Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

DEVIATNIK ZASVÄTENIA SA NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE

Dávame do pozornosti čerstvé vydanie útlej knižočky, ktorá má názov: Deviatnik zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktorú s Božou pomocou napísal náš p. kaplán Peter Bako. Kniha obsahuje okrem samotného deviatnika aj niekoľko zaujímavých mariánskych zamyslení, pri ktorých sa opiera aj o príklady viacerých svätcov. Je vhodná nielen pre spoločenstvá, ale i pre jednotlivcov. Záujemcovia si knižočku môžu kúpiť za 5 € v sakristii kostola po sv. omšiach.
Často počúvame falošné výstrahy o tom, že Panna Mária
by mohla našou „prehnanou“ úctou zatieňovať Pána Boha
alebo nám zavadzať na ceste ku Kristovi. Koľko ráz nám
táto ubolená Matka pripomína tú neprávom odsudzovanú
starozákonnú Zuzanu, ktorá volá k Bohu: „Bože večný,
ktorý poznáš skryté veci, ktorý vieš všetko skôr, ako sa stane, ty
vieš, že svedčili proti mne falošne, hoci som neurobila nič z toho,
čo títo zločinne svedčia proti mne.“ A Pán vyslyšal jej hlas. Keď
ju viedli na smrť, vzbudil Pán svätého ducha v istom mladom
chlapcovi, ktorý sa volal Daniel, i zvolal veľkým hlasom: „Takí
hlúpi ste, synovia Izraela? Bez súdu, bez stopovania pravdy
ste odsúdili dcéru Izraela!“ (Dan 13,42-45.48). Osobitným
spôsobom sa svätopisec na nás obracia aj vtedy, keď nám
cez hlas anjela, ktorý v tých najväčších pochybnostiach
prehovoril k svätému Jozefovi, jasne pripomína: Neboj
sa prijať Máriu! (Mt 1,20). Ani my sa nebojme prijať
Pannu Máriu a prejavme to zvlášť úkonom pravidelného
zasväcovania sa jej Nepoškvrnenému Srdcu, ktoré vždy
upriamuje na Krista. Veď tak ako z úst Otca zaznel hlas na
adresu Ježiša: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho! (Mk
9,7), podobné slová zaznievajú aj z úst Matky na adresu jej
milovaného Syna: Urobte všetko, čo vám povie (Jn 2,5).
(autor)

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Žiť z lásky znamená vyhnať všetok strach, všetky spomienky na viny minulosti. Moje hriechy ma už neznepokojujú. Zničil ich Boží oheň.
sv.Terezka