Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

MARIÁNSKE SOBOTY V NEMČICIACH

Pozývame všetkých členov "nemčickej ruže", ale i všetkých ostatných veriacich, zvlášť mariánskych ctiteľov do nášho nemčického kostolíka, aby sme spoločne, počas roku Sedembolestnej Panny Márie, vždy 3. sobotu v mesiaci, spoločne prosili a oslavovali Matku Božiu modlitbou sedembolestného ruženca a mariánskou sv. omšou. Týchto sedem sobôt bude ukončených púťou k Sedembolestnej Panne Márii v septembri v Topoľčanoch, ako je zvykom v našej farnosti.
Prvá z týchto mariánskych sobôt sa bude sláviť v sobotu 15. februára. O 9,30 hod. bude najprv spoločné požehnanie ružencov, ktoré bolo a stále aj je možné si zakúpiť v sakristii kostola. Následne sa spoločne budeme modliť tento ruženec, t. j. ruženec k Sedembolestnej Panne Márii. Po skončení modlitby bude nasledovať sv. omša cca. o 10,15 hod., tento mesiac obetovaná za členov 1. a 2. "nemčickej ruže". Ukončenie bude eucharistickým požehnaním po skončení sv. omše.
Témou tejto slávnosti bude:
        1
. bolesť Panny Márie: PROROCTVO SIMEONA V CHRÁME - TVOJU DUŠU PRENIKNE MEČ BOLESTI.

Druhá mariánska sobota sa bude sláviť v sobotu 15. marca. O 9,30 hod. sa budeme spoločne modliť modlitbu ruženca ku cti Sedembolestnej Panny Márie. Následne bude slávená sv. omša cca. o 10,15 hod., tento mesiac obetovaná za členov 3. a 4. "nemčickej ruže". Ukončenie bude eucharistickým požehnaním po skončení sv. omše.
Témou tejto slávnosti bude: 
          2. bolesť Panny Márie: ÚTEK DO EGYPTA.

Tretia mariánska sobota sa bude sláviť v sobotu 26. apríla. O 9,30 hod. začneme modlitbou ruženca k Sedembolestnej Panne Márii, o 10,15 hod.  bude slávená sv. omša za členov 5. a 6. "nemčickej ruže". Počas slávnosti požehnáme aj mariánsku sviecu, ktorá bola venovaná nášmu kostolu. Slávnosť ukončíme po sv. omši krátkou eucharistickou adoráciou s požehnaním
Témou tejto slávnosti bude: 
          3. bolesť Panny Márie: STRATA 12-ROČNÉHO JEŽIŠA V CHRÁME. 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Kristus nechce tých, ktorí Ho obdivujú, ale tých, ktorí Ho nasledujú.
Sören Kierkegaard