SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

SPEV

Spevom sa prejavuje aj to, čo má každý človek v sebe, to, čo mu napĺňa srdce. Ľudský duch zasiahnutý čarovnou krásou, ktorá ho obklopuje a priťahuje, sa vznáša do vyššej roviny, cíti sa naplnený niečím veľkým, prežíva vnútornú slobodu a musí priam kričať od radosti nad svojím duchovným životom. Človek, ktorý nevyjadrí svoje vnútro spevom, môže sa uzavrieť do svojho individualizmu a môže mu uniknúť kus z krásy života. Spev však nie je cieľom. Vychádza z túžby komunikovať s Bohom, lebo to je želaním každého človeka. Pomáha mu, aby vyšiel zo seba, zabudol na seba, pretože ho uchvacuje krása. Spievať znamená stúpať k Nekonečnému a zastať pred ním v extáze. Aj tón hlasu, ktorý je obyčajne výrazom srdca, naznačuje, jako si Nevysloviteľný získal srdce človeka....

„Keď sa ľud zišiel a kňaz s posluhujúcimi prichádza, začína sa spievať úvodný spev. Tento spev otvára slávenie bohoslužby, utužuje jednotu zhromaždených, ich myseľ uvádza do tajomstva liturgického obdobia alebo slávnosti a sprevádza prichádzajúceho kňaza a jeho asistenciu” (VSRM 25).

Druhý vatikánsky koncil hovorí o dôležitosti posvätného spevu: „Posvätný spev, ktorý sa viaže na slová, je potrebnou, neodlučiteľnou časťou slávnostnej liturgie. Cirkevná hudba bude teda tým posvätnejšia, čím užšie bude spätá s liturgickým úkonom, či už tým, že robí modlitbu lahodnejšou, alebo že napomáha jednomyseľnosť, alebo že dodáva posvätným obradom slávnostnejší ráz” (SC 112).

Spevom sa prejavuje aj to, čo má každý človek v sebe, to, čo mu napĺňa srdce. Ľudský duch zasiahnutý čarovnou krásou, ktorá ho obklopuje a priťahuje, sa vznáša do vyššej roviny, cíti sa naplnený niečím veľkým, prežíva vnútornú slobodu a musí priam kričať od radosti nad svojím duchovným životom. Človek, ktorý nevyjadrí svoje vnútro spevom, môže sa uzavrieť do svojho individualizmu a môže mu uniknúť kus z krásy života.
Spev však nie je cieľom. Vychádza z túžby komunikovať s Bohom, lebo to je želaním každého človeka. Pomáha mu, aby vyšiel zo seba, zabudol na seba, pretože ho uchvacuje krása. Spievať znamená stúpať k Nekonečnému a zastať pred ním v extáze. Aj tón hlasu, ktorý je obyčajne výrazom srdca, naznačuje, jako si Nevysloviteľný získal srdce človeka.

Na druhej strane takáto otvorenosť voči Bohu vychováva človeka k vnútornej učenlivosti. Kto spieva pozorne a meditatívnym spôsobom, pravda mu postupne presakuje do vnútra, takže ju môže vychutnávať. Spev formuje človeka svojimi podnetmi a tak môže v jeho duchu zapustiť pevné korene živý vzťah s Bohom. V tomto zmysle sa dá povedať, že kto spieva, dvakrát sa modlí.

Človek, ktorý spieva, sa zriekol sebaobrany, necháva sa osloviť slovami, ktoré k nemu v nápeve prichádzajú, formovať sa nimi, aby bol stále jasnejším Božím obrazom a tešil sa z čistej duchovnej slobody. Hovorená reč nedokáže vždy vyjadriť takúto skúsenosť. Táto sloboda, ktorá sa získava postupne, prejavuje sa jasavým spevom, ako zdôrazňuje sv. Augustín: „Nedá sa pochopiť ani vypovedať slovami, čo spieva srdce ...”
Spev zviditeľňuje vnútornosť viery a vyjadruje spoločenstvo Cirkvi. V zhromaždení sa radujeme z viery, o ktorej svedčíme a spievame. Týmto spôsobom prežívame jednotu, pre ktorú Ježiš Kristus položil svoj život a skrze ktorú je naďalej prítomný medzi svojimi učeníkmi.

Ak spev chápeme správne, nie je len obyčajným vonkajším gestom. Zapájajme sa do liturgie aj svojím spevom. Používajme spevníky - dnes už ľahko dostupné v ktorejkoľvek náboženskej predajni -, aby sme sa mohli živo zapojiť medzi ostatných veriacich, a nevyhľadávať tápavo v pamäti slová piesne, ale nechať na seba pôsobiť ich obsah.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.