Farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch si 15. augusta pripomína deň svojho titulu, ako aj výročie posviacky chrámu. Pri všetkých svätých omšiach v tomto kostole 15. augusta preto bude prečítaný dekrét Apoštolskej penitenciárie Svätej Stolice o možnosti získania plnomocných odpustkov pri návšteve tohto chrámu v určité dni v roku v tomto znení, čítajte v tomto článku ...

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIA, pre posilnenie nábožnej viery veriacich a k spáse duší, mocou prideleného mandátu udeleného najosobitnejším spôsobom od Svätého Otca z Božej prozreteľnosti pápeža Františka, ktorý je v Kristovi našim otcom a pastierom, a po pozornom vypočutí prosieb, ktoré nedávno predniesla Jeho Excelencia Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, ktoré boli zdvorilo vyjadrené na základe prosieb farára Farnosti Nanebovzatia Blahoslavenej Panny Márie v Topoľčanoch, už spomenutej diecézy, dobrotivo z nebeských pokladov Cirkvi povoľuje všetkým aj jednotlivým v Kristu veriacim získať PLNOMOCNÉ ODPUSTKY, ktoré sa prostredníctvom orodovania môžu tiež pridružiť dušiam veriacich v očistci. A to len vtedy, keď s ľútosťou vyspovedaní veriaci a posilnení sv. prijímaním zbožne navštívia samotný farský kostol formou púte, kde sa zúčastnia slávnostných obradov omše alebo aspoň vo vhodnej dobe v daných dňoch venujú svoj čas zbožným rozjímaniam, ktoré majú zahrňovať modlitbu Pána [Otčenáš], vyznanie viery [Krédo] a tiež invokácie k Blahoslavenej Panne Márii, a to:

– vo sviatočný deň Katedry sv. Petra (22. februára);
– počas slávnosti svätých Petra a Pavla, dňa 29. júna;
– v dňoch 4. a 5. júla, počas každoročných slávností konaných na počesť svätých Cyrila a Metoda;
– v deň, v ktorom je konaná každoročná púť na počesť Blahoslavenej Panny Márie Sedembolestnej, tamtiež počas troch dní púte (v mesiaci septembri);
– v deň 15. septembra, počas liturgickej slávnosti Sedembolestnej Panny Márie;
– v samotný výročný deň posviacky Farského kostola v Topoľčanoch;
– v prvú sobotu každého mesiaca, keď je uctievaná Blahoslavená Panna Mária Fatimská.

Veriaci, ktorí sú obťažení starobou, chorobou alebo inou závažnou príčinou, počas vyššie uvedených dní, budú schopní obsiahnuť úplné odpustky tak, že odmietnu akúkoľvek pripútanosť k hriechu a preukážu úmysel, len čo sa to bude dať, že naplnia tri obvyklé podmienky: pred niektorým svätým obrazom sa duchovným putovaním pripoja k liturgickým sláveniam, prednesú a obetujú svoje prosby a bolesti alebo svoje ťažkosti vlastného života milosrdnému Bohu. Aby teda prístup k Božej milosti, ktorá má byť dosiahnutá skrze kľúče Cirkvi, sa stal vzhľadom na pastoračnú lásku a starostlivosť ľahší, tak táto Penitenciária snažne žiada, aby farár a kňazi opatrení potrebnými právomocami k spovediam, ktoré majú byť vypočuté, poskytovali vysluhovanie sviatosti pokánia s ochotným a ušľachtilým duchom.
Platné na sedemročné obdobie [do 19. 7. 2027]. Neprihliadajúc na akékoľvek iné ustanovenia.
Dané v Ríme, zo sídla Apoštolskej Penitenciárie, dňa 20. júla roku Pána 2020.
 

Mariánska svätyňa – Farský kostol Nanebovzatej Panny Márie v Topoľčanoch, je monumentálny chrám, ktorý sa nachádza v strede hlavného námestia M. R. Štefánika v Topoľčanoch. Kostol začali stavať v r. 1792 a bol dokončený a posvätený v deň titulu chrámu 15.8.1802. V strede kostola je umiestnená milostivá socha Sedembolestnej Panny Márie (z roku cca 1634), ktorá je vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku SR. K tejto soche stáročia putujú mnohí veriaci a na začiatku mesiaca septembra sa každoročne koná tradičná mariánska púť. Z tohto dôvodu ostrihomský arcibiskup a prímas Uhorska J. Em. Ján kardinál Scitovský dňa 15.8.1854 vyhlásil kostol za mariánsku svätyňu a osobne korunoval súsošie Sedembolestnej Panny Márie s mŕtvym telom Pána Ježiša (preto majú postavy Pána Ježiša a Panny Márie na svojich hlavách pozlátené koruny). V roku 2019 bol náš Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch duchovne pričlenený k hlavnému mariánskemu chrámu k Pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme.
 

Plnomocné odpustky: na základe tohto duchovného pričlenenia kostola s Pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme (25.II.2019) a po obdržaní osobitného Dekrétu Apoštolskej penitenciárie Svätej Stolice (prot. č. 308/19/I) je možné za obvyklých podmienok (kedy veriaci má nábožne navštíviť tento kostol, vyspovedaný má prijať sv. prijímanie a pomodliť sa modlitbu Pána (Otčenáš) a vyzvanie viery (Verím v Boha), k čomu pridá modlitby na úmysel Svätého Otca), tak po splnení týchto podmienok môže veriaci vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch získať plnomocné odpustky v tieto dni počas každého kalendárneho roka:

vo sviatočný deň Katedry sv. Petra (22. februára);
počas slávnosti svätých Petra a Pavla, dňa 29. júna;
v dňoch 4. a 5. júla, počas každoročných slávností konaných na počesť svätých Cyrila a Metoda;
v deň titulárneho sviatku Pápežskej baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme (5. augusta);
v deň titulárneho sviatku samotného kostola Nanebovzatej Panny Márie (15. augusta);
v deň, v ktorom je konaná každoročná púť na počesť Blahoslavenej Panny Márie Sedembolestnej, tamtiež počas troch dní púte (v mesiaci septembri);
v deň 15. septembra, počas liturgickej slávnosti Sedembolestnej Panny Márie;
v samotný výročný deň posviacky Farského kostola v Topoľčanoch;
v prvú sobotu každého mesiaca, keď je uctievaná Blahoslavená Panna Mária Fatimská;
na všetky slávnosti Preblahoslavenej Panny Márie;
raz v roku – v deň, ktorý si ľubovoľne zvolí každý jednotlivý veriaci;
vždy, keď sem prídu pútnici v skupine z dôvodu púte a nábožnosti.

Nech toto vyznačenie chrámu slúži pre vzrast a upevnenie viery i nábožnosti veriacich!

 

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup