Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

SEDEMBOLESTNÁ

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie je pre nás všetkých výzvou zamyslieť sa nad zmyslom a významom utrpenia v našom živote. Bolestná matka je pre nás vzorom ako s láskou prekonávať utrprenie a bolesť. Prosme ju o milosť prijať svoj kríž a tak nasledovať jej Syna Ježiša.

A TVOJU VLASTNÚ DUŠU PRENIKNE MEČ... (Lk 2, 35) Ozvena týchto slov Simeonovho proroctva sa niesla celým Máriiným životom. Usilovala sa preniknúť do ich tajomstva srdcom plným viery. Zo dňa na deň rozširoval meč ranu v jej srdci. Ako rástlo jej šťastie pri pohľade na dieťa, tak rástlo aj jej utrpenie. Keď sa Ježiš stratil v Jeruzaleme, keď začal hlásať posolstvo evanjelia videla hrozby farizejov a ich nenávisť, vždy ako refrén jej zneli starcove slová: „A tvoju vlastnú dušu prenikne meč...“ Až prišla hodina úplného zavŕšenia proroctva. Pod Ježišovým krížom spoznala preplnenú mieru bolesti. Matka a Syn sa spojili v trpiacej láske, ktorá priblížila ich srdcia vrúcnejšie, než kedysi teplo a pokojná atmosféra Nazaretu. Synovo utrpenie na kríži sa skončilo, ale matkina bolesť pokračuje ďalej, keď objíma mŕtve Ježišove telo a pozerá do jeho zmučenej tváre. Tak sa Pieta – Mária držiaca v náručí mŕtve telo svojho Syna – stala symbolom ľudského utrpenia, v ktorom je ukrytá nádej mocnejšia ako smrť...
Nádej v bolesti a utrpení priťahovala i našich predkov k Sedembolestnej. Pohľad do histórie nášho národa nám ponúka odpoveď na otázku, prečo našim predkom bola vždy blízka Prebolestná Matka. Každé storočie v našich dejinách prinieslo nové nádeje, ale aj prehry a sklamania. „Kríž na Kalvárii a pod ním milujúca a ťažko skúšaná matka – to je obraz, ktorý visí nad dejinami slovenského národa“, takto výstižne to vyjadril terajší Svätý otec v jednom zo svojich príhovorov Slovákom. Je na každom z nás, či utrpenie aj nášho života, nášho národa, sa stane surovinou vykúpenia.
Je to už vari desať rokov, čo M. Kodoňová v príspevku k sviatku Sedembolestnej spomína na stretnutie s chorvátskym kňazom Lazarom Ivanom Krmotičom z Vojvodiny, ktorý jej položil prekvapujúcu otázku či vie, ako jedinečne je zobrazená Sedembolestná Panna Mária v šaštínskej bazilike. Často sa pozeráme a nevidíme. V čom je zvláštny odkaz našej šastínskej Piety? Pri pozornom pohľade na súsošie zistíme, že v rozpore s dobovými zvyklosťami kráľovskú korunu nesie nielen Matka Božia, ale aj jej mŕtvy Syn. Chorvátsky kňaz pripomína, že v histórii umenia niečo také nepoznáme a nemali by sme túto jedinečnosť považovať za náhodu. Veď v tom je zobrazené korunovanie utrpenia. V tom spočíva Boží prísľub, ktorý by sme si mali často pripomínať: Utrpenie prijaté s láskou a vo viere bude korunované odmenou!
Uverte tomu, Vy, ktorí práve čítate tieto riadky! Možno ste plní trápenia a klesáte pod krížom svojich ťažkostí. Naozaj, UVERTE A OTVORTE SA PRE NÁDEJ, KTORÚ NÁM DÁVA UMUČENÝ A VZKRIESENÝ PÁN! – To je odkaz pre každého z nás od našej Matky, ktorej srdce prebodol meč...


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...