Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

RENOVÁCIA SOCHY SV. ANTONA PADUÁNSKEHO

V máji 2018 ešte z iniciatívy vtedajšieho pána farára Mons. Mariána Dragúňa prišlo k rozhodnutiu kompletnej renovačnej obnovy sochy sv. Antona Paduánskeho. Táto socha má svoje miesto pri bočnom vchode farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch.
Od toho času socha bola demontovaná a odvezená do umeleckej dielne. Kvôli nezavinenej automobilovej nehode, ktorou bol účastníkom sochár-kamenár p. Minks, ktorý sochu renovuje, došlo k oddialeniu obnovy sochy.
V tomto roku 2020 sa pristúpilo k samotnej obnove. Renovácia sa však rozšírila o to, že sa odstránili pôvodné staré betónové schody, ktoré boli okolo podstavca, na ktorom socha stála. Nové schody majú byť z vápenca, aby sa po estetickej stránke zladil a zosúladil vzhľad schodov, podstavca a sochy sv. Antona. V tomto čase sa pristúpilo k odstráneniu starých schodov a k vybetónovaniu základne, na ktorej schody a socha bude stáť. V nastávajúcich týždňoch by malo prísť k inštalovaniu nových vápencových schodov, následne k osadeniu podstavca a sochy sv. Antona Paduánskeho.
Ďakujeme všetkým, ktorí toto dielo podporili! Máme nádej, že v tomto roku 2020
obnovená socha by mohla byť opätovne na svojom mieste. Prosíme o modlitby za úspech
týchto prác.

Z histórie: Socha svätého Antona Paduánskeho je účasťou súboru sôch na námestí
Milana Rastislava Štefánika v Topoľčanoch. Jej miesto je pri severnej fasáde bočného vchodu
kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. Táto kamenná socha bola pôvodne
umiestnená na malom námestí na Zelenom rínku (Malom námestí). Dnes je to miesto oproti
Modráku na Krušovskej ulici. Postavená bola za pomoci a prispenia Michala Krštenianskeho,
Vavrinca Kropa a Michala Kaproncaja. Postava svätca stojí na štvorbokom stĺpe, ktorý sa v
drieku smerom nadol rozširuje. Svätý Anton býva zobrazovaný ako mladý františkán s ľaliou
a s malým Ježišom v náručí. Je patrónom chudobných, sociálnych pracovníkov, manželov či
pomocníkom pri hľadaní stratených veci.

Zaujímavosť: Hornú časť stĺpa ukončuje volútová hlavica v strede s rokajovým
motívom. Rokaj je abstraktný a často nesymetrický ornament v tvare mušle alebo plamienka,
podľa ktorého dostalo názov rokoko. Pôvodne vznikol v umelých jaskyniach zámockých
parkov (grottách), ktoré sa často zdobili skutočnými mušľami a v dobe francúzskeho kráľa
Ľudovíta XV. sa rozšíril takmer do celej Európy. (DA)


Fotogaléria

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Kristus nechce tých, ktorí Ho obdivujú, ale tých, ktorí Ho nasledujú.
Sören Kierkegaard