SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

KRISTUS KRÁĽ

Sviatok Krista Kráľa zaviedol pápež Pius Xl. a stanovil preň poslednú októbrovú nedeľu. Po prvý raz sa nedeľa Krista Kráľa slávila na konci jubilejného roka 1925. Pápež chcel týmto sviatkom predstaviť vládcom sveta kresťanskú protiváhu Cirkvi. Vybral z kresťanského učenia to, čo sa už slávilo: Vianoce a Zjavenie Pána, keď sa nám narodil Kráľ, i Veľkú Noc, keď bol Ježiš ako židovský kráľ obžalovaný pred Pilátom. Po Druhom vatikánskom koncile bol tento sviatok povýšený na slávnosť a bol preložený na tridsiatu štvrtú tzv." cezročnú " nedeľu v roku.

Nedeľa Krista Kráľa je poslednou nedeľou cirkevného roka. V tomto roku sa na slávnosť Krista Kráľa skončí Rok viery, ktorý vyhlásil pápež Benedikt XVI. Rok viery začal vo štvrtok 11. októbra 2012 na 50. výročie otvorenia II. vatikánskeho koncilu.  Súčasťou slávenia slávnosti Krista Kráľa  je zasvätenie celého ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Týmto gestom sme všetci pozvaní uznať Ježiša Krista ako jediného Pána a Kráľa v našom živote. Pápež Pius XI. zdôrazňoval, že jediný Kráľ je Ježiš Kristus. Jeho slová sú stále živé a aktuálne. Dôkaz tohto posolstva slávnosti Krista Kráľa nachádzame aj v Písme. Prorok Daniel vidí vo svojom prorockom videní „Syna človeka“, ktorý prichádza, zakladá „večné a vesmírne kráľovstvo, kráľovstvo pravdy a života, kráľovstvo svätosti a milosti, kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja“. Prorocké videnie končí odovzdaním moci Najvyššiemu, ktorého kráľovstvo je večné. Všetky tieto starozákonné predobrazy sa napĺňajú na Ježišovi Kristovi – Kráľovi kráľov.  

Aký je náš Kráľ? Náš kráľ je bez služobníctva, bez armády... . Jeho jediným žezlom je kríž. Kristus nevlastní žezlo pyšnej moci, ale žezlo služby a obety – kríž. Ježiš pred Pilátom stojí ako „Pánov služobník“, ktorého vedú ako „ovcu na zabitie“, a ktorý vylieva svoju vlastnú krv, aby nás priviedol do svojho kráľovstva. 
 

 

Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému Srdcu predpísané na sviatok Krista Kráľa

V: Najsladší Ježišu, Vykupiteľu ľudského pokolenia, zhliadni na nás, ktorí tu pred oltárom Tvojím pokorne kľačíme, Tvoji sme a Tvoji byť chceme.
R: Aby sme však čím užšie s Tebou spojení mohli byť, hľa, dnes každý z nás dobrovoľne sa zasväcuje najsvätejšiemu srdcu Tvojmu.
V: Mnohí Teba, pravda, nikdy nepoznali a mnohí Ťa zavrhli, prikázaniami Tvojimi pohŕdajúc.
R: Nad obidvomi sa zmiluj, najláskavejší Ježišu, a všetkých pritiahni k svätému Srdcu Tvojmu.
V: Pane, buď kráľom nielen tým veriacim, ktorí od Teba nikdy neodstúpili, ale i synom márnotratným, ktorí Ťa opustili. Učiń, aby sa čím skôr zasa vrátili do otcovského domu, aby ich duše biedou a hladom nezahynuli.
R: Buď kráľom i tým, korých mylné mienky do bludu uviedli, alebo, ktorí v nesvornosti odtrhnutí žijú, priveď ich naspäť do prístavu pravdy a k jednote viery, aby čím skôr bol jeden ovčinec a jeden pastier.
V: Buď kráľom i všetkým tým, čo ešte žijú v tme modlárstva a mohamedánstva a vyveď ich na svetlo kráľovstva Tvojho. Zhliadni konečne milosrdným okom i na synov národa, čo tak dlho bol vyvoleným ľudom; a tá krv, ktorú na seba volali, nech sa im stane prameňom života a spásy.
R: Daj Pane Cirkvi svojej stálu slobodu a bezpečnosť. Daj všetkým národom poriadok a pokoj, učiň, aby od oboch končín zeme ozýval sa jeden hlas: Sláva Božskému Srdcu, ktoré nám prinieslo spásu, jemu česť a chvála na veky vekov.

Amen
 

Zlatá odpustková modlitba ku Kristovi Kráľovi

Pane Ježišu Kriste, Teba za kráľa sveta uznávam, všetko čo bolo stvorené, pre Teba bolo učinené. Uplatňuj nado mnou práva svoje. Obnovujem svoje krstné sľuby: Odriekam sa zlého ducha i všetkej pýchhy jeho i všetkých skutkov jeho a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan katolík. Obzvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko, aby som právam svätej Cirkvi Tvojej k víťazstvu dopomohol. Božské Srdce Ježišovo, obetujem Ti skromné skutky svoje s tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali sväté kráľovstvo Tvoje a tak sa kráľovstvo pokoja Tvojho upevnilo na celom svete.
Amen.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Aby sa viera stala silnou, musí byť vyskúšaná, musí prejsť pecou skúšok...