Nechať sa uzdraviť
Potom boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej ...
10.7.2018
Petrova dôvera
Keď sa zvečerilo, zišli jeho učeníci k moru, nastúpili na loď a plavili sa na druhú ...
10.7.2018
Alike
Čím skôr si uvedomíme, že žijeme len raz, tým skôr začneme skutočne žiť!
10.7.2018

DEKANÁT

Topoľčiansky dekanát je súčasťou Nitianského Biskupstva.

http://www.biskupstvo-nitra.sk/
 

Diecézny biskup:

Mons. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

 

DEKANÁT: TOPOĽČANY
Dištriktuálny dekan: Mons. ThLic. Marián Dragúň
Diš
triktuálny sekretár: Jozef Vlasák

 

Dekanát je rozdelený na 11 farností.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Klebety a klamstvo sú súrodencami.
ROZLÚČIME SA S:
Jozef Janík
Nás opustil vo veku: 65 rokov.
Dátum pohrebu: 21.07.2018 11:00
Miesto: Topoľčany - nový cintorín