Adventná aktivita pre rodiny

Nastal čas adventu, počas ktorého sa pripravujeme na príchod Pána Ježiša. Na ...
12.12.2017

Rorate coeli de super

Viete, čo sú to roráty? Starší ľudia by si určite s dávkou nostalgie spomenuli na ...
12.12.2017

ADVENT - ČAS OČAKÁVANIA

Pred niekoľkými rokmi jeden časopis priniesol zaujímavú štúdiu o šoféroch. Autor tejto ...
12.12.2017

birmovanie

Sviatosť birmovania môže a má prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol pobirmovaný. Príprava na birmovanie má viesť kresťana k hlbšiemu zjednoteniu s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho činnosťou a s jeho darmi , aby mohol lepšie vziať na seba apoštolské povinnosti kresťanského života. Preto sa má birmovná katechéza, prebiehajúca v škole i vo farnosti, usilovať o prebudenie vedomia k príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, ako aj farskému spoločenstvu, ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov. Na prijatie birmovania je potrebný stav milosti. 

Kandidát/ka na prijatie sv. birmovania má pristúpiť k sviatosti pokánia, aby sa očistil vzhľadom na prijatie daru Ducha Svätého. Horlivejšia modlitba ho/ju má pripraviť, aby poslušne a ochotne prijal/a silu a milosti Ducha Svätého. Rodičia sú prví zodpovední za výchovu svojich detí. Túto zodpovednosť dosvedčujú predovšetkým tým, že vytvárajú rodinu, kde vládne ako pravidlo nežnosť, úcta, odpustenie, vernosť a nezištná služba. Táto výchova sa uskutočňuje vtedy, keď si členovia rodiny pomáhajú rásť vo viere svedectvom kresťanského života podľa evanjelia. Je poslaním rodičov naučiť svoje deti modliť sa a pomáhať im odhaliť svoje povolanie Božích detí, ktoré sľúbili pri krste. Preto sa od Vás, rodičia kandidátov sviatosti birmovania, vyžaduje: Aby ste svojho syna/dcéru viedli k pravidelnej účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky, k pravidelnej rannej a večernej modlitbe, ku konaniu dobra a zachovávaniu Božích a Cirkevných prikázaní, ku kajúcnosti a pokore, k užšiemu spojeniu s Ježišom vo sviatosti zmierenia a v Eucharistii, k prehĺbeniu vedomosti o Duchu Svätom a sv. birmovania.

Pán Ježiš povedal: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach“ / Mt 10, 32-33/.

SVIATOSŤ BIRMOVANIA  - PRÍPRAVA 2017/2018

Prihlasujte sa tu: http://www.topolcany.fara.sk/sviatost-birmovania

Elektronicky vyplnenú a podpísanú vygenerovanú prihlášku je potrebné odovzdať:
12. 9. (utorok) na stretnutí rodičov birmovancov o 16:30 vo farskom kostole.
19. a 20. 9. (utorok a streda) v čase od 16:00 do 17:00 v priestoroch kancelárie farského úradu.
Po tomto termíne už nie je možné sa prihlásiť!

Spolu s podpísanou prihláškou je potrebné odovzdať:
Krstný list – toto sa týka tých, ktorí boli pokrstení mimo Topoľčian.
Povolenie od svojho farára – miestom vysluhovania sviatostí je domáca farnosť. Tí, ktorí bývajú v inej farnosti ako Topoľčany a majú vážny dôvod prijať sviatosť birmovania v našej farnosti, budú potrebovať POVOLENIE prijať sviatosť birmovania na území našej farnosti od svojho farára.

Povinnou súčasťou prípravy na sviatosť birmovania budú:
- pravidelné stretnutia na farskom úrade (2x mesačne - pondelok alebo streda) v malých skupinkách v asistencii animátorov. Slúžia na vytvorenie a zažitie malého spoločenstva veriacich (a hľadajúcich) a na prípravu k prijatiu sviatosti birmovania;
- teambuildingové aktivity;
- víkendová duchovná obnova „Kurz Filip“;
- spoločné stretnutia birmovancov – evanjelizačné stretnutia, workshopy;
- liturgická služba; charitatívne a dobročinné aktivity.


Samozrejmosťou sú vedomosti z náboženstva v rozsahu učiva ZŠ a aktívny duchovný život, teda pravidelná nedeľná učasť na sv. omši, účasť na sv. omšiach a pobožnostiach určených pre birmovancov, pravidelné pristupovanie k sviatosti zmierenia (minimálne pred Vianocami a Veľkou nocou) a aktivita na hodinách náboženstva v škole, tiež na stretkách na fare.

ROZDELENIE DO SKUPÍN BIRMOVKA 2018

Birmovka 2018 - Zoznam birmovancov - skupinky.pdf

Otázky pred prijatím sviatosti birmovania:

1.časť testu
2.časť testu

Termíny stretiek v roku 2017    
 

 

pondelok streda
09.10.2017 11.10.2017
23.10.2017 25.10.2017
06.11.2017 08.11.2017
20.11.2017 22.11.2017
04.12.2017 06.12.2017
18.12.2017 20.12.2017

 

 

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď si Boh chce zamilovať dušu, nehľadí na jej veľkosť, ale na hĺbku jej pokory.
sv. Ján z kríža