Svadba v Káne Galilejskej
Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu ...
04.3.2018
Pošli to ďalej - Odpustenie
Odpustenie síce nezmení minulosť, ale dáva šancu budúcnosti.
26.2.2018
Ján Krstiteľ
A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, ...
19.2.2018

OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE NÁDEJ

Nečakaj na úsmev, aby si bol milý.
Nečakaj až ťa bude ktosi ľúbiť, ľúb sám.

Nečakaj až budeš osamotený, aby si poznal hodnotu priateľstva.

Nečakaj na najlepšiu prácu, aby si začal pracovať.

Nečakaj až budeš mať hojnosť, aj s omrvinkami je možné sa podeliť.

Nečakaj na úpadok, aby si si zapamätal radu.

Nečakaj na bolesť, aby si uveril modlitbe.
Nečakaj až budeš mať čas pomôcť niekomu.

Nečakaj až budú iní veľmi trpieť, aby si prosil o odpustenie, alebo aby si ich povzniesol na duchu.

Nečakaj, pretože nikdy nebude dosť tých, ktorí prijali z lásky osud sviece.

Nečakaj, pretože nevieš, koľko času ešte máš...

 

 

 

Občianske združenia vznikajú spravidla na báze pomoci ľudí dobrej vôle, preklenúť iným náročné životné situácie, alebo prispieť ku kvalite života.
S takýmto úmyslom bolo založené aj občianske združenie Nádej – Topoľčany, ktoré bolo zaregistrované na MV SR 15. novembra 2004. Vychádza z princípov humanizmu, vzájomnej solidarity a ochoty spolupráce na spoločnom dobre v duchu myšlienky „Neodopieraj dobrodenia núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.“ Jeho hlavným cieľom je pomoc ľuďom, ktorí sú znevíhodnení či už zdravotne, sociálne alebo materiálne, pomoc rodinám, starým, osamelým ľuďom, ale aj prispieť k užitočným aktivitám vo voľnom čase detí a dospievajúcich. Ponúka možnosť poradenskej činnosti: zdravotnej, sociálnej, psychologickej i právnej. Organizuje prednášky, besedy a semináre. Snaží sa vytvárať sieť spolupracovníkov, ktorí chcú pomáhať ľuďom v núdzi, či sprostredkovávať opatrovateľsko – ošetrovateľskú službu. V súčasnej dobe žijeme všetci veľmi rýchlo, pod tlakom veľkého množstva povinností a nedostatku času. Základné hodnoty v rodinách, akými sú vzájomná láska, dôvera, sebadarovanie, zodpovednosť, sú bagatelizované, nedocenené a odsúvané. OZ Nádej chce podporovať kvality zdravej rodiny, zachovanie stability manželstiev a rodín, odborne poradiť pri prekonávaní sporadickej krízy. Chce pomôcť rodine chrániť jej pravú hodnotu, nenahraditeľnosť a jedinečnosť pri výchove a formovaní svojich detí. V tomto duchu smerujú aktivity združenia k všetkým členom rodiny:

- organizovanie kultúrnych a športových podujatí pre deti a mládež
- organizovanie letných táborov pre deti
- všestranná výpomoc viacdetným rodinám
- stretnutia rodičov s odbornou ponukou zdravotnej, psychologickej, a pedagogickej problematiky, ktorú môžu využiť v starostlivosti a výchove svojich detí, v prevencii porúch správania u detí
- príprava a prevádzka centra s možnosťou práce s počítačmi, s využitím internetu, ako vstupnej brány do sveta rôznych informácií
- minikurzy práce s počítačmi pre dospelých, hlavne starších

Naše OZ chce svojimi aktivitami podporovať a vrámci svojích možností pomáhať pri rekonštrukcii historicky hodnotných objektov v regióne okresu Topoľčany, ktoré sú kultúrnymi pamiatkami. Cennou pomocou môže byť napríklad brigádnická práca, či odborná staviteľská rada.

Všetci, ktorí veríte v silu dobra, ktoré sme schopní konať, môžete nám pomôcť zrealizovať tieto šľachetné ciele. OZ Nádej chce naozaj priniesť viac nádeje pre nás všetkých. Človek potrebuje nádej v perspekíve krokov svojej životnej cesty. Nádej je ako dlhé lano, ktoré mnohých drží na ceste životom.

Občianske združenie Nádej Topoľčany
Nám. M.R. Štefánika 65
955 01 Topoľčany

e-mail: topnadej@centrum.sk

  

 

 

 

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Svätci to dokázali, prečo nie ja?