Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

BLAHOSLAVENÁ ALFONZA MÁRIA EPPINGEROVÁ (9. 9.1814 - 31. 7.1867)

Bl. Alfonza Mária, krstným menom Alžbeta sa narodila 9. septembra 1814 vo Francúzsku v kúpeľnom meste Niederbronn, ako prvé z jedenástich detí- roľníkom Jurajovi a Barbare. Dievča vyrástlo v jednoduchých pomeroch svojej rodiny, farnosti a dedinského spoločenstva. V mladom veku trpela na viaceré choroby. Alžbeta bola silnou osobnosťou a mala vrodenú citlivosť pre duchovné veci.Už v útlom detstve dávala rodičom otázky týkajúce sa utrpenia Krista a túžila urobiť všetko, aby ho ona nezraňovala hriechom. Predovšetkým chcela poznávať Boha, milovať ho a páčiť sa mu.
V rokoch svojej choroby nadobudla veľmi silnú duchovnú skúsenosť.Po prvej chorobe, ktorá trvala od r. 1831 do r. 1834, spoznala Alžbeta zmysel telesného a duševného utrpenia. V roku 1841 Alžbeta so svojimi priateľkami vytvorila skupinu, ktorá navštevovala chorých vo farnosti. 

V roku 1845, v čase tretej choroby, dostáva nadprirodzené vízie:zjavil sa jej sám Ježiš, ktorý ju pozýva ku založeniu Kongregácie na pomoc trpiacim.  Stáva sa známou medzi ľuďmi v okolí, vďaka jej svätému životu, dôvernosti s Bohom a slovám, ktoré sa dotýkajú ich duší. Ku Alžbete prichádza veľa návštevníkov, aby ju prosili o radu a modlitbu.

Ján Dávid Reichard, farár v Niederbronne, bol bezprostredným svedkom všetkých udalostí. Prekvapený z toho, čo všetko sa počas jej choroby prejavilo, informuje o tom biskupa Rässa v Štrasburgu. Biskup sa od roku 1842 intenzívne zaujíma o všetko, čo sa týka Alžbety . V júli 1848 sám osobne prichádza do Niederbronnu a tu spoznáva, že táto mladá žena je predurčená k niečomu  mimoriadnemu. Alžbeta je priťahovaná rozjímať o Ježišovi, jeho živote a utrpení a objavuje ako veľmi Boh miluje všetkých ľudí. Z vlastnej skúsenosti vie, že utrpenie nemôže byť prekážkou stretnúť túto lásku. Cíti túžbu zasvätiť sa Bohu a pomáhať ľuďom v ich telesných a duševných trápeniach.

Skúsenosť, ktorou Alžbeta prešla, sa stane neskôr základom jej diela. S pomocou farára Reicharda zakladá rehoľné spoločenstvo na službu chorým, chudobným a trpiacim a toto dielo schváli aj diecézny biskup. Deň jeho oficiálneho začiatku je  28. august 1849 .

Dňa 10. septembra 1849 bola obliečka Alžbety, kedy dostala meno Alfonza Mária. Prvé sľuby zložila 2. januára 1850. Sr. Alfonza Mária bola menovaná biskupom Rässom za predstavenú spoločenstva. Matka Alfonza Mária bola dňa 9. septembra 2018 bola v Štrasburgu blahorečená.

Jej príklad je inšpiratívny aj pre nás.  Ona svojim konaním svedčila o Božej láske voči každému človeku. „Boh nikdy nechce to, čo nám môže ublížiť“, hovorievala. Boh nás pozýva na periférie. „Vedie nás tam, kde je ľudstvo najviac zranené ... Boh sa nebojí! ... On sám bol perifériou.“ (GaudeteetExultate).

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...