SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

DESATORO ZRELÉHO RODIČOVSTVA

Mnohí z rodičov majú túžbu či predsavzatie žiť a byť rodičmi podľa vzoru Svätej rodiny, k čomu nás povzbudzuje aj samotná Cirkev. Niekedy sú chvíle, keď rodič hľadá spôsob ako zlepšiť svoje postoje pre upevnenie rodinných vzťahov. Byť rodičom v dnešných časoch je veľmi ťažké, častokrát ani nie po materiálnej stránke, ale skôr po morálnej a duchovnej, aby neupadol do prúdu, do ktorého ho chce vtiahnuť ideológia a tempo dnešnej doby. Prinášame Vám rady známeho poľského kňaza Józefa Augustyna SJ, ktorý dlhé roky koná prednášky na tému rodičovstva pre rodiny a manželské páry. Snáď jeho slová pomôžu prehodnotiť , čo dobré si máme ponechať a na čom je dobré v našom konaní ešte pracovať.

Doba, že je zlá? My sme tá doba!
Sv. Augustín

Desatoro zrelého rodičovstva

Józef Augustyn SJ: „Túžba po otcovskej a materinskej láske je hlboko vpísaná v každom
človeku. Túto lásku potrebujú najmä deti a mládež. Dieťa hľadá hrejivú a srdečnú
materinskú lásku, a zároveň otvorenú, žičlivú a bezpečie dávajúcu otcovskú lásku. Zrelé
otcovstvo a materstvo sa má riadiť týmito „prikázaniami““.

1. Hľadaj Boha ako otca
Byť otcom alebo matkou znamená dávať život podľa vzoru samotného Stvoriteľa. Muž
a žena, rodiac nový život, plnia Božiu výzvu: Ploďte a množte sa! (Gn 1, 28). Takto majú
účasť na stvoriteľskej Božej moci. Život, ktorý sa zrodil, im nepatrí. Patrí Bohu. Len
skúsenosť Boha Otca milujúceho odvekou láskou svojho Syna môže byť spoľahlivým
základom ľudskej rodičovskej lásky: otcovskej aj materskej.

2. Usiluj sa byť dobrým dieťaťom, aby si bol dobrým rodičom
Pre mladého muža i ženu je cestou k skúsenosti rodičovstva skúsenosť detstva. Inej
cesty niet. Mnoho mužov a žien premárni šancu na zrelé otcovstvo a materstvo, lebo sa
nechajú viesť pýchou a nechcú prijať pokorný postoj poslušnosti voči svojim rodičom.
Pokorná a odpúšťajúca láska voči rodičom je potrebná najmä vtedy, ak postoj rodičov
deti zraňoval. Vzťah dospelého dieťaťa k vlastnému otcovi a matke sa musí spájať
s pokorou a hlbokou úctou: Poslúchaj svojho otca, ktorý je ti rodičom a nepohŕdaj svojou
matkou na jej staré dni! (Prís 23,22) Aby bolo možné byť neskôr dobrým a verným
otcom či matkou, je potrebné naučiť sa byť dobrým a verným synom alebo dcérou.

3. Opusti otca i matku, ako káže Biblia
Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú
jedným telom (Gn 2, 24). Opustiť rodičov fyzicky i emocionálne je nevyhnutnou
podmienkou dobrého otcovstva a materstva. Toto opustenie sa uskutočňuje nie
„oddelením“, ale tzv. vnútorným zmierením sa s nimi. Mnohí nie sú schopní
skutočne vnútorne „opustiť otca i matku“, pretože im nevedia (často preto, že
nechcú) odpustiť a teda „pomeriť“ sa s nimi. Odpustenie a zmierenie sa s rodičmi
má za následok na jednej strane, že žena a muž môžu využívať plnosť darov, ktoré
od nich dostali, a na druhej strane sa môžu postupne vymaňovať zo „stereotypov“,
ktorými bola poznačená celá ich výchova.

