Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

PRIEBEH PRÁC NA NEMOCNIČNEJ KAPLNKE V TOPOĽČANOCH K 21. AUGUSTU 2019.

V pondelok 19. augusta 2019 o 16:00 Hod. bola v pôvodnej kaplnke Povýšenia Svätého kríža zorganizovaná brigáda za účelom vysťahovania všetkých vecí ako sú: obetný stôl, organ, svätostánok, oltárny kríž, kazateľnica, skrine, obrazy (krížová cesta), plachty na stenách, všetky bohoslužobné predmety a kopec iných vecí. Nemocnica nám vyhradila priestory, kde sme si mohli tieto veci dočasne odložiť pokiaľ sa pripraví nová kaplnka. Na brigáde sa zúčastnilo veľa ochotných farníkov s dobrým srdcom ochotným pomáhať. Aj touto cestou by sme sa chceli im vrúcne poďakovať za ich veľkú pomoc a ich čas. Nech ich Pán Ježiš odmení svojim požehnaním. Stará kaplnka bola v pondelok na komplet vysťahovaná a v utorok 20. bola odovzdaná nemocnici.
Priebeh prác na novej kaplnke:
1. bol vybúraný otvor na nové vstupné dvere
2. bol vynesený všetok odpad aj staré linoleum, ktoré našťastie nebolo prilepené k zemi
3. začali sa riešiť dvere do sakristie a spovednice
4. objednali sa svietidlá do sakristie a spovednice
5. priviezol sa materiál na prípravu podlahy
6. kúpil sa nový svätostostánok a potrebné bohoslužobné predmety
7. boli osadené nové vstupné dvere

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Nedeľa je aj dňom premýšľania, ticha, vzdelávania sa a meditácie.
KKC