SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

NÁBOŽNÉ ZDRUŽENIE SV. JOZEFA

Dňa 31. Marca 2017 o 12:00 Hod. sa konala vo farskom kostole prednáška brata Lukáša Kapucína o sv. Jozefovi. Dodatočne sa môžete prihlásiť do Nábožného združenia sv. Jozefa odoslaním emailu so žiadosťou o zápis s vašim menom a priezviskom, bydliskom a rokom narodenia na uvedenú email adresu: sv.jozef@kapucin.sk
Ako spätnú odpoveď dostanete zápisný lístok obrázok s modlitbou a DVD o Nábožnom združení. Nahrávku prednášky si môžete vypočuť tu:

Nahrávka prednášky brata Lukáša Kapucína o sv. Jozefovi.mp3

Záväzok je každý deň sa pomodliť modlitbu k sv. Jozefovi:

Svätý Jozef, pestún Ježiša Krista, opravdivý ženích Panny Márie. Oroduj za nás, aj za tých, čo tohto dňa (tejto noci) zomierajú.

Prechod do večnosti za pomoci sv. Jozefa

Nábožné Združenie založil v r. 1913 blahoslavený Alojz Guanella (1842 -1915) s pomocou a so schválením pápeža sv. Pia X. sledujúc dva ciele:

1) Rozširovať a zveľaďovať vo svete úctu sv. Jozefa, všeobecného patróna Cirkvi a zvláštneho patróna dobrej smrti.

2) Usilovať sa vyvolať záujem u kňazov a laických veriacich o duchovné dielo modlitieb a dobrých skutkov na pomoc všetkým zomierajúcim, v každej chvíli a vo všetkých situáciách. Takto im napomáhať dosiahnuť milosť dobrej, svätej smrti - večného života. Primárne sídlo Nábožného združenia sa nachádza v Ríme pri chráme sv. Jozefa a zahŕňa milióny pridružených, zapísaných členov z celého sveta.

Duchovné dobrá na ktorých majú účasť členovia - odpustky

»Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia (svojou) mocou rozdáva a aplikuje poklad Zadosťučinení Krista a svätých. Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky získať pre seba alebo aplikovať za zosnulých.« (KKC 1471)

Odpustky sa získavajú prostredníctvom Cirkvi, ktorá na základe moci zväzovať a rozväzovať, ktorú jej udelil Kristus, zakročuje v prospech kresťana a otvára mu poklad zásluh Ježiša Krista a svätých, aby dostal od Otca milosrdenstiev odpustenie časných trestov, ktoré si zasluhuje za svoje hriechy. Cirkev tým chce kresťanovi nielen prísť na pomoc, ale ho chce aj povzbudiť, aby konal skutky nábožnosti, pokánia a lásky.« (KKC 1478)

Úplné odpustky získajú členovia

1) V deň, v ktorom boli zapísaní do Nábožného združenia, alebo v jeden z bezprostredne nasledujúcich siedmych dní.
2) Kňazi, ktorí slúžia svätú omšu za konkrétneho zomierajúceho.
3) Tí členovia združenia, ktorí sa zúčastňujú na sv. omši slúženej za zomierajúcich.
4) Všetci členovia v hodine smrti.
5) Na sviatky sv. Jozefa 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny, 21. augusta na spomienku svätého Pia X., 24. októbra na spomienku blahoslaveného Alojza Guanella. 

Úplné odpustky sa môžu získať za týchto podmienok:
Sviatostne sa pred tým vyspovedať, byť v posväcujúcej milosti, v deň získania odpustkov prijať Eucharistiu, pomodliť sa na úmysly sv. Otca „Otčenáš“ a „Zdravas“.

Čiastočné odpustky môžu získať

1) vždy keď sa člen združenia modlí hore uvedenú modlitbu »Svätý Jozef,... atď«.
2) Pri každom skutku nábožnosti a lásky spojenom s úmyslom Nábožného združenia.

Ďalšie duchovné dobrá

Zapísaní členovia sú účastní na milostiach plynúcich zo sv. omší, ktoré sa každý deň slávia v chráme sv. Jozefa v Ríme, patróna dobrej smrti a na Slovensku každý týždeň v stredu v Kláštore sv. Jozefa na Kremnických Baniach. Tak isto majú účasť na všetkých duchovných dobrách z pokladu sv. omší, sv. prijímaní, modlitieb, kajúcich skutkov lásky tohoto apoštolátu. Členovia v rámci jednoty celého Nábožného združenia sv. Jozefa sú účastní na duchovných dobrách - milostiach aj po svojej smrti. 

Povzbudenie pre členov 

Nech sa modlia s dobrým srdcom za umierajúcich. Nech si na nich spomínajú pri sv. prijímaní. Nech za nich obetujú dobré skutky a zásluhy, aby im vyprosili odpustenie a milosť. Nech zveľaďujú a rozširujú opravdivú zbožnosť k sv. Jozefovi, zvlášť v prvé stredy mesiaca, ako aj celý mesiac marec a na sviatky sv. Jozefa. 

