Zachej.sk • kniha: E-kniha: Mobilizácia dobroty (Viliam Judák)
Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného ...
20.10.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

TLAČOVÉ SPRÁVY


Víchrica poškodila strechu farského kostola

Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a spôsobila v meste i ľuďom značné škody, poškodila aj časť strechy farského kostola. Z jednej strany kostola zo strešnej atiky strhla časť medeného plechu. Vďaka pomoci vedenia mesta i miestnych hasičov bol nebezpečný vysiaci plech promtne hneď ráno odstránený. A objednal sa hneď aj nový medený plech v celosti. Po jeho dodaní sa v priebehu najbližších dní bude poškodená časť strechy farského kostola opravovať.

Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov

V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším prácam. V prvom rade to bola komplexná renovácia oplotenia okolo celého kostola. A to z dôvodu, že oplotenie vytvára dosť podstatný vzhľad nielen farského kostola, ale celého námestia. K skrášleniu námestia i kvetinovou výsadbou i renováciou oplotenia sme chceli prispieť aj my.

Oprava rín na farskom kostole

Na základe viacerých miest, ktoré počas dažďa pretekali z rín na farskom kostole v Topoľčanoch, pristúpili sme na ich vyčistení a oprave. Po získaní povolenia pamiatkárov a mesta sme zabezpečili pre tieto práce 24 metrovú vysokozdvižnú plošinu, z ktorej majster klampiar mohol urobiť svoje odborné práce. Spočiatku nás však zaskočili, že najskôr sme ríny museli vyčistiť po vtáčích exkrementoch, ktorých v rínach boli na desiatky plných vriec. Až po týchto čistiacich prácach bolo možné pristúpiť k odborným prácam, aby ríny na viacerých miestach nepretekali. Rozhodli sme sa, že nateraz vykonáme všetky nevyhnutné odborné opravné práce, aby opätovne ríny boli bezproblémové a po celej dĺžke plne funkčné. Narazili sme však na viacero záležitostí, kde by bolo po odbornej stránke dobré tieto ríny vylepšiť, aby sa obdobné situácie pretekania rín a podvlhčovania fasádnej rímsy neopakovali. Návrhy na ďalšie riešenia a vylepšenia kostolných rín budú predložené Pamiatkovému úradu k posúdeniu a podľa ich vyjadrenia k prípadnej realizácii.

Renovácia vnútorných kostolných dverí

Po renovácii všetkých vonkajších kostolných dverí sme pristúpili k obnove rovnako vnútorných kostolných dverí (tzv. lietačiek), ktoré sú na obidvoch stranách pri bočných vchodoch kostola. Stará náterová emailová hnedá farba sa musela ručne a prácne odstrániť. A celé drevené plochy vybrúsiť a vytmeliť. Obdobným postupom prechádza obnova oboch zárubní. Po tomto očistení sa pristupuje k moreniu a nanášaniu nového náteru, na ktorom sme sa dohodli s odborným zástupcom pamiatkárov. Termín ukončenia týchto prác predpokladáme do polovice novembra 2018.

Čistenie a oprava rín na farskom kostole

Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom kostole. Najskôr sa musel premyslieť spôsob prác, ako to budeme robiť. Našťastie sa nám podarilo dojednať 24 metrovú zdvižnú plošinu z Chrabrian a zohrať majstra klampiara z Prašíc. Po získaní povolenia od Krajského pamiatkového úradu v Nitre a ich metodickom usmernení, sme pristúpili začiatkom apríla 2019 k týmto prácam. Skôr, než sme ríny mohli opraviť, aby nepretekali, tak sa museli najprv vyčistiť. Rozsah a množstvo trusu po holuboch zaskočil aj nás. Na oboch vežičkách povedľa hlavnej veže sa to už dosť dlhý čas vôbec nečistilo. Odvezený trus na smetisko vážil okolo 600 kg. Až po tomto čistení sa odstraňovali nedostatky, ktoré spôsobovali pretekanie rín. Pri týchto prácach sa však zistili ešte oveľa náročnejšie nedostatky a chyby, ktoré spôsobujú podmočenie a odpadávanie omietky na niektorých miestach kostolnej rímsy. Tieto chyby zdokumentujeme, premyslíme riešenie a budeme sa snažiť ich v dohľadnej dobe odstrániť. Majstrom za ich odvedenú zodpovednú a odbornú prácu ďakujeme!

Revitalizácia okolia kostola

Po obnove vonkajšej fasády kostola a rovnako bočných kostolných dverí pristúpime v druhej polovici augusta 2018 k revitalizácii okolia kostola. Nielen sa budú opravovať narušené chodníky zámockej dlažby okolo kostola, ale máme v úmysle vybudovať nové lemové obrubníky. Tie by takmer okolo celého kostola mali lemovať vonkajší pôdorys farského kostola. A po týchto prácach majú byť celkovo tieto plochy pokryté dekoračným kamenivom (Kamenivo V19 s frakciou 16-32 mm). Súbežne s týmito prácami sa má začať takisto obnova hlavných vchodových dverí kostola. Záver prác je plánovaný do mariánskej púte, ktorá sa koná 6.-9. septembra 2018.

Renovácia dverí kostola

Po obnove fasády kostola sme sa spolu s týmito prácami podujali v priebehu augusta 2018 renovovať rovnako drevené dvere kostola hlavného vchodu a dvoch bočných vstupov.

Obnova fasády kostola

V priebehu júla 2018 sme po niekoľkoročnom vysušovaní dolnej časti fasády kostola pristúpili k jej celkovej obnove. V júli sa murársky opravili všetky chýbajúce časti a dolná časť omietok a celý sokel sa nanovo vyhotovili.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Adorácia je cestou človeka k sebe samému.