Aktuálny stav prípravy nemocničnej kaplnky k 23.11.2019.
Od posledného zhodnotenia priebehu prác v novej nemocničnej kaplnke sa práce výrazne ...
25.11.2019
Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019

MARIÁNSKE SOBOTY V NEMČICIACH

Pozývame všetkých členov "nemčickej ruže", ale i všetkých ostatných veriacich, zvlášť mariánskych ctiteľov do nášho nemčického kostolíka, aby sme spoločne, počas roku Sedembolestnej Panny Márie, vždy 3. sobotu v mesiaci, spoločne prosili a oslavovali Matku Božiu modlitbou sedembolestného ruženca a mariánskou sv. omšou. Týchto sedem sobôt bude ukončených púťou k Sedembolestnej Panne Márii v septembri v Topoľčanoch, ako je zvykom v našej farnosti.
Prvá z týchto mariánskych sobôt sa bude sláviť v sobotu 15. februára. O 9,30 hod. bude najprv spoločné požehnanie ružencov, ktoré bolo a stále aj je možné si zakúpiť v sakristii kostola. Následne sa spoločne budeme modliť tento ruženec, t. j. ruženec k Sedembolestnej Panne Márii. Po skončení modlitby bude nasledovať sv. omša cca. o 10,15 hod., tento mesiac obetovaná za členov 1. a 2. "nemčickej ruže". Ukončenie bude eucharistickým požehnaním po skončení sv. omše.
Témou tejto slávnosti bude:
        1
. bolesť Panny Márie: PROROCTVO SIMEONA V CHRÁME - TVOJU DUŠU PRENIKNE MEČ BOLESTI.

Druhá mariánska sobota sa bude sláviť v sobotu 15. marca. O 9,30 hod. sa budeme spoločne modliť modlitbu ruženca ku cti Sedembolestnej Panny Márie. Následne bude slávená sv. omša cca. o 10,15 hod., tento mesiac obetovaná za členov 3. a 4. "nemčickej ruže". Ukončenie bude eucharistickým požehnaním po skončení sv. omše.
Témou tejto slávnosti bude: 
          2. bolesť Panny Márie: ÚTEK DO EGYPTA.

Tretia mariánska sobota sa bude sláviť v sobotu 26. apríla. O 9,30 hod. začneme modlitbou ruženca k Sedembolestnej Panne Márii, o 10,15 hod.  bude slávená sv. omša za členov 5. a 6. "nemčickej ruže". Počas slávnosti požehnáme aj mariánsku sviecu, ktorá bola venovaná nášmu kostolu. Slávnosť ukončíme po sv. omši krátkou eucharistickou adoráciou s požehnaním
Témou tejto slávnosti bude: 
          3. bolesť Panny Márie: STRATA 12-ROČNÉHO JEŽIŠA V CHRÁME. 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Najkratšou cestou medzi dvoma ľuďmi je úsmev.