Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

3. DAR RADY

pomáha nám nájsť správne riešenie svojich i cudzích problémov. Často stojíme pred dilemou ako sa rozhodnúť. Vďaka daru rady, ktorý nám udeľuje Duch Svätý nemusíme ľutovať svoje rozhodnutia.

Dar rady

            V živote sa človek často stretáva so situáciou, kedy potrebuje poradiť, alebo je požiadaný o radu. Je to moment, ktorý nás dokáže neraz zaskočiť, pretože nie stále sme disponovaný zaujať potrebný postoj, či už ide o prijatie alebo odovzdávanie. Toto sa deje predovšetkým na úrovni rodičia - deti, starší - mladší, skúsenejší - začiatočník, ale najmä vo vzťahu človek - Boh. A tak sa poďme trošku hlbšie zamyslieť aj nad týmto darom - darom rady. Veľmi dôležitým prvkom pre pochopenie je osoba Ježiša Krista. Veď nik tak dokonale nepozná človeka ako on, a jeho rady a usmernenia sú pre nás vždy aktuálne. Zvlášť keď ide o rady, ktoré nám pomáhajú dobre si usporiadať svoj pozemský život,                  aby sme dosiahli Božie kráľovstvo. Tie sú často ukryté, ale ľahko pochopiteľné najmä                v podobenstvách, alebo v jednotlivých udalostiach, keď dostáva otázky spojené s prosbou o radu. Krásny je príklad mladíka: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som dosiahol večný život? Poznáš prikázania. Toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Nato dostáva radu: Choď predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!” (Mk10,17-22). Táto Ježišova rada ho nepotešila, ale to neznamená žeby mu zle poradil. To na čo kladie Kristus najväčší dôraz je usmerňovanie k podstatným hodnotám, ktoré žiaľ nie vždy dokážeme chápať a prijímať. Obdivuhodné na ňom je však to, že nielen dokáže dávať rady, ale aj sám si vie poradiť v problémových situáciách. Práve toto by pre nás malo byť povzbudivé v tom, ako využívať dar rady pre seba, aby to neostalo iba prijaté a nerozbalené. Neprajníci sa často snažili dostať Ježiša a podchytiť ho v reči a tak mu predkladajú rôzne až likvidačné problémy a kauzy, na ktorých by pri ich riešení mnohí pohoreli. Ježišova múdrosť, múdrosť Božieho Ducha však aj v týchto zložitých chvíľach vystupuje ako víťazná.

 

Zákonníci a daňový peniaz: Slobodno platiť daň cisárovi, či nie? (Mt22,17)

Ježišova odpoveď: Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie Bohu.                                                        

                                         (Mt22,21)

Zákonníci očakávali, že ho dostanú, lebo nevideli inú možnosť, iba platiť či neplatiť. Podporiť rímsku vládu alebo nepodporiť. Keby bol odpovedal iba kladne, tak by sa na neho vyrútili s argumentom, že podporuje nadvládu Ríma v Izraelskej krajine. Keby odpovedal iba záporne tak by ho boli udali cisárovi, že poburuje ľud proti nemu aby neplatili dane.

 

Zákonníci a cudzoložnica: Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve.

                                                          Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať.

                                                          Čo povieš ty?

Ježišova odpoveď: najprv v tichosti písal prstom po zemi a keď do neho dobiedzali

                                         tak im povedal: Kto z vás je bez hriechu nech prvý hodí do nej

                                         kameň. A žene povedal: ... choď a už nehreš! (Jn8,4-11)

 

Keby Ježiš na otázku farizejov a zákonníkov odpovedal: „Ukameňujte cudzoložnicu“, boli by Ho predstavení Židov obžalovali u Piláta, že vynášaním trestu smrti zasahuje do kompetencie Ríma. Keby povedal, že ukameňovanie je bez povolenia rímskej moci zakázané, prestúpil by tým židovský zákon a vedúci Židov by ho za to obžalovali pred najvyššou židovskou radou. Skrátka, bola to pasca. Ježiš mlčí. Na prvý pohľad bezradne. No v skutočnosti milosrdne. Dáva žalobcom čas, aby premýšľali aj o sebe. Jeho mlčanie bolo aj znepokojujúce. Vzbudzovalo otázky: „Prečo mlčí?

 

            Takto koná Ježiš neustále v celom svojom živote. Ťažko nájdeme chybu v jeho rozprávaní, v jeho náuke, v jeho posolstve, ktoré odovzdáva nám ľuďom ako obdivuhodný radca. Ježiš nám dnes dáva do pozornosti dar svojho Ducha, v ktorom nám radí, povzbudzuje, usmerňuje. Aj keď neraz hľadáme pomoc u ľudí, odborníkov na rôzne oblasti života alebo u blízkych, ale nezabúdajme, že najviac pomoci, potrebného svetla a dobrej rady získavame v úprimnej modlitbe, otvorenej pre pôsobenie Božieho Ducha. Zaiste, nielen v zložitých situáciách v živote, ale predovšetkým pre náš osobný, duchovný rast potrebujeme dar rady. Rozhodovať sa medzi dobrom a zlom nie je až také ťažké, ale poradiť si a správne sa rozhodnúť v dobrých veciach už nie je také ľahké, ani vybrať si, čo je dôležitejšie a potrebnejšie, aj s ohľadom na budúcnosť. Dar rady sa úzko spája s čnosťou rozvážnosti (Mravné čnosti - 1,rozvážnosť, 2,spravodlivosť, 3,statočnosť,   4,miernosť). Je potrebné aby sme sa nerozhodovali pod vplyvom silnejších jedincov alebo väčšiny, ale predovšetkým pod vplyvom Ducha. Pán Boh nám neraz pomáha aj cez našich bratov a sestry, najmä cez tých, ktorí naozaj dôsledne prežívajú svoj život s Pánom. Určite každý z nás môže oceniť napríklad dobrú radu spovedníka. Iste nie vždy jeho rada pre svoju náročnosť bude pre nás príjemná. Nie vždy sa s ňou hneď stotožníme, možno sa nám bude zdať, že by sa hodila niekomu inému, že nás kňaz nepochopil a podobne. Ale keď budeme dôslední zistíme, že Pán Boh stojí aj za tým, čo sa nám na prvý pohľad zdá ťažké a neuskutočniteľné. Potom sa neraz stáva, že až po nejakej dobe uznáme Božiu pravdu pre svoj život - keby som bol vtedy počúval, keby som si vtedy bol dal poradiť, keby som bol prijal tú radu, dnes by boli veci inak....

            Múdrosť, s ktorou tak úzko súvisí dar rady a zušľachťuje ju, nie je podmienená len životnou skúsenosťou, ale predovšetkým vzťahom s Bohom. Prežité roky života oprávňujú k zrelším pohľadom, k dobrým radám, ale aj vekovo mladší môžu mať múdry postoj, dobrú radu a to aj bez životnej skúsenosti, keď o ňu prosia pred Božou tvárou. Poväčšine prijímanie rady sa uskutočňuje v pokojnej atmosfére, v úprimnosti, láske, čo značne uľahčuje aj ich prijatie, pretože cítime že sa nám tým chce dobre. Boh je dobrý radca a každá jeho rada smeruje k nášmu dobru. Nech nám aj naša Nebeská Matka Panna Mária - Matka dobrej rady, svojím príhovorom vyprosuje milosť, aby sme obdarení Duchom rady správne viedli svoj život k Pánovi.

 

Jozef VAĽKO

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Žena má v každom spore posledné slovo. Každé slovo prednesené mužom potom je začiatkom ďalšieho sporu.