Vizualizácia novej nem. kaplnky Povýšenia sv. Kríža - 20.7.2019
Ponúkame Vám zopár fotografii z vizualizácie novej kaplnky. Veríme, že nová kaplnka sa ...
20.7.2019
Aktuálny stav novej nem. kaplnky Povýšenia sv. Kríža - 20.7.2019
Ponúkame Vám zopár fotografií z aktuálneho stavu novej nemocničnej kaplnky - ...
20.7.2019
Priebeh prác na organe 8. júla 2019
Generálna oprava hracieho stola a jeho súčastí
08.7.2019

FARSKÉ OZNAMY - FILIÁLKA NEMČICE - TRINÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

( 30.06.2019 - 06.07.2019 )

Utorok - Sviatok Návštevy Panny Márie
Streda - Sviatok sv. Tomáša, apoštola
Piatok - Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
Nedeľa - Štrnásta nedeľa v cezročnom období


Úmysly sv. omší:

Streda:   18:00 h  Za zdravie a B. požehnanie pre rodinu

Piatok:     9:00 h  + Emília a Jozef Tomanoví a ich deti

Nedeľa:   9:00 h  50.  výročie manželstva

 

Hnutie Modlitby matiek pozýva do farského kostola na záver modlitbového trojdnia na spoločné vzdávanie chvál, ktoré bude v dnešnú nedeľu po skončení večernej svätej omše.

Personálne zmeny: Z rozhodnutia Biskupského úradu v Nitre, prichádza k 1.7.2019 v našej Farnosti Topoľčany k týmto personálnym zmenám. Vdp. Jozef Vojtek odchádza od nás do Farnosti Starý Tekov; vdp. Juraj Musil ide do Farnosti Preseľany a dp. Branislav Fabík dostal ako trvalý diakon určenie do Farnosti Nitra-Klokočina. A do našej farnosti z Trenčína nastupuje za kaplána vdp. Jozef Hlavina. Všetkým odchádzajúcim pánom úprimne ďakujeme za ich prácu a osobné nasadenie a novému pánu kaplánovi prajeme požehnaný čas a pastoračnú prácu v našej farnosti. Ako ste si však všimli, tri osoby nám odchádzajú a na miesto nich dostávame len jednu osobu. Budeme teda pracovať v značnom oslabení o dve osoby, čo sa môžeme miestami prejaviť niektorými úpravami časov sv. omší, spovedania a pod. Čo je však v našich silách, to sa budeme snažiť zabezpečiť. Za vaše pochopenie ďakujeme!

V utorok 2. júla máme našu farskú púť na pútnické miesta Skalka pri Trenčíne, kde budeme mať aj sv. omšu a následne popoludní do Svätyne Božieho milosrdenstva na Butkov. Odchod autobusov pre prihlásených ľudí je nasledovne: autobus z Nemčíc odchádza o 8.30 hod. od miestneho Kultúrneho domu a príde sem do Topoľčian a spojí sa s druhým autobusom, ktorý bude pristavený a bude odchádzať o 8.45 hod. od Modráka. Oba autobusy pôjdu spoločne a tešíme sa na vás!

Vo štvrtok 4. júla máme v našej farnosti tradičnú výročnú celodennú poklonu Sviatosti Oltárnej. Sv. omše vo farskom kostole budú ráno o 6:00 a o 8:00 hod. Po skončení sv. omše o 8:00 hod. bude vyložená Sviatosť Oltárna k celodennej adorácii. O 15:00 hod. sa bude modliť Korunka k Božiemu milosrdenstvu a o 17:30 sa z filiálky Nemčice budú predmodlievať sv. ruženec. Záverečná pobožnosť s udelením eucharistického požehnania sa začne o 18:00 hod. a povedie ju pán dekan. Následne o 18:30 hod. bude slávenie večernej sv. omše, ktorá bude obetovaná „Za dar života“. Všetkých srdečne pozývame k adorácii.

Máme pred sebou prvopiatkový týždeň. Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v Nemčiciach v stredu 3.7. od 17.00 hod.V piatok 5. júla o 10.00 hod. pozývame všetkých na Cyrilo-metodskú národnú púť, ktorej slávnostná bohoslužba bude na Svätoplukovom námestí v Nitre. Vo farskom kostole v Topoľčanoch budú sv. omše v daný deň dopoludnia o 6:00; 8:00 a 10:30 hod. a večer o 18:30 hod. a v Nemčiciach o 9.00 hod. Sv. omšu v priamom prenose pre Rádio Lumen bude mať pán dekan 5.7. o 18.00 hod.

V sobotu pozývame na mariánske večeradlo, ktoré sa začne sv. omšou o 8:00 h, po ktorej budú nasledovať modlitby mariánskeho večeradla.

Farský úrad v Nadliciach pozýva v nedeľu 7. júla na cyrilo-metodskú púť na Mechovičku (o 9:30 h modlitba sv. ruženca a o 10:30 h bude svätá omša).

Štedrým darcom a dobrodincom dnešnej celocirkevnej zbierky na dobročinné diela Svätého otca pápeža Františka, úprimne ďakujeme a vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Adventná doba nie je našťastie len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. Vyzýva nás k stretnutiu s Kristom v našom každodennom živote a pripravuje nás na jeho slávny druhý príchod.
TK KBS