4. Daruj deťom lásku v úplnej rodine
Dieťa potrebuje nie iba individuálnu lásku otca a matky, ale tiež vzájomnú lásku oboch
rodičov. Veľmi dôležitou úlohou rodičov je najskôr vybudovanie láskyplného
manželstva a potom úplnej a láskyplnej rodiny, v ktorej vládne atmosféra zhody, pocitu
bezpečia a vzájomnej starostlivosti. Tak sa dieťa dozvedá, čo je ľudská láska, rodina,
manželstvo, a tak môže v úplnej rodine nachádzať oporu a pocit bezpečia.

5. Dôveruj svojim deťom
Viera rodičov v ich deti je základom ozajstného rodičovstva. Otec, ktorý si uchováva
dôveru v svojho syna napriek udalostiam, ktoré ich môžu rozdeliť, či dokonca rozhádať,
si stále zasluhuje meno otec (M. Legaut). Rodič však môže veriť dieťaťu iba vtedy, keď
verí sebe. Dôveru detí si nemožno vynucovať., je vzájomným darom. Dieťa spontánne
dôveruje rodičom, ak cíti ich lásku a dôveru. Dospievajúce deti neočakávajú od svojich
rodičov, že budú vo všetkom bez chyby. Očakávajú predovšetkým dôveru a vieru v ich
možnosti, dobré plány a túžby.

6. Buď pre deti autoritou
Byť rodičom znamená dať sa rodine a deťom k dispozícii, slúžiť im a niesť za nich
zodpovednosť. Iba zodpovedný rodič naučí zodpovednosti svoje deti. Autorita matky
a otca nie je výsadou, ale službou. Dieťa potrebuje silnú oporu svojich rodičov. Nebude
však dôverovať rodičom, ich radám a poučeniam, ak nebudú preň autoritou.

7. Miluj svoje dieťa nezištnou láskou
Otec a matka nedávajú svojim deťom život nie preto, aby „niečo“ za to dostali, ale preto,
aby mohli vo svojich deťoch predĺžiť trvanie lásky a života. Nezištná láska otca a matky
je zrkadlom nezištnej lásky Boha Otca. Vďaka nezištnej láske sa rodičia stávajú pre
dieťa ukazovateľom cesty k Bohu.

8. Uč deti bojovať
Láska, z ktorej sa rodí radosť života, musí často tvrdo zápasiť. Predovšetkým to bude
vnútorný zápas s vlastnou slabosťou (nestálosťou vôle, sklonmi k úniku), ale bude to
tiež vonkajší zápas o miesto vo svete (úsilie o vydobytie si pozície, zápas s nečestnými
súpermi). Tento boj „nie je bojom o svoje“, ale je to zápolenie o čestný a spravodlivý
život.

9. Vytváraj deťom ovzdušie slobody
Atmosféra dôvery a slobody spôsobuje, že dieťa sa spontánne stotožňuje s hodnotami,
ktoré reprezentuje jeho otec a matka. Sloboda a dôvera medzi dieťaťom a rodičmi
vplýva na postupnú premenu vzťahu závislosti na vzájomné priateľstvo (rodič-dieťa).
V každom období života dieťaťa treba rešpektovať jeho slobodu v takej miere, ktorej je
dieťa schopné.

10. Venuj deťom každý deň trochu voľného času
Jedným z najdôležitejších darov, aký rodičia môžu svojim deťom darovať je, venovať im
každý deň zo svojho času. Od okamihu príchodu dieťaťa na svet si rodičovstvo
vyžaduje čas. Nedostatok času negatívne ovplyvňuje emocionálny, intelektuálny
a duchovný vývoj dieťaťa. Intenzita pracovného nasadenia má za následok, že
venovanie času dieťaťu je dnes jednou z najnáročnejších tém vo výchove detí. Čas
venovaný deťom sa nedá ničím nahradiť.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.