Zachej.sk • kniha: E-kniha: Mobilizácia dobroty (Viliam Judák)
Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného ...
20.10.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

MANŽELSTVO


Manželstvo môžu uzavrieť všetci, ktorým to právo nezakazuje. Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch, sa musia hlásiť na farskom úrade minimálne tri mesiace dopredu. Ide o čas, ktorý treba chápať ako prípravu pred prijatím tejto sviatosti. Podotýkame, že tento časový limit nebol stanovený miestnym správcom farnosti, ale ide o nariadenie Konferencie biskupov Slovenska.

V priebehu týchto troch mesiacov si snúbenci vykonajú KURZ  PREDMANŽELSKEJ  PRÍPRAVY - pohovory s kňazom (zápis, prikázania, sviatosti a pohovor o obrade), ďalej so psychológom a manželským párom. Termíny týchto kurzov sú na nástenke pri kancelárii na farskom úrade i nižšie uvedené  na tejto stránke. Je potrebné, aby snúbenci navštívili najprv farský úrad a až potom vybavovali sálu, oznámenia a všetko to, čo je spojené so sobášom. A nie naopak - nechávať si dohodnutie termínu sobáša na farskom úrade ako posledné – na poslednú chvíľu. Môže sa stať, že v takom prípade nebude snúbencom vyhovené.

 

 

 

 

 


Čo na zápis?

Nahlásenie termínu sobáša sa uskutočňuje v úradných hodinách kancelárie farského úradu a musí ho nahlásiť aspoň jeden zo snúbencov. Pri tomto úvodnom stretnutí sa preberie, aké potrebné dokumenty je potrebné priniesť, dohodne sa predbežne termín spísania cirkevnej zápisnice (pri nej musia byť osobne obaja snúbenci) a snúbencov sa oboznámi s ďalšími administratívnymi krokmi (spísanie civilnej zápisnice na miestnej matrike) a následným postupom prípravy a predmanželských náuk.
 

Potrebné doklady a dokumenty:

1. Krstný list (ktorý nie je starší ako 6 mesiacov od dňa sobáša). Krstný list je potrebný priniesť vtedy, ak ženích alebo nevesta nie je pokrstený/á v našej farnosti;
2.
Povolenie k sobášu (licencia k sobášu). Tá je nevyhnutne potrebná ešte pri nahlásení termínu sobáša. A to vtedy, ak ani jeden zo snúbencov nemá kánonický pobyt v našej farnosti (čiže reálne nebýva v našej farnosti);
3.
Zápisnicu (civilnú) spísanú na miestnom matričnom úrade (riadne vyplnenú a dátum vystavenia nesmie byť starší ako 6 mesiacov od dátumu sobáša). Na matrike budú pre spísanie zápisnice potrebovať mať obaja snúbenci pri sebe platný občiansky preukaz a svoj rodný list. A rovnako musia byť spoločne dohodnutí na používanie priezviska.
4. Tlačivo
o svedkoch (čitateľne vypísaný). Pre vpísanie do civilnej zápisnice bude potrebné uviesť na toto tlačivo aj rodné čísla svedkov a ich trvalé bydliská;
5. Občianske preukazy;
6. Úmrtný list predošlého manžela/-lky (to v prípade, ak jeden prípadne obaja sú vdovec/vdova).

 

PREDMANŽELSKÉ STRETNUTIA SNÚBENCOV

 Na kurz predmanželskej prípravy je potrebné dopredu sa zaregistrovať na tejto stránke:

 

 
POZNÁMKA:
Vyplnením formulára snúbenci súhlasia s evidovaním a spracovaním ich osobných údajov
(súhlas s GDPR).


OHLÁŠKY:

Ohlášky, kedy jednotliví snúbenci majú termín sobáša sú zverejnené vo farskej a kostolnej výveske. Aktualizujeme ich priebežne po zápise na farskom úrade a to tak, aby boli zverejnené v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím sobáša. Nahlásením termínu sobáša na miestnom farskom úrade snúbenci súhlasia so spracovaním ich osobných údajov (ako aj ich svedkov) a so zverejnením termínu sobáša a ich mien s priezviskami (súhlas s GDPR).
Ohláškami sa verejne oznamuje o úmysle daných snúbencov vstúpiť do stavu manželského. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke snúbencov, má to bezodkladne oznámiť na miestom farskom úrade.


TERMÍNY SOBÁŠOV:

Termíny sobášov sú k dispozícii celoročne (s výnimkou Adventného a Pôstneho obdobia, kedy nie je zvykom sobášiť). Sobáši sa zväčša v sobotu popoludní alebo výnimočne v piatok popoludní. Čas sobáša je podľa vzájomnej dohody a možností (sobáše bývajú v jeden deň i viaceré za sebou). Prvotný výber termínu a daného času majú tí snúbenci, ktorí si ho skôr zahlásia.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Hovoriť znamená deliť sa. Počúvať znamená milovať.
Neznámy autor