Svadba v Káne Galilejskej
Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu ...
04.3.2018
Pošli to ďalej - Odpustenie
Odpustenie síce nezmení minulosť, ale dáva šancu budúcnosti.
26.2.2018
Ján Krstiteľ
A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, ...
19.2.2018

EMAUZY

Spoločenstvo Farské Emauzy je spoločenstvom priateľov Eucharistie. Je to voľné združenie veriacich, ktorí sa chcú stať šíriteľmi úcty a lásky k Eucharistii a jej apoštolmi. Členom sa môže stať každý veriaci po prvom sv. prijímaní, ktorý je ochotný spolupracovať s duchovným otcom farnosti v diele služby Eucharistii a zachovávať pravidlá členstva v spoločenstve. Je možné vytvoriť samostatné skupiny mužov, žien, detí či mládeže. Pravidlá členstva:

1. Byť ochotný vziať na seba záväzok stráviť aspoň raz do mesiaca 1 hodinu v tichej adorácii pred Najsv. Sviatosťou Oltárnou a modliť sa popri svojich úmysloch aj za naše farské spoločenstvo. Podľa možnosti zúčastniť sa v posledný štvrtok mesiaca adorácie a modliť sa za konkrétne určené úmysly za našu farnosť, ktoré určí duchovný otec farnosti.

2. Zúčastňovať sa pravidelných stretnutí spoločenstva na ktorých sa bude konať katechéza o modlitbe a adorácii.

3. Zúčastniť sa aspoň raz v týždni na sv. omši okrem nedele.

4. Vykonať si pobožnosť prvých piatkov.

5. Aktívne sa podieľať na príprave bohoslužieb ( spev, služba lektorov, obetné dary).

6. Čím častejšie sa aj cez deň podľa možností zastaviť na krátku adoráciu v kostole.

7. Apoštolovať medzi ľuďmi a získavať ich pre častejšie sv. prijímanie a účasť na sv. omši.

8. Často sa modlievať za prehĺbenie úcty a lásky k Oltárnej sviatosti v našej farnosti.

 

Každý člen ochotný zachovávať pravidlá členstva dostane preukaz.
Za všetkých členov Farských Emauz bude v prvú nedeľu v mesiaci o 10:30 hod. slúžená sv. omša.

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Svätci to dokázali, prečo nie ja?