Karol WOJTYLA – služobník Boží Ján Pavol II.
Bol svedomím sveta, morálnym apelom pre celú planétu. Charizmatický posol trpezlivej ...
29.1.2020
Priebeh prác na organe 17. januára 2020
Demontáž píšťal a súčastí organa
29.1.2020
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
29.1.2020

SAKRÁLNE PAMIATKY TOPOĽČIAN.

Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes živými stavbami a slúžia svojmu pôvodnému účelu, výnimku tvoria vari iba synagógy, ktoré patria k najohrozenejším sakrálnym stavbám Slovenska.
Pozrite si dokument: https://navstevnik.topolcany.sk/download_file_f.php?id=642351
Okres Topoľčany disponuje veľkým počtom sakrálnych pamiatok. Patria k nim najmä kostoly, kaplnky a sochy znázorňujúce svätcov. Najpočetnejšími sú nepochybne kostoly, ktoré sa nachádzajú takmer v každej obci. Najviac týchto chrámov je rímsko-katolíckych, menej evanjelických a najmenej sakrálnych pamiatok je židovských. Vo viacerých obciach sa nachádzajú i lurdské jaskyne, ktoré sa stavajú po celom svete na počesť zjavenia Panny Márie Lurdskej vo francúzskom mestečku Lurdy.

Medzi sakrálnymi pamiatkami majú obzvlášť bohaté zastúpenie sochy znázorňujúce svätcov. Tie sa na Slovensku, podobne ako v iných krajinách strednej Európy, začali rozširovať od 18. storočia v súvislosti s rekatolizáciou. Medzi najrozšírenejšie patrili sochy Najsvätejšej Trojice, Panny Márie, Jána Nepomuckého, Floriána, Vendelína, či súsošie Kalvárie. Z vďaky za ukončenie moru sa stavali takzvané morové stĺpy so sochami Panny Márie, svätého Sebastiána, svätej Rozálie či svätého Rocha. Donátormi sôch boli zväčša predstavitelia panstva, ktorému obec patrila, zámožnejší obyvatelia obce, bezdetní manželia či jednotlivci, ktorí ich stavali ako pamätníky z vďaky za vypočutie prosby. O ich údržbu sa starali rodiny donátorov alebo samotná obec. Často sa nachádzali na stĺpoch pri okrajoch ciest, a preto sa zaužívalo ich označenie prícestné. Mnohokrát boli tiež umiestňované pred domami ale- bo na verejných miestach, kde bola ich prítomnosť podľa patronátnej funkcie zobrazovaného svätca najúčinnejšia. Preto napríklad sochy svätého Jána Nepomuckého, ochrancu vôd, stáli pri vodných tokoch. Pri sochách, ktoré sa zvykli vysväcovať, sa konali podľa dátumu svätenia patróna v cirkevnom kalendári verejné pobožnosti.

Mnohými sakrálnymi pamiatkami sa môže pochváliť aj mesto Topoľčany. Ak vás táto tematika zaujíma alebo sa chcete dozvedieť niečo nové z histórie nášho mesta neváhajte a vydajte sa po stopách týchto starobylých monumentov spolu s týmto sprievodcom.KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sedembolestná Panna Mária, Tebe slovenská spieva krajina. Tisíc raz buď zdravas, Mária pros za nás!