Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

PETER FOURIER (30.11.1565−9.12.1640)

Zažiaril na oblohe Cirkvi po Tridentskom koncile (1545-1563) v období dejinných premien a veľkých reformných snáh vo všetkých náboženských oblastiach. Dvojitý cieľ sa vznášal pred jeho zrakom: veda a svätosť. Získal nielen doktorát teológie, ale aj cirkevného a občianskeho práva. Bol kňazom, veľa sa modlil, žil v prísnej chudobe, organizoval farské misie, delil sa s farníkmi o ich starosti, slúžil nielen v kostole, ale pomáhal a staral sa aj o chudobných.
Vo svojej farnosti presadzoval spravodlivosť a právo. Na prekonanie strašnej biedy, spísal listinu biednych, organizoval pravidelné rozdeľovanie potravín, vytvoril peňažný fond na podporu maloobchodníkov vo finančných ťažkostiach a do povedomia bohatých neustále vkladal ich sociálnu zodpovednosť. Po celom Lotrinsku ho nazývali dobrým otcom. 
Spolu s Alexiou Le Clerc založil rehoľu Kanoničky svätého Augustína
z Kongregácie de Notre Dame. Stal sa apoštolom oduševneným
za Ježiša Krista i za ľudí, ktorým ukazoval cestu k svätosti, dostupnú každému. Bol vyhlásený (1897) v Katolíckej cirkvi za svätého.

Z myšlienok
  • Žiť reálne a nestrácať nádej.
  • Slúžte Bohu vo veselosti a radosti svojej duše.
  • Boh robí všetko len pre naše dobro.
  • Je veľmi ľahké zošiť zaplátané šaty, oveľa ťažšie je byť trpezlivý.
  • Modlitba je najmocnejší prostriedok na ochranu pred pádom a na zapálenie lásky k večným veciam.
  • Ten, z lásky ku ktorému trpíme, vie oveľa lepšie ako my sami, kedy nás má zbaviť kríža.
  • Daj, aby sa moja duša tešila a chvela od radosti iba jednou myšlienkou, že Ty si môj Boh.
  • Nedovoľ nikdy, Pane, aby som vyhľadával radosť mimo Teba, pretože Ty si radosť
  • môjho srdca.
  • Si v Božom náručí, neboj sa. Úplne dôveruj Bohu, lebo je nekonečne dobrotivý, verný a nemeniteľný.
(dmj)

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď človek neužíva lieky, aspoň neochorie.
Aforizmus