Karol WOJTYLA – služobník Boží Ján Pavol II.
Bol svedomím sveta, morálnym apelom pre celú planétu. Charizmatický posol trpezlivej ...
29.1.2020
Priebeh prác na organe 17. januára 2020
Demontáž píšťal a súčastí organa
29.1.2020
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
29.1.2020

SPYTOVANIE SVEDOMIA NA ZÁKLADE LISTU SVÄTÉHO APOŠTOLA JAKUBA

 K: Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď skúška vašej viery prináša vytrvalosť.
L: Som ochotný trpieť a prijímať skúšky života s radosťou v tej viere, že Boh je pri mne a on vie prečo posiela skúšky do môjho života?
K: Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky a dostane ju. Ale nech prosí s vierou bez pochybovania.
L: Hľadám pravú životnú múdrosť? Rozprávam sa s Bohom v modlitbe o svojom živote? Keď sa modlím, je to úkon viery a dôvery?
K: Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života.
L: Ako sa mi darí prijímať náhle zmeny udalostí v mojom živote? Som ochotný prijať z Božích rúk všetko?
K: Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky. Veď skúška vašej viery prináša vytrvalosť.
L: Usilujem sa objaviť pramene mojich hriechov? Aký druh žiadostivostí hýbe mojím životom? Je to žiadostivosť očí? Pýcha života? Žiadostivosť tela? Ako sa prejavuje?
K: Vedzte bratia moji milovaní, každý človek má byť rýchly keď treba počúvať a pomalý do rečí a pomalý do hnevu, lebo človek v hneve nekoná čo je spravodlivé pred Bohom.
L: Naučil som sa skutočne počúvať a zvažovať? Nie som unáhlený v odpovediach a postojoch? Nie som predpojatý a plný hnevu voči určitým ľuďom? Nereagujem podráždene?
K: Bratia moji, odložte všetku svoju nečistotu a akúkoľvek zlobu!
L: Usilujem sa o čisté srdce? Ako zmýšľam? Nie sú moje slová a reči poznačené zmyselnosťou? Uvedomujem si, že moje telo má byť chrámom Ducha Svätého a je určené k osláveniu a nie k nečistote?
K: Nebuďte len poslucháčmi slova, ale ho aj uskutočňujte.
L: Ako sa mi darí uvádzať do života evanjeliové požiadavky? Plním svoje predsavzatia? Nemám tendenciu poučovať iných a pritom nič nekonať?
K: Ak si niekto myslí, že je nábožný a nedrží si jazyk na uzde, ale klame sám seba, toho nábožnosť je márna.
L: Okolo akých tém sa točia moje reči? Z plnosti srdca hovoria ústa. Čo je ukryté v mojom srdci? Boh, alebo moje egoistické a žiadostivé ja?
K: Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty...
L: Mám zmysel pre konkrétne skutky kresťanskej lásky? Som ochotný pomôcť tam kde je potreba?
K: Bratia moji, nespájajte vieru v nášho Pána slávy, Ježiša Krista s nadržaním osobám.
L: Nerobím rozdiely medzi ľuďmi? Nie som vypočítavý a ziskuchtivý pri vzťahoch s ľuďmi? Neuprednostňujem niekoho, len pre jeho postavenie, možnosti a moc?
K: Počúvajte, moji milovaní bratia! Nevyvolil Boh tých, čo sú vo svete chudobní, aby boli bohatí vo viere?
L: Nemám tendenciu povyšovať sa nad iných? Myslieť si o sebe viac ako som a tak uponižovať ostatných? Nie som ironický, posmešný? Mám porozumenie pre slabších?
K: Hovorte a konajte ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody! Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho, kto nepreukázal milosrdenstvo!
L: Som človekom vnútornej slobody, alebo len povinností? Dokážem odpúšťať a byť milosrdný aj voči tým čo sú mi nesympatickí alebo mi ubližujú?
K: Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť?
L: Nemám plné ústa zbožných rečí a pritom zabúdam na život podľa toho, čo hovorím? Mám zmysel pre praktický život viery?
K: Bratia moji, nechcite byť mnohí učiteľmi, veď viete, že nás čaká prísnejší súd.
L: Nemám v sebe stálu tendenciu poučovania a kritizovania ostatných? Nie som príliš kritický na druhých a pritom málo na seba?
