SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

12. FEBRUÁR - SVETOVÝ DEŇ MANŽELSTVA

" Veľké tajomstvo" , ktorým je Kristus a ľudskosť v Kristovi, neexistuje mimo " veľkého tajomstva" vyjadreného " v jednom tele" ... skutočnosti manželstva a rodiny. Ján Pavol II.

Adrián napísal:
Sviatosť manželstva, je sviatosť, ktorú prežívajú spolu tí, čo ju prijali. Raz na Manželských stretnutiach som sa zamyslel nad našim manželstvom a krátko so ho mal opísať. Vtedy som si spomenul, na Jánov prológ k Evanjeliu. Uvedomil som si, že tieto slová majú univerzálnejšiu platnosť a v pohľade manželov by úvod do histórie nášho manželstva znel asi takto.

"Na počiatku nášho manželstva bolo Slovo, ktoré sme si dali najskôr medzi sebou a potom slávnostné Slovo bolo u Boha, teda v Božom chráme a tým Slovom sme do nášho manželstva pozvali Boha. Ono bolo na počiatku vyrieknuté v Božom chráme - u Boha. Všetko povstalo skrze neho, radosti, starosti, ale aj naše deti a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo v našom manželstve. V ňom bol život a život bol svetlom pre nás. A svetlo vo tmách nášho života svieti, a tmy v nás ho neprijali.
Boli manželia, ktorých poslal Boh, volali sa Adrian a Mária. Prišli ako svedkovia vydať svedectvo o svetle, aby skrze nich aspoň niektorí uverili. Oni sami neboli svetlo, prišli iba vydať svedectvo o svetle.
Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, aj nás, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.
Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha.
A Slovo sa telom stalo, teda stalo sa skutočnosťou v našom žití a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
Aj my o ňom vydávame svedectvo a voláme: „Toto je ten, o ktorom sme hovorili: Ten, čo príde po nás, je pred nami, lebo bol prv ako my.“
Z jeho plnosti sme my dostali milosť za milosťou, ktorá napĺňa naše manželstvo. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten ňom priniesol zvesť a my ju nesieme ďalej.
Toto by bol Prológ nášho manželstva. Veď keď sa nad tým všetkým zamyslím, všetko čo vzniklo v našom manželstve, vzniklo Božím riadením. Boh nám požehnal štyri krásne deti, veľa krásnych spoločných chvíľ, lásky, ktorá sa formovala aj Božím riadením. Je tiež zaujímavé, že naša najstaršia dcéra oslavuje svoje narodeniny 25. decembra. Vďaka nemu sme prekonali rôzne ťažšie chvíle a slová manželskej prísahy boli akýmsi svetlom, ktoré nám v tej chvíli zasvietilo na cestu a pomohlo prekonať nastavené prekážky.
Áno, to Slovo, Slovo Božie aj slovo, ktoré sme si navzájom zverili je to, čo nám pomáha krásme prežiť spoločne naše životy. Slovo - Boh je ten, komu zverujeme nielen naše trápenie ale aj naše radosti. a tak Slovo žije v našom manželstve, my sa snažíme ňom vydať svedectvo, pretože tento dar by nebol dokonalý, keby sme sa s ním nepodelili.
Prológ Evanjelia, je vlastne prológom skutočného kresťanského života. Žiť podľa neho je návodom na každodenný život. Veď s motlitbou - Slovom sa ráno zobúdzame, večer sa odkladáme k odpočinku. Slovo je na počiatku života - pri krste, aj na počiatku večnosti pri kresťanskom pohrebe. Slovo je na počiatku nášho snaženia, keď prosíme Boha o pomoc, i na počiatku našej vďačnosti, keď ďakujeme Bohu, za vyslyšanie prosieb a úspešne zavŕšené dielo.
Sviatosť, to teda nieje len jednorázová udalosť, je to čosi čo nás sprevádza po celý život. Je akýmsi svietnikom z ktorého sieti Svetlo. Je príbytkom, ktorý chráni Svetlo pred vplyvom vetra. Je knihou do ktorej stále píšeme svoje svedectvá, aby sa nestratilo nič, z toho čo nám daroval Boh. Záleží iba na nás či chceme byť synmi a dcérami Svetla."


/www.redemptoristi.sk/

Desať rád pre manželov:

1. Používajte kreslá. Dom, ktorý nemá ošúchané kreslá, je domom bez duše. Ak chýbajú ošúchané kreslá, znamená to, že v tomto dome sa neustále behá, nikto sa v ňom nezdržuje, nikto nemá čas byť šťastným.

2. Majte otvorené dvere. Otvorte ich pre iných. Ak manželský život končí sa na prahu vlastného domu, hrozí mu nebezpečenstvo smrti zadusením. Myslí sa veľmi úzko, vidí sa veľmi krátko, miluje sa veľmi tesno. Také manželstvo stane sa továrňou biedy: Biedy rozumu, biedy srdca.

3. Prepáčte! Prepáčenie je cestou k uzdraveniu medziľudských vzťahov. Nie je slabosťou, ale silou, ktorá roznecuje iskru dobroty, ukrytú v každom človeku. V konečnom dôsledku má očistnú silu.

4. Mlčte! Toľko hádok vzniká len preto, že jazyk rozpráva, keď je veľmi horúci. Usilujte sa preto vždy na začiatku mlčať, potom dovoľte, aby uplynulo niekoľko hodín, a neskôr – potom už môžete smelo hovoriť.

5. Usmievajte sa! Smiech je čarodejným zaklínadlom. Občas postačí jeden úsmev, aby mohol pretrvať celý týždeň. Usmievajte sa. Len menejcenní ľudia sa neusmievajú. Úsmev vyžaduje od nás inteligenciu a pochopenie, že prílišné uprednostňovanie samého seba je málo dôležité.

6. Dívajte sa pozitívne! Sústreďujte svoju pozornosť skôr na to, čo sa rozvíja pozitívne a nie na to, čo nerobí dobre. Čomu môže slúžiť pesimizmus? Smútočné vŕby nikdy neboli šťastné.

7. Bojujte s nudou! Fantázia je nutná. Napr. akési prekvapenie pre neho alebo pre ňu: kvietok, malý darček, obľúbené jedlo...

8. Usilujte sa dobre vyzerať. Vrásky vám môžu prekážať byť peknými navonok, ale nemôžu vám prekážať byť peknými vo vnútri.

Kúsok nehy, jemnosti, vzájomné porozumenie, správnosť postupu v každom prípade znamenajú oveľa viac než vonkajší výzor.

9. Buďte milosrdní. Možno na to v manželstve nepamätať? Ak duchovní sľubujú čistotu, manželia sú povinní sľubovať si trpezlivosť a milosrdenstvo. Pred manželstvom je treba mať obe oči otvorené, potom treba jedno oko prižmúriť.

10. Nevyháňajte Boha z domu. Bola vy to jedna z najväčších chýb. Boh zjednocuje. Boh dvíha na duchu. Boh v niektorých situáciách stáva sa jedinou istotou a nádejou, ktorá nám dovolí komunikovať spoločný život, stane sa jediným potešením, ktoré vám pomôže napr. prežiť smrť svojho manžela.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.