V pamiatkovej zóne mesta, v areáli kostola Nanebovzatia Panny Márie, sa na neobvyklom mieste v rohu ohrady nachádza socha sv. Vendelína na novo vymurovanom provizórnom podstavci z tehál. Z iniciatívy správcu farnosti Mons. Argaláša bola zahájená jej obnova, nakoľko materiál pieskovca bol značne zvetralý a socha strácala svoju modeláciu. Tento zámer obnovy otvoril zaujímavý príbeh situovania tejto sochy priamo v meste, keďže táto bývala umiestňovaná na poliach ako patrón všetkých tých, ktorí v tomto prírodnom priestore pracovali na pôde alebo pásli dobytok či iné chovné zvieratá. Pre starých Topoľčancov bolo známe, že túto sochu kanonik ThDr. Dorušák koncom 70-tych rokov 20.storočia zachraňoval odvezením zo smetiska a narýchlo ju umiestnil v areáli kostola, aby ďalej nedochádzalo k jej zneucteniu a bola zachránená ako pamäť histórie Topoľčian.

Pri súčasnej obnove sa zistilo, že torzo hlavice stĺpa, na ktorom bola umiestnená socha sv. Vendelína na provizórnom podstavci nie je prináležiace k nej. Kolegyniam z KPÚ Nitra, pracoviska v Topoľčanoch sa podarilo vypátrať poznatky umožňujúce napraviť nezrovnalosti minulosti a uviesť zistené nálezy do pravdivého stavu a súvislostí. Dopomohol aj záujem občanov a kolegu z Tribečského múzea, ktorí poskytli staršiu fotodokumentáciu z ktorej evidentne vyplýva, že socha sv. Floriána stojí na stĺpe pôvodne patriacom soche sv. Vendelína.

Historická fotografia sochy sv. Vendelína v poli má na stĺpe zreteľne identifikovateľný dedikačný nápis s datovaním. Po jej zániku, resp. odstránení z pôvodného miesta pravdepodobne v 60-tych rokoch 20. storočia, sa zvyšky stĺpa a sochy s najväčšou pravdepodobnosťou nachádzali v pôvodnej lokalite v poli pri rieke Nitra, kde vzniklo mestské smetisko.

Socha sv. Floriána na námestí mala na dobovej fotografii pôvodne hladký okrúhly stĺp. Tento bol pravdepodobne zvetraný a ohrozoval stabilitu sochy umiestnenej na jeho hlavici. Pri záchrannej akcii kanonika Dorušáka bol okrúhly stĺp sochy sv. Floriána vymenený za stĺp sochy sv. Vendelína  (ktorý bol nájdený ma smetisku a zachoval sa v lepšom stave). Socha  sv. Vendelína bola v záujme ochrany umiestnená na novodobý z tehál murovaný podstavec provizórne.  Túto nepatričnú výmenu však nemožno klásť za vinu realizátorom tejto záchrannej akcie, lebo nápis na stĺpe sv. Vendelína bol už tak zdegradovaný a nečitateľný, že títo nemohli vedieť súvislosti s nálezom kamennej sochy sv. Vendelína, ktorá sa zrejme nachádzala v iných častiach smetiska ako stĺp. Avšak historická fotografia nám zreteľne preukázala text nápisu, ktorý sme následne identifikovali v jeho teraz takmer nečitateľnej podobe na súčasnom stĺpe pod sochou sv. Floriána. Takže pred Topoľčanmi je významná historická výzva napraviť neúmyselné omyly minulosti v spolupráci s farským úradom ako hlavným nositeľom myšlienky záchrany a obnovy, ale aj Mesta Topoľčany, ktoré je vlastníkom sochy sv. Floriána a zaiste mu bude záležať na zachovaní pamäti minulosti a historických artefaktov Topoľčian. Prípadná výmena stĺpov svätcov, resp. vytvorenie nového okrúhleho stĺpu na základe zachovaných indícií pod sochu sv. Floriána a premiestnenie pôvodného stĺpu sochy sv. Vendelína pod jeho obnovenú skulptúru je možná a pre pravdivý obraz zachovaných pamiatok potrebná.

ZDROJ: https://www.pamiatky.sk/sk/page/nove-zistenia-soch-svatcov-na-namesti-v-topolcanoch

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup