Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

PRIEBEH PRÁC NA NEMOCNIČNEJ KAPLNKE V TOPOĽČANOCH K 21. AUGUSTU 2019.

V pondelok 19. augusta 2019 o 16:00 Hod. bola v pôvodnej kaplnke Povýšenia Svätého kríža zorganizovaná brigáda za účelom vysťahovania všetkých vecí ako sú: obetný stôl, organ, svätostánok, oltárny kríž, kazateľnica, skrine, obrazy (krížová cesta), plachty na stenách, všetky bohoslužobné predmety a kopec iných vecí. Nemocnica nám vyhradila priestory, kde sme si mohli tieto veci dočasne odložiť pokiaľ sa pripraví nová kaplnka. Na brigáde sa zúčastnilo veľa ochotných farníkov s dobrým srdcom ochotným pomáhať. Aj touto cestou by sme sa chceli im vrúcne poďakovať za ich veľkú pomoc a ich čas. Nech ich Pán Ježiš odmení svojim požehnaním. Stará kaplnka bola v pondelok na komplet vysťahovaná a v utorok 20. bola odovzdaná nemocnici.
Priebeh prác na novej kaplnke:
1. bol vybúraný otvor na nové vstupné dvere
2. bol vynesený všetok odpad aj staré linoleum, ktoré našťastie nebolo prilepené k zemi
3. začali sa riešiť dvere do sakristie a spovednice
4. objednali sa svietidlá do sakristie a spovednice
5. priviezol sa materiál na prípravu podlahy
6. kúpil sa nový svätostostánok a potrebné bohoslužobné predmety
7. boli osadené nové vstupné dvere

Fotogaléria


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sila neznamená vyhnúť sa rane, či dať ju prv než iný. Sila znamená nebáť sa dostať ranu, ak je to nutné riziko, ktoré musíme podstúpiť na ceste životom. Čiže riziko, ktoré musíme prijať pri hľadaní životného šťastia, či pri viere v ideály ľudskosti.