Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

NÁŠ FARSKÝ KOSTOL V TOPOĽČANOCH BOL DUCHOVNE SPOJENÝ S HLAVNOU MARIÁNSKOU BAZILIKOU V RÍME

Topoľčany sa 29. júna 2019 stali svedkom významnej udalosti duchovného charakteru, ktorá sa odohrala počas liturgickej slávnosti v miestnom farskom chráme Nanebovzatia Panny Márie. Tento chrám sa na základe reskriptu z Apoštolskej Penitenciárie Svätej Stolice zo dňa 25. februára 2019 a dekrétu podpísaného arcikňazom baziliky Mons. Stanisławom kardinálom Ryłkom, stal putom duchovného spojenia s pápežskou Bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme, a v mene Svätého Otca Františka mu boli udelené plnomocné odpustky, ktoré v tomto kostole možno získať v dňoch stanovených v reskripte.
Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše a iniciátorom tejto myšlienky bol apoštolský protonotár a kanonik pápežskej baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme, titulárny skalský opát Mons. ThLic. Jozef Kráľ. Spolu s ním koncelebrovali veľprepošt sídelnej kapituly v Nitre Mons. Štefan Vallo, miestny topoľčiansky farár-dekan a ďalší kňazi.

Počas slávnosti bol prečítaný dekrét, na základe ktorého bol farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch ako mariánska svätyňa duchovne pričlenený k matke všetkých mariánskych svätýň, za ktorú je považovaná patriarchálna Bazilika Panny Márie väčšej v Ríme. Slávnostný kazateľ Mons. Štefan Valo v homílii prítomným veriacim pripomenul slová pápeža sv. Jána Pavla II., ktoré povedal pri svojej návšteve Slovenska, že dobre vie o dvojakej láske Slovákov a Sloveniek, ktorou je ich láska k Panne Márii a k Petrovmu nástupcovi rímskemu pápežovi. Vyzdvihol preto moment, že dekrét o pričlenení topoľčianskeho chrámu mohol byť prečítaný práve na slávnosť sv. Petra a Pavla.

Liturgická slávnosť bola umocnená spevmi miestneho chrámového zboru, pri ktorej odzneli skladmi W. A. Mozarta: Spatzenmesse; G. F. Händlovo: Aleluja a Charpentierov vstup z omše: Te Deum. Veriaci z Topoľčian a okolia s úprimnou radosťou a nadšením privítali túto udalosť, na základe ktorej Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topolčanoch po tomto duchovnom pričlenení získal výsadu byť viackrát v roku miestom získania odpustkov za obvyklých podmienok a vstúpil tak do duchovnej rodiny mariánskych chrámov po celom svete spojených s hlavnou mariánskou bazilikou v Ríme.

Chrám Nanebovzatia Panny Márie je jednou z najvýznamnejších dominantných kultúrnohistorických pamiatok mesta Topoľčany. Bol vybudovaný na mieste starších sakrálnych objektov. Najstaršia zmienka o kostole je z roku 1285, jeho dnešná podoba však pochádza až z neskorobarokovej prestavby uskutočnenej v rokoch 1792 – 1802. Maľby klenieb boli vytvorené nitrianskym maliarom a reštaurátorom Edmundom Massányim v roku 1942. Klenby majú bohatú maliarsku výzdobu, ktorú predstavujú široko koncipované figurálne výjavy, iluzívna maľba predstavujúca architektonické články, orámovanie figurálnych motívov a ornamentálna výzdoba. Medzi zobrazené motívy patrí Nanebovzatie Panny Márie, Adorácia Všetkých svätých, Evanjelisti a Kristus pred Pilátom. V interiéri chrámu sa nachádzajú tri veľkoplošné oltárne obrazy, ktorými sú Nanebovzatie Panny Márie, svätý Ignác z Loyoly a svätý Karol Boromejský. Tieto obrazy z konca 18. storočia patria medzi vzácny súbor olejomalieb, ktoré na objednávku vytvoril viedenský majster Andrej Zallinger (1738 – 1805) v závere svojho života. Exteriér fasády priečelia kostola zdobia v nikách umiestnené sochy apoštolov svätého Petra a svätého Pavla. V zadnej časti exteriéru chrámu sa nachádza lurdská jaskyňa s oltárom Panny Márie, ktorá tu bola pristavaná v druhej polovici 19. storočia.

(Text správy: Tibor Ujlacký; foto: Roman Fabík)
celá fotogaléria: tu

Fotogaléria


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sila neznamená vyhnúť sa rane, či dať ju prv než iný. Sila znamená nebáť sa dostať ranu, ak je to nutné riziko, ktoré musíme podstúpiť na ceste životom. Čiže riziko, ktoré musíme prijať pri hľadaní životného šťastia, či pri viere v ideály ľudskosti.