Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

MILOSRDENSTVO PREUKÁZANÉ SLOVOM, 1. ČASŤ

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch, ktoré sú na laviciach v kostole. Niektorí prejavili záujem mať k dispozícii tieto materialy aj na našej farskej stránke. Ponúkame Vám túto možnosť a budeme sa snažiť pravidelne uverejňovať texty na zamyslenie.

MILOSRDENSTVO PREUKÁZANÉ SLOVOM, 1. časť

 

Pane Ježišu, ktorý si samým Milosrdenstvom, Ty máš moc a túžiš pripodobniť nás sebe. Chceme sa teda dnes učiť od Teba, ako preukazovať milosrdenstvo slovom.

Ježišu, Ty si vo svojom živote používal slová, aby si hlásal pravdu o Otcovi, o Jeho láske k nám; preukazoval si milosrdenstvo nielen skutkami, ale aj skrze slovo. Z Tvojich úst ľudia mohli počuť slová plné dobroty, súcitu, odpustenia, slová, ktoré svedčili o Tvojej starostlivosti o každého človeka. Vieme, že reč je Tvojim darom, ktorým Ti môžeme slúžiť a oslavovať Tvoje veľké diela, a tiež slovom preukazovať blížnym každé dobro.

Ježišu, Ty sám si podal skrze sv. sestru Faustínu tri spôsoby preukazovania milosrdenstva – jedným z nich je slovo. Chceš si posluhovať našim jazykom, aby týmto spôsobom Tvoje milosrdenstvo prechádzalo skrze nás na iných.

 

Tvoje slová, Ježišu, vždy boli milosrdné. Také slová sa chceme učiť od Teba. Ježiš, keď videl zástupy, vyšiel na horu. Keď si sadol, prišli k Nemu Jeho učeníci. Vtedy prehovoril a začal ich učiť:

 Šťastní sú chudobní v duchu, pretože im patrí Nebeské Kráľovstvo. Šťastní sú, ktorí trpia…, smädní…, ktorí sú hladní a smädní po spravodlivosti…, milosrdní…, čistého srdca…, ktorí sa usilujú o pokoj…, trpia prenasledovanie pre spravodlivosť… (por. Mt 5, 1-11; Lk 6, 20-23).

V inom prípade Ježiš povedal ochrnutému: „Hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov“ (Mt 9, 6).  Verejnej hriešnici povedal:  Ja ťa neodsudzujem. Choď, ale odteraz už nehreš (por. Jn 8, 11). Márii Magdaléne povedal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ (Jn 20, 15). Učeníkom: „Nesúďte, aby ste neboli súdení“ (Mt 7, 1).

 

Ježišu, to sú iba niektoré Tvoje slová, ktorými si preukázal dobro ľuďom. Ty si svojim slovom dvíhal človeka, navracal si mu život, odpúšťal si mu, poučoval si ho. Vďaka Tvojmu slovu človek sa môže znovu narodiť pre život. Také môžu byť aj naše slová, ak dovolíme, aby si Ty hovoril skrze nás.

 

„Jedno slovo duše zjednote­nej s Bohom urobí v dušiach viac dobra než výrečné rozprávanie a káz­ne nedokonalej duše“ (D 1595).

 

Ježišu, nech všetky slová, ktoré vyslovujeme, plynú z hĺbky nášho srdca. Natoľko svedčíme o láske slovom, nakoľko sme s Tebou zjednotení v našom srdci. Amen.


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach vašich rozhostí, keď Štedrý deň k Vám zavíta. Nech láska v srdciach ukrytá sa mocným prúdom vyroní, keď zvonček sladko zazvoní.