Adventná aktivita pre deti

Advent je čas prípravy na príchod Pána Ježiša. Boh sa stal človekom a tak sa úplne ...
09.12.2017

Roger L. SCHÜTZ (12. 5. 1915 - 16. 8. 2005)

Z rodného Švajčiarska odišiel (1940) do Francúzska a v Taizé založil ekumenickú ...
06.12.2017

Martin BUBER (8.2.1878 – 13.6.1965)

Židovský náboženský filozof sústredený na dialóg medzi ľuďmi navzájom a ich Bohom. ...
04.12.2017

emauzy

Spoločenstvo Farské Emauzy je spoločenstvom priateľov Eucharistie. Je to voľné združenie veriacich, ktorí sa chcú stať šíriteľmi úcty a lásky k Eucharistii a jej apoštolmi. Členom sa môže stať každý veriaci po prvom sv. prijímaní, ktorý je ochotný spolupracovať s duchovným otcom farnosti v diele služby Eucharistii a zachovávať pravidlá členstva v spoločenstve. Je možné vytvoriť samostatné skupiny mužov, žien, detí či mládeže. Pravidlá členstva:

1. Byť ochotný vziať na seba záväzok stráviť aspoň raz do mesiaca 1 hodinu v tichej adorácii pred Najsv. Sviatosťou Oltárnou a modliť sa popri svojich úmysloch aj za naše farské spoločenstvo. Podľa možnosti zúčastniť sa v posledný štvrtok mesiaca adorácie a modliť sa za konkrétne určené úmysly za našu farnosť, ktoré určí duchovný otec farnosti.

2. Zúčastňovať sa pravidelných stretnutí spoločenstva na ktorých sa bude konať katechéza o modlitbe a adorácii.

3. Zúčastniť sa aspoň raz v týždni na sv. omši okrem nedele.

4. Vykonať si pobožnosť prvých piatkov.

5. Aktívne sa podieľať na príprave bohoslužieb ( spev, služba lektorov, obetné dary).

6. Čím častejšie sa aj cez deň podľa možností zastaviť na krátku adoráciu v kostole.

7. Apoštolovať medzi ľuďmi a získavať ich pre častejšie sv. prijímanie a účasť na sv. omši.

8. Často sa modlievať za prehĺbenie úcty a lásky k Oltárnej sviatosti v našej farnosti.

 

Každý člen ochotný zachovávať pravidlá členstva dostane preukaz.
Za všetkých členov Farských Emauz bude v prvú nedeľu v mesiaci o 10:30 hod. slúžená sv. omša.

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Vždy, keď sa kresťanstvo obmedzuje na pekné slová a robí sa z neho filozofia, vždy máme dočinenia so zradou Evanjelia. To je jeden z najťažších hriechov kresťanstva.
E. Staniek