„Prosíme ťa, Pane a Bože náš, pomôž nám nadšene žiť v tej láske, ktorou tvoj
Syn Ježiš Kristus ľudstvo miloval a na kríži sa zaň obetoval.“

(Piata pôstna nedeľa)

Z dávnej i menej dávnej histórie veľmi dobre vieme, že dobýjanie rôznych
území v dejinách sveta si vyžiadalo mnohé smutné chvíle. Krutý panovník, ktorý si
vojnou podmanil niektorú krajinu, nezriedka zo zajatých obyvateľov urobil svojich
otrokov. Ženy a deti neboli žiadnou výnimkou.

Pozoruhodné je však isté pravidlo, ktoré sa nezriedka zvyklo zachovávať
a miestami striktne akceptovať. Otrokyňa mohla byť vyslobodená z násilného
otroctva v prípade, že o ňu prejavil vážny záujem nejaký slobodný muž. Manželským
zväzkom tak zvonu získala svoju stratenú slobodu a dôstojnosť. Z nich sa tešila iba
dovtedy, pokiaľ zotrvávala vo zväzku lásky svojho ctiteľa. Takýmto spôsobom sa
„usmialo šťastie“ na nejednu ženu vo vyhnanstve.

Aj tohto-týždňovou Modlitbou dňa prosíme nášho Boha, aby nám pomohol
zotrvať a „nadšene žiť v tej láske, ktorou Kristus ľudstvo miloval a na kríži sa zaň
obetoval“. Touto láskou totiž vyslobodil každého z nás z duchovného otroctva, do
ktorého sa diablom nechali uvrhnúť Adam a Eva, následne s celým ľudským
potomstvom. Tak, ako sa dalo žene vymaniť z područia otrockého stavu na svetskej
rovine len vďaka manželskému zväzku so slobodným mužom, podobne aj naša duša
dostala možnosť získania stratenej slobody len vďaka prejavu lásky zo strany
Božieho Syna. V starozákonnej Knihe proroka Izaiáša Pán Boh vyslovuje aj takýto
výrok: „Už ťa nebudú volať „Opustená“ a tvoju krajinu nebudú volať „Spustošená“,
lebo teba budú nazývať „Mám v nej záľubu“ a tvoju krajinu „Vydatá“, veď sa zaľúbilo
v tebe Pánovi a tvoja krajina dostane manžela. A ako sa teší ženích neveste, tešiť sa
bude tvoj Boh“ (Iz 62,4.5).

Medzi oslobodzujúcim vzťahom lásky z dejín dobýjania sveta a vzťahom lásky
z dejín našej spásy predsa len nachádzame isté podstatné rozdiely. Zatiaľ čo
v prvom prípade sa vymaneniu z krutého otroctva potešila každá žena, hoc aj za
cenu manželstva bez lásky, v tom Božom sa zas Pán nikdy neuspokojil len so

vzťahom, v ktorom by ho duša človeka sama úprimne nemilovala. Pán slobody
a darca každej dôstojnosti nikdy násilne nerozhoduje o osude zotročenej duše proti
jej vôli. Ak duša prijme Kristov návrh lásky, ktorý potvrdil vlastnou obetou na kríži,
získa nielen stratenú dôstojnosť, ale dokonca ešte vyššiu ako sme dostali pri
stvorení.

Mnohí však vyčítajú Bohu, že zostať v jeho láske so sebou prináša časté
obmedzenia, príkazy a zákazy, odriekania, pôsty a sebazapierania. Jednotlivec tým
chce zdôrazniť práve tú skutočnosť, že vzťah s Bohom nám na praktickej rovine
mnoho ráz nepripomína slobodu, ale paradoxne skôr akési okovy.
Môžeme ale vyčítať Bohu, že od nás požaduje prejavy obety z lásky? Veď
každý úprimný vzťah, ktorý nie je postavený len na prechodnej vášni, si ich vyžaduje.
Britský spisovateľ Gilbert K. Chesterton správne uvažuje, keď píše: „Niektorí ľudia sa
azda opýtajú, aká to musí byť egoistická žena, ktorá si nemilosrdne vynucuje dlh vo
forme kvetov, a aké drsné musí byť toto stvorenie, že preberá dlžobu vo forme
zlatého prsteňa. Takýto ľudia sa určite spytujú a pozastavujú sa nad tým, aký to musí
byť ukrutný Boh, ktorý môže požadovať obety a sebazapierania z lásky. Títo ľudia
potom strácajú kľúč ku všetkému, čo zaľúbenci považujú za lásku, a nechápu, lebo je
to preto, že neporozumeli podstate lásky z darovania.“

Nech nás Panna Mária, Príčina našej radosti, učí podľa svojho
Nepoškvrneného Srdca verne „zotrvávať v tej láske, ktorou Kristus ľudstvo miloval
a na kríži sa zaň obetoval“ – a to i vo chvíľach, keď nás to bude stáť nejakú obetu.
(Z knihy: Peter J.P.M. Bako: „Či nám nehorelo srdce...?“)

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup