Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

BEDA VENERABILIS (CTIHODNÝ) – UČENEC DOZNIEVAJÚCEJ PATRISTIKY

Výpočty pohyblivých sviatkov Termín kresťanských veľkonočných sviatkov je určený na prvú nedeľu po prvom jarnom splne Mesiaca. Dátum veľkonočnej nedele sa pohybuje v kalendári v určitej postupnosti s periódou 28.19 = 532 rokov (tzv. veľkonočný cyklus). K tým, ktorí podstatne prispeli k základným postupom výpočtu veľkonočných sviatkov (Computus paschalis) patrí aj írsky benediktínsky mních Beda Venerabilis (asi 672/675 – 26. 5. 735). Vypočítal dátumy Veľkej noci pre roky 532 – 1063.
Výpočty pohyblivých sviatkov

Termín kresťanských veľkonočných sviatkov je určený na prvú nedeľu
po prvom jarnom splne Mesiaca. Dátum veľkonočnej nedele sa pohybuje v kalendári v určitej postupnosti s periódou 28.19 = 532 rokov
(tzv. veľkonočný cyklus). K tým, ktorí podstatne prispeli k základným postupom výpočtu veľkonočných sviatkov (Computus paschalis) patrí aj írsky benediktínsky mních Beda Venerabilis (asi 672/675 – 26. 5. 735).
Vypočítal dátumy Veľkej noci pre roky 532 – 1063.

Kláštorný život


Pochádzal z Northumbrie. Príliš skoro sa stal sirotou a tak ho sedemročného dali príbuzní na výchovu do kláštora Wearmouth. Celoživotným domovom
bol pre neho, od roku 682, kláštor Jarrow pri ústí rieky Wear. Získal bohaté a všestranné vedomosti, zvládol biblickú gréčtinu i hebrejčinu. Svojou obdivuhodnou usilovnosťou v štúdiu, vyučovaní i spisovaní poznatkov
sa vypracoval na známeho učenca, ktorý zanechal literárne dielo (väčšinou v latinčine) z oblasti nielen vieroučnej a mravoučnej, ale aj zemepisu, dejepisu prírodných vied i matematiky. Nikdy však nezanedbával svoje mníšske povinnosti. Aj keď som dodržiaval predpísaný režim a denne sa zúčastňoval chrámového spevu, moje hlavné potešenie spočívalo v štúdiu, učení a písaní.

Z diela

K hlavným úspechom jeho učiteľskej činnosti patria výklad Písma, komentáre, kázne. Z historických spisov sú významné päťzväzkové Cirkevné dejiny Anglicka od čias Caesara
až do roku 731. Zachytil aj základné historické údaje o kresťanských mučeníkoch.

Beda Venerabilis sa zaujímal aj o prírodu. Uznával učenie o guľatosti Zeme, popísal príliv a odliv mora v súvislosti s pohybom Mesiaca. Spísal (r. 701) traktát De natura rerum - O prírode. V práci De temporum ratione – O počítaní času (z roku 725) vysvetlil, okrem iného, ako možno pomocou zmeny polohy rúk a prstov na nich znázorniť čísla až do milióna.(Jednotky boli reprezentované polohami prstov ľavej ruky, desiatky kombináciami polôh prstov a palca ľavej ruky, stovky polohami prstov pravej ruky, tisíce kombináciami polôh prstov a palca pravej ruky, desaťtisíce, stotisíce a milióny polohami rúk a trupu.) Vedel pracovať so zlomkami. V zbierke úloh De arithmeticis propositionibus sa objavujú aj záporné čísla. Odrazom súdobých pomerov je aj Bedove konštatovanie: Kto vie deliť, tomu sa žiadna záležitosť nebude zdať ťažká. Ja poznám veľa zložitých vecí, ale nič ne je zložitejšie ako operácie so zlomkami.

 

Význam

Poeta, filozof a teológ Beda Venerabilis pôsobil v čase latinskej západnej patristiky (obdobie stredovekej filozofie v dobe formovania kresťanstva). Zanechal trvalé stopy na poli teológie a kresťanskej kultúry, stal sa aj cirkevným učiteľom a bol vyhlásený za svätého. Prijal a presadil datovanie udalostí od narodenia Krista (anno Domini). Stal sa „otcom anglických dejín“.
Je považovaný aj za astronóma, lebo analyzoval výsledky pozorovaní pohybu Slnka a Mesiaca v astronomických tabuľkách a výpočtoch. Zistil, že dĺžka roka nie je určená presne.

Vďaka Bedovi sa do celej Európy rozšírilo nielen počítanie na prstoch a rukách, ale aj výraznejšia učenosť v gramatike, v metrike i v rétorike. Beda Venerabilis (Ctihodný) patril medzi najvýznamnejších učencov svojej doby.

(dmj)
KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...