SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

SV. OMŠA ZA J. EM. JÁNA CHRYZOSTOMA KARDINÁL KORCA

Z príležitosti 3. výročia úmrtia Jeho Eminencie Jána Chryzostoma kardinála Korca, bude v samotný výročný deň v stredu 24. októbra 2018 o 8.00 hod. slúžená za neho sv. omša v našom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch.
Ján Chryzostom Korec sa narodil 22. január 1924 v neďalekých Bošanoch. Bol to
významný slovenský rímskokatolícky biskup a kardinál, ktorý dlhé roky úspešne a požehnane
viedol Nitriansku diecézu.
V roku 1939 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej (jezuiti). Študoval na gymnáziu
v Kláštore pod Znievom, neskôr až do roku 1950 študoval filozofiu a teológiu v Ružomberku,
v Trnave a v Brne. Keď počas noci z 13. na 14. apríla 1950 komunistický režim násilne
zlikvidoval rehole, ocitol sa v sústreďovacom tábore. Po prepustení z internácie odišiel do
civilného života a pracoval ako robotník až do roku 1960. Kňazskú vysviacku prijal tajne
v Rožňave 1. októbra 1950 z rúk biskupa Róberta Pobožného. Už o rok neskôr, 24.
augusta 1951, ho ako 27-ročného biskup Pavol Hnilica vysvätil v Bratislave na biskupa (tajná
konsekrácia bola udelená na základe fakúlt, ktoré vydal pápež  Pius XII.  pre komunistické
krajiny). Od biskupského svätenia používa rozšírené meno Ján Chryzostom Korec. V
nasledujúcom období venoval svoju starostlivosť študentom teológie a privádzal ich ku
kňazskej vysviacke. Veľkú pozornosť venoval aj laikom. Túto činnosť vykonával tajne,
pretože nemal od komunistického režimu oficiálny súhlas na kňazskú činnosť. V roku 1958 sa
o neho začala zaujímať štátna bezpečnosť. Zatkli ho a 11. marca 1960 bol odsúdený za
vlastizradu na 12 rokov väzenia. Väznený bol v Prahe na  Pankráci ,  Ruzyni ,
vo Valdiciach, Leopoldove a v Ilave. Z väzenia bol prepustený v roku 1968. Po prepustení z
väzenia až po dosiahnutie dôchodku v roku 1984 pracoval v rôznych robotníckych
povolaniach. Popri tom však neustával vo svojej kňazskej službe, aj keď stále bez súhlasu
štátnej moci. Stal sa pilierom tzv. tajnej cirkvi na Slovensku. Oficiálne
biskupské insígnie dostal v roku 1969, 18 rokov po vysvätení za biskupa, na audiencii u
pápeža Pavla VI.
V roku 1990 sa stal rektorom bratislavského seminára. 6. februára 1990 ho pápež Ján
Pavol II. vymenoval za sídelného biskupa do Nitry. Krátko na to, 28. júna1991, ho menoval
za kardinála a pridelil mu titulárny kostol sv. Fabiána a Venancia v Ríme. Odvtedy je členom
kongregácie pre Inštitúty zasväteného života a Spoločenstvá apoštolského života, ako aj
členom pápežskej komisie pre kultúru. V roku 1999 v súlade s Kódexom cirkevného práva,
podľa ktorého musí každý biskup po dovŕšení 75. roku svojho života podať abdikáciu do
rúk pápeža, požiadal o uvoľnenie z pastierskeho úradu nitrianskej diecézy. 9. júna 2005 Svätá
stolica oznámila, že pápež Benedikt XVI. prijal jeho rezignáciu a vymenoval za nového
nitrianskeho diecézneho biskupa Viliama Judáka. Zomrel 24. októbra 2015 v Nitre

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Aby sa viera stala silnou, musí byť vyskúšaná, musí prejsť pecou skúšok...