Zamyslenie 

Pri každom údere tvojho srdca niekto z ľudí práve odchádza do večnosti. Mnohí zomierajú neočakávane náhlou smrťou pri dopravných nehodách, živelných pohromách, mozgových porážkach, infarktoch srdca a tiež násilne vo vojnách, atď. Koľkí umierajú zle a v zlom duchovnom stave? Prispej k spáse týchto duší! Ak sa ty raz ocitneš v agónii, milióny bratov a sestier sa budú modliť za teba. Mnohí kňazi na čele so svätým Otcom, ktorí sú stále zapojení do diela »neustáleho slúženia sv. omší«, striedavo, postupne v každej chvíli, na rôznych miestach sveta, slávia sv. omšu za tých, čo práve umierajú. Spolupracuj a prispej aj ty modlitbou s úmyslom vyprosenia spásy od Pána, za pomoci mocného príhovoru svätého Jozefa, ochrancu duší pri prechode cez smrť do večného života! 

Prosba za šťastnú hodinu smrti modlitba svätého Alfonza 

Svätý Jozef, ty si mal veľkú milosť, že si odchádzal z tohto sveta v náručí božského Spasiteľa a v prítomnosti svojej panenskej nevesty. Priblíž sa s Ježišom a s Máriou aj k môjmu smrteľnému lôžku, poteš ma a ochráň. Svätý Jozef, pre svoje veľké hriechy zasluhujem si nešťastnú smrť. Ak mi však ty pomôžeš, nebudem zatratený. Ty si bol nielen priateľom, ale aj ochrancom a pestúnom toho, ktorý ma raz bude súdiť. Ježiš ma nezavrhne, keď sa ty za mňa prihovoríš. Po Panne Márii si volím teba, svätý Jozef, za svojho príhovorcu a ochrancu. Sľubujem ti, že po celý čas života, ktorý mi ešte zostáva, budem ťa denne zvláštne uctievať a vzývať. Pre pomoc, ktorú ti Pán Ježiš a Panna Mária v poslednej chvíli tvojho života preukázali, stoj pri mne v hodine mojej smrti, aby som po šťastnom skonaní v tvojom spoločenstve mohol Boha večne chváliť a velebiť. Amen.

Ako sa stať členom?

1) Nahlásiť svoje meno a priezvisko, bydlisko a rok narodenia do zoznamu v Primárnom sídle v Ríme alebo na do zoznamu vedeného v niektorej riadne ustanovenej pobočke. Na Slovensku na tejto adrese:

Nábožné združenie sv. Jozefa
Kláštor kapucínov
Horný Turček 319
Kremnické Bane 967 01

2) Cez deň, podľa možnosti sa modlievať aj viackrát nasledujúcu modlitbu: 
Svätý Jozef pestún Ježiša Krista a opravdivý ženích Panny Márie, oroduj za nás a za tých, ktorí tento deň (túto noc) umierajú.

Dekrét o ustanovení filiálky nábožného združenia sv. Jozefa

Týmto vyhovujem prosbám najdôstojnejšieho pána Šebastiána Jaďuďa, ministra provinciála rehole kapucínov na Slovensku. Po preskúmaní dekrétu a súhlasu najdôstojnejšieho ordinára a konštitúcii pápeža Klementa VII., Pápeža Pia IX. a breve „Templum Transitus“ (Chrám Prechodu) pápeža Pia X., vydanom 12. februára 1914, dolupodpísaný vyhlasuje, že tomuto združeniu, ktorý je v Ríme riadne kanonicky ustanovený, pripája filiálku združenia zriadenú pri kostole Sv. Štefana v Bratislave (sídlo provinciála). 
Preto sa stáva účastnou na všetkých duchovných dobrodeniach, ktoré sú udelené alebo budú udelené v budúcnosti, vrátane nasledujúcich odpustkov: Úplné odpustky pre veriacich v deň ich zápisu. Úplné odpustky pre tých, ktorí sa zúčastnia na sv. omši, pristúpia k svätému prijímaniu a modlia sa za umierajúcich. Tie isté úplné odpustky získavajú kňazi, keď si výslovne spomínajú na niektorého umierajúceho. Úplné odpustky v hodine smrti získavajú tí, ktorí splnia zvyčajné podmienky. 
Čiastočné odpustky tí, ktorí sa ráno i večer modlia túto modlitbu: Svätý Jozef, pestún Ježiša Krista a opravdivý ženích Panny Márie, oroduj za nás a za tých, ktorí tento deň (noc) umierajú. Čiastočné odpustky získavajú tí, ktorí vykonajú akýkoľvek úkon nábožnosti alebo lásky na úmysel tohto združenia (za zomierajúcich). 

V Ríme, v Chráme prechodu sv. Jozefa do večnosti dňa 21. apríla 1992

don Mario Carrera, moderátor
Pia Unione Del Transito di San Giuseppe 
Via B. Telesio 4/B, C.C.P. 413005 – 00195 Roma – Italia. 

Filiálne sídlo na Slovensku:
Dom sv. Jozefa, Kláštor Kapucínov
Horný Turček 319
Kremnické Bane 967 01
mail: sv.jozef@kapucin.sk

Bankové spojenie združenia:
IBAN: SK35 1100 0000 0029 1892 2710 Tatra Banka
Pri zápise, kto môže, nech obetuje milodar na výdavky spojené s činnosťou združenia.

ZDROJ: http://www.kapucini.sk/?show=583

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Aby sa viera stala silnou, musí byť vyskúšaná, musí prejsť pecou skúšok...