Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

FARSKÉ OZNAMY - 24. NEDEĽA CEZ ROK - SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA

( 15.09.2019 - 21.09.2019 )

Pondelok - Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov
Sobota - Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Nedeľa - Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období


V prvom rade sa chceme z tohto miesta poďakovať všetkým dobrodincom a ochotným farníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli a pomohli k zdarnému priebehu našej topoľčianskej mariánskej púte. Ide o veľmi konkrétnu pomoc, ktorou pridali ruku k dielu viaceré naše spoločenstvá, mnohí miništranti, naše tri spevokoly, páni organisti, aranžérky. Rovnako ďakujeme za ozvučenie, dary v obetnom sprievode, za čas strávený pri zapisovaní úmyslov na sv. omše či za akúkoľvek viditeľnú i skrytú pomoc, ktorou ste nám pomohli a neprestajne pomáhate, zvlášť na slávu Božiu a česť Panny Márie. Krátky článok o púti sa nachádza aj v najnovšom čísle Katolíckych novín a video záznam požehnania organa i slávnostnej sv. omše je na farskej web stránke. Nech vás za vašu angažovanosť Pán Boh odmení svojím požehnaním a nebeská Matka Panna Mária zahrnie svojím mocným príhovorom u svojho Syna.

- K poďakovaniu sa pridáva aj Farská charita bl. sr.  Zdenky, ktorá ďakuje všetkým, čo pomohli pri výrobe, predaji a kúpe ich ručne vyrobených predmetov v stánku charity počas púte v minulom týždni. Ďakujú aj za štedré príspevky, ktorými im pomáhate konať skutky Božieho milosrdenstva, čím na nich máte účasť aj vy.

- Dávame do pozornosti žiakom deviatych ročníkov a študentom stredných škôl, že prihlasovanie na prijatie sviatosti birmovania, ktorá bude niekedy na prelome mesiacov máj/jún 2020 v našej Farnosti Topoľčany, si bude musieť urobiť každý birmovanec sám. Urobí tak online prostredníctvom našej farskej stránky https://www.topolcany.fara.sk/sviatost-birmovania , kde nájde prihlášku, ktorú je potrebné elektronicky vypísať a odoslať. Následne obdrží mail, ktorý bude obsahovať tlačivo už aj s jeho údajmi. Toto tlačivo i so súhlasom ochrany osobných údajov a s ich spracovaním je potrebné vytlačiť a podpísať birmovancom a jeho rodičmi. Následne ho musí podpísané doručiť do kancelárie farského úradu v úradných hodinách najneskoršie do 14. októbra 2019. Birmovanec bude prihlásený až po osobnom odovzdaní na farskom úrade. Pokiaľ birmovanec nebol pokrstený v Topoľčanoch (či už v meste alebo na Mravenisku), je potrebné, aby s týmto tlačivom priniesol svoj krstný list z farnosti, kde bol pokrstený. Ak birmovanec nie je farníkom jeden alebo druhej topoľčianskej farnosti, musí priniesť od svojho farára povolenie, že sviatosť birmovania môže prijať v našej farnosti. Bližšie informácie sa nachádzajú na našej web stránke a v prihláške.

- Stále je možnosť sa prihlásiť v sakristii farského kostola i filiálneho kostola v Nemčiciach na Národný pochod za život, ktorý bude v Bratislave na budúcu nedeľu 22.9.2019. Momentálne sa objednáva aj druhý autobus. Odchod autobusov je dohodnutý o 7.15 hod. zo zastávky oproti Modráku v Topoľčanoch. Ďalšia zastávka bude o 7.20 na zastávke pri odbočke na Mravenisko. A  o 7.25 bude odchod z Nemčíc oproti Kultúrnemu domu. V Bratislave sa zúčastnime na sv. omši, ktorá sa bude sláviť v Inchebe o 10:00 hod. Hlavný program bude následne na Námestí slobody a začne o 13:30, pričom samotný pochod odštartuje o 14:30 a jeho trasa je dlhá približne 2,2 km. Prosíme všetkých účastníkov, aby sa po skončení pochodu všetci bez zbytočného zdržiavania presunuli k odparkovaným autobusom.

- V uplynulom týždni bolo ako milodar na kvety alebo priamo na opravu sochy Sedembolestnej Panny Márie zo Starého cintorína obetovaných 15 a 2 x 20 € a taktiež priamo na účet prišlo s týmto úmyslom 20 €. Ďakujeme za všetky milodary. Nech vám to Pán Boh v hojnosti odmení.


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Život človeka má zmysel, ak po ňom na svete zostane trochu viac lásky a dobra.
A. Delp