Zachej.sk • kniha: E-kniha: Mobilizácia dobroty (Viliam Judák)
Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného ...
20.10.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ

VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ A SVÄTENÍN

Sviatosť krstu:

Krst dieťaťa nahlasuje aspoň jeden z rodičov dieťaťa a to v úradných hodinách kancelárie farského úradu. Pri nahlásení krstu je potrebné mať pri sebe k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a nahlásiť ho vopred aspoň 2-3 týždne. Krstí sa vo farskom kostole v Topoľčanoch vo vybrané soboty mesiaca o 8.30 hod. alebo vo vybrané nedele mesiaca o 11.30 hod. Vo filiálnom kostole v Nemčiciach sa krstí v dohodnutú nedeľu o 10.00 hod. O vybraných dňoch sa môžete informovať na farskom úrade, kde sa dohodnú podrobnosti.

Pokiaľ rodičia dieťaťa nebývajú v Topoľčanoch alebo vo filiálkach oboch topoľčianskych farností, je nevyhnutne potrebné, aby pred nahlásením krstu mali povolenie ku krstu (licenciu) od farára z farnosti, kde bývajú. Rodičia a krstní rodičia musia spoločne absolvovať jednu predkrstnú náuku, ktorá býva vo vybrané soboty na farskom úrade v čase o 9.30 hod. Krstní rodičia musia mať vyslúžené: krst, sviatosti 1. svätého prijímania a birmovania a v prípade manželstva musia byť cirkevne sobášení a nerozvedení.
 

Sviatosť zmierenia a pokánia (Spoveď):

Spovedáme v našich kostoloch vždy pol hodinu pred každou sv. omšou (vrátane nedele). Generálne alebo dlhšie spovede je vhodné si dohovoriť osobne. K dispozícii sme kedykoľvek na požiadanie. Na prvý piatok v mesiaci je čas spovedania rozšírený, kedy chodíme spovedať i nahlásených chorých po farnosti.

 

Sviatosť manželstva:

Sviatosť manželstva je potrebné, aby snúbenci tento svoj úmysel nahlásili aspoň 3 mesiace pred termínom sobáša a to osobne v úradných hodinách kancelárie farského úradu. Je totižto potrebné bez náhlenia vybaviť všetku predsobášnu administratívu (spísanie oboch sobášnych zápisníc, absolvovanie predsobášnych náuk, vybavenie prípadných povolení a pod). Snúbenci musia spoločne absolvovať niekoľko predsobášnych náuk s katolíckymi lektormi. Bývajú zväčša po dve určené sobotné dopoludnia od 9.00 do 12.00 hod. Na tieto náuky sa prihlasuje prostredníctvom našej farskej webovej stránky. Takisto snúbenci, ktorí majú sobáš v našej farnosti, absolvujú ešte jednu sobášnu náuku s našim kňazom. Ostatní snúbenci náuku s kňazom absolvujú v mieste ich sobáša, prípadne s kňazom, ktorý bude pri ich sobáši.

Pre spísanie cirkevnej sobášnej zápisnice je potrebné, aby snúbenci, ktorí neboli pokrstení v našej farnosti si vybavili svoj krstný list. A to z farnosti, kde im bola sviatosť krstu vyslúžená. Krstný list nesmie byť starší ako 6 mesiacov. Pokiaľ ani jeden zo snúbencov nie je z farností Topoľčian, je potrebné si pred nahlásením termínu sobáša vybaviť povolenie k sobášu (licenciu), a to od farára z miesta farnosti aspoň jedného zo snúbencov. Ohlášky sobášov sa priebežne zverejňujú pomocou kostolnej vývesky.

Sviatosť pomazania chorých:

Sviatosť pomazania chorých udeľujeme kedykoľvek na požiadanie alebo zavolanie. Kolektívne túto sviatosť liturgicky udeľujeme v Topoľčanoch a Nemčiciach v stredu vo Veľkom týždni. Taktiež sa táto sviatosť udeľuje na začiatku septembra v sobotu popoludní pri sv. omši počas mariánskej púte.
 

Pohreb:

Pohrebné obrady vysluhujeme na požiadanie v dňoch pondelok až piatok (zväčša popoludní) a v sobotu dopoludnia. Termín pohrebu je dohovorom medzi pozostalými, farským úradom a pohrebnou službou. Takisto je to v závislosti od voľnosti domu smútku, kde môžu byť aj iné pohreby (toto preveruje vždy pohrebná služba). Nahlásiť pohreb je možné v ktorýkoľvek deň na farskom úrade. Potrebné je mať listinu o prehliadke zosnulého. Pohrebná sv. omša vo farskom kostole v Topoľčanoch býva po dohovore v niektorý deň pri sv. omši o 8.00 hod. V Nemčiciach je väčšinou pohreb spojený s pohrebnou sv. omšou.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Hovoriť znamená deliť sa. Počúvať znamená milovať.
Neznámy autor