K: Kto sa neprehrešuje slovom je dokonalý muž, schopný udržať na uzde celé telo.
L: Nerozprávam príliš veľa? Nie som urečnený? Nechcem vždy mať posledné slovo? Neubližujem svojimi rečami? Nie sú moje slová príčinou napätia medzi bratmi? O čom najčastejšie rozprávam?
K: Ak máte v srdci trpkú žiarlivosť a sváry, potom sa nevychvaľujte a neluhajte proti pravde, lebo kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo. Ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.
L: Nie som žiarlivý na úspech druhého? Nechcem niekoho vlastniť len pre seba? Nehádam sa často? Som šíriteľom pokoja? Nejednám podráždene?
K: Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ rozbroje? Či nie odtiaľ, z vašich žiadostivostí, ktoré broja vo vašich údoch?
L: Nie som sebecký? Nechcem mať všetko len pre seba a vždy prvý - napríklad pri jedle?
K: Prosíte a nedostávate, lebo zle prosíte, chcete to využiť na svoje náruživosti.
L: O čo sa najviac usilujem? O čo najviac prosím? Netúžim po bezprostrednom živote, komforte? Nebojím sa utrpenia? Nemám tendenciu žiť pohodlným životom, užívať si?
K: Kto chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.
L: Neláka ma svetácky spôsob života? Nesmútim za tým, čo som zanechal pre Krista? Napr. svet zábavy, diskoték, príjemných posedení v baroch, realizovania sa v podnikaní a svetskej sláve?
K: Bratia, neosočujte jeden druhého. Kto osočuje brata, alebo svojho brata posudzuje, osočuje zákon a odsudzuje zákon. Kto si ty, že súdiš blížneho?
L: Neosočujem? Nemám tendenciu vynášať výroky o ľuďoch bez overenia pravdy? Nie som často krát sudca, ktorý má dva metre - jeden pre seba a druhý pre blížneho?
K: Vy predsa neviete čo bude zajtra s vaším životom. Veď ste ako para, ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne.
L: Nerobím si neopodstatnené starosti o budúcnosť? Nie som príliš sebaistý vo svojom plánovaní budúcnosti? Viem sa odovzdať do Božej prozreteľnosti?
K: A vy boháči, plačte a kvíľte nad biedami, ktoré na vás prichádzajú. Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole.
L: Mám vytvorenú správnu hierarchiu hodnôt? Nie som naviazaný na vlastnenie určitých vecí? Netúžim po bohatstve? Nezakladám si na vlastnení nejakej veci?
K: Buďte teda, bratia trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite, aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme, trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď.
L: Som dostatočne trpezlivým pri prekonávaní prekážok? Nerezignujem? Som trpezlivý aj vo svojom duchovnom raste? Som trpezlivý vo vzťahoch s ľuďmi? Viem trpezlivo očakávať pomoc od Pána? Dôverujem mu?
K: Vaše “áno” nech je “áno”, a “nie” nech je “nie”, aby ste neprepadli súdu!
L: Nie som dvojtvárny? Nehrám vo vzájomných vzťahoch divadlo? Nenavykol som si na diplomaciu vo svoj prospech?
K: Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. Je niekto veselý? Nech spieva žalmy.
L: Vkladám svoje problémy a utrpenia do modlitby? Dôverujem v silu modlitby? Viem ďakovať za preukázané dobrodenia?
K: Vyznávajte si navzájom svoje hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli.
L: Som úprimný a úplný vo vyznaní hriechov vo sviatosti zmierenia? Modlím sa za tých, ktorým som ublížil? Modlím sa za tých, ktorí prežívajú krízu? Neteším sa z nešťastia druhého? Viem odpustiť tomu, kto mi ublížil? Modlím sa za tých, ktorých som pohoršil?
Bratia moji, keby niekto z vás zblúdil od pravdy a iný ho obráti, nech vie, že ten kto vráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov. Amen.

 


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sedembolestná Panna Mária, Tebe slovenská spieva krajina. Tisíc raz buď zdravas, Mária pros za nás!