Dňa 16. januára 2020 bola podpísaná Zmluva o dielo generálnej opravy organa v Kostole Ducha Svätého v Nemčiciach medzi Farnosťou Topoľčany a organárom Jánom Novákom. Celá zmluva aj s prílohou rozpočtu opráv je zverejnená na farskej webovej stránke (https://www.topolcany.fara.sk/clanky/generalna-oprava-organa-nemcice).


Po tomto dátumu prišlo postupne k rozobratiu píšťal organa a následne k ich odvezeniu do organárskej dielne. Na renovácii jednotlivých píšťal a membrán sa postupne svedomito pracuje. Súčasne sa stihol zakúpiť nový organový ventilátor a to ešte pred vypuknutím pandémie koronavírusu. Po uplynutí pandémie sa bude za pomoci vysokozdvižnej techniky presúvať nový ventilátor do veže kostola a montovať spolu aj s novou vzduchovou rúrou do organa. Popri tom sa pomaly bude chystať plech na nové píšťaly a vyrábať nový mech. V kostole na organe ostala ešte demontáž časť zvyšných vzdušníc, ktoré sa v dohľadnom čase taktiež demontujú.

Čítajte viac v detaile článku ...

        Za časť týchto prác sme 27. januára 2020 zaplatili faktúru v sume 3.000,- € za prvú etapu opráv. Ďalšia druhá splátka mala byť do konca apríla 2020 v sume 4.000,- €. Vzhľadom na pretrvávajúcu súčasnú mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike, ktorá bola vyhlásená v zápase proti pandémii koronavírusu Covid-19, sme sa po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán (Farnosť a p. Novák) rozhodli na predĺžení a úprave časových termínov ukončenia prác, termínov splatnosti faktúr a na vzájomnej výmene fakturovaných cien za vykonané dielo. Zmluvné strany sa teda dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, ktorú dňa 16.01.2020 vzájomne podpísali. Toto je ich vzájomná dohoda dodatku:

1. Zmena v článku III.3.1.: Ukončenie diela generálnej opravy organa v Kostole Ducha Svätého v Nemčiciach sa posúva na 19.12.2020.

2. Článok IV.4.1.: Celková cena za vykonanie diela ostáva nezmenená a činí sumu: 14.880,- €

3. Zmeny v článkoch IV.4.3.-4.: Druhá etapa má termín skončenia prác až ku dňu 31.05.2020 a do tohto dátumu objednávateľ uhradí faktúru vo výške 3.000,- €. Tretia etapa sa ukončí najneskôr do 30.09.2020 s úhradou faktúry vo výške 4.000,- €. Záverečné práce generálnej opravy organa v Nemčiciach sa skončia najneskôr do 19.12.2020 a posledná faktúra v sume 4.880,- € je splatná do 31.12.2020.

4. Všetky ostatné články a dikcie Zmluvy o diele ostávajú v platnosti.

        Tento vzájomný podpísaný Dodatok (viď prílohu) nám dáva pokojnejší priestor na priebeh prác počas jednotlivých etáp a aj na ich postupné financovanie. Zatiaľ nemáme žiadnu obavu, že by sme tieto práce v tomto roku 2020 nestihli alebo neuhradili. Pokiaľ kríza nebude dlhodobá, tak to s Božou pomocou všetko zvládneme! Súčasne ĎAKUJEME za všetku podporu a milodary dobrodincov a podporovateľov, ktorí toto dielo generálnej opravy organa v Nemčiciach podporujú
(číslo účtu Farnosti Topoľčany v Slovenskej sporiteľni – IBAN: SK07 0900 0000 0000 3851 2757).

Práce generálnej opravy organa tak ako v Topoľčanoch i v Nemčiciach realizuje:

Ján Novák, organár a člen Komory reštaurátorov SR
http://www.organarnovak.vlastnyweb.sk/
 

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup