristovi, zvlášť prítomnému a pôsobiacemu vo sviatostiach Cirkvi. Nepoškvrnená Panna! Neprestajne ďakujeme Bohu, že nám dal milosť poznať ťa, lebo vieme, že svoju spásu dosiahneme najprv pre zásluhy Ježiša Krista a potom na tvoje orodovanie.
 
Naša Kráľovná, ty si sa tak veľmi ponáhľala, aby si navštívila a posvätila svojou návštevou dom Alžbety. Čo najskôr navštív aj chudobný príbytok našich sŕdc! Ponáhľaj sa, ty poznáš lepšie než my biedu a mnohé choroby našej duše, nezriadené náklonnosti, zlé návyky, spáchané hriechy, či iné zlá, ktoré ju môžu priviesť do večného zatratenia. Preto nás navštív, kým sme živí, ale najmä v hodine smrti. Ty poznáš naše útrapy a naše potreby lepšie ako my. Najsladšia Kráľovná a Matka naša! Oroduj za nás a vypros nám od svojho Syna tie milosti, ktoré uznáš za najosožnejšie a najpotrebnejšie pre našu dušu. Vypros nám, pre zásluhy nášho Spasiteľa Ježiša, čo je tvojho uznania pre nás najlepšie! My chceme žiť plní dôvery v teba a ty sa o nás staraj na našej ceste do neba.
 
Zasväcujeme ti teda, naša Kráľovná, svoju myseľ, aby ustavične pamätala na lásku, ktorú od nás zasluhuješ, zasväcujeme ti svoj jazyk, aby ťa chválil, a svoje srdce, aby ťa milovalo. Zasväcujeme ti našu dobu, našu budúcnosť, naše drahé Slovensko, naše mesto, našu farnosť i celý náš život. Zasväcujeme ti naše kroky na ceste našej spásy, naše schopnosti, radosti a úspechy, ale i trápenia, zlyhania a bolesti.
 
Viď nás, Mária, ako k tebe ideme a tebe dôverujeme. Ty prosíš za toľkých iných, popros aj za nás a našich drahých a povedz v náš prospech jediné slovíčko! Povedz Bohu o našej túžbe spasiť sa pre zásluhy Kristovho kríža. Povedz mu, že sme tvoji, viac od teba nežiadame.
 
Pod ochranou Tvojho Nepoškvrneného Srdca budeme ľudstvom zjednoteným s Kristom. Budeme svedkami jeho zmŕtvychvstania. On nás bude viesť k Otcovi na slávu Najsvätejšej Trojice, ktorú chválime dobrorečíme a klaniame sa jej naveky.
 
Teraz budeme všetci trikrát volať:
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, zasväcujeme sa ti!
- Vo štvrtok 3. septembra 2020 sv. omšu celebroval rodák z Topoľčian vdp. Roman Skladaný, farár vo Farnosti Veľké Bielice.
- V piatok 4. septembra 2020 sv. omšu celebroval páter Vladislav Bednár, OT - rehoľný kňaz dlhé roky pôsobiaci v Topoľčanoch.
- V sobotu 5. septembra 2020 sv. omšu celebroval a mariánsku pobožnosť viedol Mons. Peter Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy.
- V nedeľu 6. septembra 2020 slávnostnú sv. omšu slúžil Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup, metropolita moravský a predseda Českej biskupskej konferencie.
 
   Prajeme všetkým, ktorí jednotlivé záznamy cez zverejnené linky budú pozerať,
príjemný a požehnaný duchovný zážitok!

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup