Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

DEVIATNIK K SV. JOZEFOVI A PANNE MÁRII

Deviatnik k sv. Jozefovi a Panne Márii

 

Pane, ďakujeme Ti za dar otcovstva
a prosíme Ťa o odpustenie za chvíle,
keď sme zlyhali vo svojej povinnosti
milovať a ochraňovať naše rodiny.

Ľutujeme to v mene všetkých otcov
a prosíme Ťa, aby si nám pomohol
odvrátiť sa od vecí, ktoré nás od Teba oddeľujú.

Pane, daj nám silu a veď nás tak,
aby sme naplnili svoje poslanie
a prijali svoje pravé miesto otcov v spoločnosti,
podľa príkladu sv. Jozefa, manžela Márie.

Prosíme Ťa, Otče, o ochranu žien a detí,
ktoré si zveril do našej opatery, chráň ich,
prosíme, pred všetkými útokmi nepriateľa.

Prosíme o to skrze Tvojho Syna,
Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

Svätý Jozef, ty si vzor a patrón všetkých otcov rodín, nauč nás kresťansky chápať svoje povinnosti. Napĺňaj ozajstnou radosťou srdcia rodičov, ktorí odovzdávajú život svojim deťom. Nech sa otcovia starajú o svoje rodiny tak, ako si sa ty staral o svätú rodinu v Nazarete. Nech žijú svoj rodinný život s Ježišom. Vypros nám, aby nás žiadne životné prekážky nedokázali vzdialiť od Boha a aby neochladla naša láska. Svätý Jozef, zver Bohu všetkých otcov, ktorí sa starajú o svoje rodiny, najmä tých, ktorí svoje povinnosti vykonávajú s ťažkosťami. Osobitne ti zverujeme túto prosbu - “aby Pán ochraňoval a požehnával stretnutia s Mauriceom v našich farnostiach a stretnutie Modlitieb otcov vo Svite, a aby nás všetkých zjednotil svojím Duchom”. Amen.

Svätá Panna Mária, vďaka tvojim modlitbám tvoj manžel dokázal uniesť ťarchu svojho veľkého poslania. Utiekame sa aj my k tebe, aby si nám vyprosila potrebnú silu a milosti na vedenie našich rodín. Mysli, prosíme, na naše stretnutie vo Svite, aby sme tam spoznali naše vlastné poslanie a pocítili, ako veľmi nás Boh miluje. Amen.

Otče náš ... Zdravas ... Sláva ...


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...