Karol WOJTYLA – služobník Boží Ján Pavol II.
Bol svedomím sveta, morálnym apelom pre celú planétu. Charizmatický posol trpezlivej ...
29.1.2020
Priebeh prác na organe 17. januára 2020
Demontáž píšťal a súčastí organa
29.1.2020
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
29.1.2020

7. DAR BÁZNE BOŽEJ

nás vedie k tomu, aby sme pokorne a s úctou prijímali Božiu vôľu. Vďaka tomuto daru si dokážeme uvedomiť ohavnosť hriechu ako aj Boží majestát. Máme strach z toho, že by sme sa mohli od Boha navždy odlúčiť.

Dar bázne Božej

           

            Pri úvodnej téme sme si na začiatku uviedli úryvok od proroka Izaiáša, kde nám predstavuje jednotlivé dary Ducha. Posledným, ktorý spomína je práve dar bázne Božej. O čom tento dar vlastne je, aký je jeho význam?

            V prvom rade si treba uvedomiť, že to nemá nič spoločné so strachom. Bázeň pred Pánom bude jeho poklad. (Iz 33,6). Bázeň pred Pánom, ak má byť pokladom spravodlivého, tak sa nestotožňuje so strachom. Strach nie je poklad. Obyčajne sa pred strachom snažíme brániť, pretože je to stav obavy, neistoty. Sme nesvoji a práve preto je strach neobľúbený. Ak sa Boh zjavuje vo svojom majestáte, tak nie kvôli tomu, aby nám naháňal strach, ale preto, aby sme s bázňou mohli hľadieť a prijímať jeho žehnajúcu Božiu velebu. Dar bázne Božej nás uvádza do obľuby v Božích očiach, pretože človek, ktorý ju nosí vo svojom srdci, si uvedomuje Božiu veľkosť. Tento dar posilňuje vedomie úcty voči Bohu a vzbudzuje radosť zo služby Bohu.

            Bázeň pred Bohom má vždy niečo spoločné s Božím dotykom, ktorý človek pozoruje vo svojom živote. Aj apoštoli pociťovali pri Ježišovi bázeň. Pri zázračnom rybolove žasli nad úlovkom rýb, s bázňou vnímali veľkosť Božiu v Ježišovi, ktorá sa ich ale hlavne Petra dotýkala.

            Aj v našom bežnom živote, ak sa so silnou vierou odovzdáme do Božích rúk a to aj v nemožných situáciách, tak môžeme zažívať krásne okamihy, v ktorých je niekedy aj viditeľne badať Božie pôsobenie. Napĺňa nás bázeň voči bohu, pretože takto je možné konať len Bohu. Toto je jeden z pohľadov na tento dar.

            Iný pohľad v sebe zahŕňa pozvanie k vnútornej sile odporovať hriechu, hlavne chrániť sa pred ním. Človek, ktorý má vo svojom srdci túto bázeň, tak dokáže silnejšie odporovať hriechu, pretože v nej sme úzko spojení s tým, ktorý je našou silou.

            Nešťastie mnohých sa žiaľ rodí v tom, že sa prestali báť hriechu a niet u nich bázne pred Bohom. Najčastejší argument je ten, že dnes je taká doba. Úžasná neúcta voči Božím zákonom, voči sviatostiam, pretože častokrát sa kňazi stretávajú so žiadosťou, kedy sa od Boha žiada požehnanie nesvätého života (manželstvo a iné sviatosti ).

            Taktiež dôkazom chýbajúcej bázne pred Bohom je aj zotrvávanie v hriechu, čo je na pováženie, akým kresťanským životom žijem, a či vôbec túžim po spáse?!  Aj keď je to síce posledný dar, predsa je veľmi potrebný k spáse. Tam kde je bázeň, tam je aj šťastie človeka. Pre nás celá bázeň pred Bohom spočíva v láske, a dokonalá láska je vrcholom bázne.

 

Jozef VAĽKO


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sedembolestná Panna Mária, Tebe slovenská spieva krajina. Tisíc raz buď zdravas, Mária pros za nás!