Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

PRIEBEH PRÁC NA NEMOCNIČNEJ KAPLNKE V TOPOĽČANOCH K 21. AUGUSTU 2019.

V pondelok 19. augusta 2019 o 16:00 Hod. bola v pôvodnej kaplnke Povýšenia Svätého kríža zorganizovaná brigáda za účelom vysťahovania všetkých vecí ako sú: obetný stôl, organ, svätostánok, oltárny kríž, kazateľnica, skrine, obrazy (krížová cesta), plachty na stenách, všetky bohoslužobné predmety a kopec iných vecí. Nemocnica nám vyhradila priestory, kde sme si mohli tieto veci dočasne odložiť pokiaľ sa pripraví nová kaplnka. Na brigáde sa zúčastnilo veľa ochotných farníkov s dobrým srdcom ochotným pomáhať. Aj touto cestou by sme sa chceli im vrúcne poďakovať za ich veľkú pomoc a ich čas. Nech ich Pán Ježiš odmení svojim požehnaním. Stará kaplnka bola v pondelok na komplet vysťahovaná a v utorok 20. bola odovzdaná nemocnici.
Priebeh prác na novej kaplnke:
1. bol vybúraný otvor na nové vstupné dvere
2. bol vynesený všetok odpad aj staré linoleum, ktoré našťastie nebolo prilepené k zemi
3. začali sa riešiť dvere do sakristie a spovednice
4. objednali sa svietidlá do sakristie a spovednice
5. priviezol sa materiál na prípravu podlahy
6. kúpil sa nový svätostostánok a potrebné bohoslužobné predmety
7. boli osadené nové vstupné dvere

Fotogaléria


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pomsta vám pomôže práve tak, ako keď uhryznete psa za to, že uhryzol vás.