Sviatosť birmovania

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie - Topoľčany

Prihláška na birmovnú prípravu 2019/2020

Vypísané a podpísané tlačivo je potrebné odovzdať do 14.10.2019 v úradných hodinách v kancelárii RKFÚ Topoľčany.
Vysluhovanie sviatosti birmovania v našej Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Topoľčany bude približne v máji/júni 2020. Pre prijatie sviatosti birmovania – pre žiakov od 9. ročníka základnej školy a vyššie – je potrebná znalosť základných modlitieb, pravidelná účasť na nedeľnej a sviatočnej svätej omši, svätej spovedi, na duchovných aktivitách, účasť na náukových stretnutiach, vedomosť patričných náboženských poznatkov a najmä osobná ochota i úmysel birmovanca prijať túto sviatosť.
Poznámky:
  • Ak birmovanec nebol pokrstený v Topoľčanoch (aj na Mravenisku), alebo v Nemčiciach, je potrebné, aby spolu s týmto tlačivom priniesol birmovanec svoj krstný list z farnosti, kde bol pokrstený.
  • Pokiaľ náhodou birmovanec nebýva v Topoľčanoch, Nemčiciach, Tovarníkoch alebo Malých Bedzanoch, je potrebné si od farára z farnosti, z ktorej birmovanec pochádza, vyžiadať si povolenie (tzv. licencia k prijatiu sviatosti birmovania) pre prijatie sviatosti birmovania vo Farnosti Topoľčany. Licenciu k birmovaniu (teda povolenie) odovzdá birmovanec spolu s týmto tlačivom na farskom úrade.
  • Keď niekto z rodičov nie je rímskokatolíckeho vierovyznania, za priezvisko je náležité napísať jeho náboženstvo.
Keďže sme všetci v EÚ viazaní ochranou osobných údajov, nevyhnutne Vás musíme oboznámiť s nasledujúcim právnym textom, ktorý sa dotýka tejto ochrany a súvisí s agendou pri spracovaní údajov o birmovancoch:
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov na základe zákonného nariadenia GDPR.
1. Žiadateľ o sviatosť birmovania ako dotknutá osoba podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES v účinnom znení (ďalej len „nariadenie“) v spojení s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplnením a následným odoslaním vyššie uvedenej elektronickej prihlášky poskytuje RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI - FARNOSŤ TOPOĽČANY, nám. M. R. Štefánika 61, 955 01 Topoľčany (ďalej len „farský úrad“) ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, a to v rozsahu uvedenom v elektronickom formulári na účel prípravy a prijatia príslušnej sviatosti, o ktorú žiada. Dotknutá osoba berie na vedomie, že farský úrad nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.
2. Udelením súhlasu na spracovanie osobných údajov nie sú dotknuté práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia. Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej do sídla farského úradu vyžadovať:
- potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, a za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby spracúvania, informáciu o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
- opravu nesprávnych osobných údajov, vymazanie alebo likvidáciu osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, odvolať súhlas ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne; obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
3. Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), farský úrad má právo si účtovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa dotknutá osoba môže obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
4. Dotknutá osoba podpisom zároveň potvrdzuje dôkladné oboznámenie sa s podmienkami spracúvania osobných údajov, a to že prijatím elektronickej žiadosti sú všetky farským úradom získané osobné údaje uchovávané v archívnej databáze. Po skončení prípravy a prijatí príslušnej sviatosti sú údaje z databázy definitívne anonymizované, s čím dotknutá osoba bez výhrad súhlasí. 5. Dotknutá osoba udeľuje súhlas s fotografovaním a s vyhotovením videozáznamu samotnej slávnosti v deň prijatia sviatosti birmovania.
Viac informácií najdete na farskej web stránke:
http://www.topolcany.fara.sk/sviatost-birmovania.html
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)
Zodpovedná osoba: gdpr.kbs.sk

Kontakt

topolcany.fara@gmail.com
Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02