Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

RORATE COELI DE SUPER

Rorátne sv. omše budú bývať ráno o 6.00 a 8.00 hod. (ako sú zaužívané, čiže v soboty omša ráno len o 8.00 hod.). Avšak počas adventu všetky sväté omše (čiže i večerné, ale mimo nedieľ a prikázaných sviatkov) sa začnú sláviť v prítmí chrámu so zapálenou mariánskou sviecou. Liturgické slávenie začneme spoločným spevom Anjel Pána zakončenou modlitbou a spevom Sláva Otcu, pri ktorom sa rozsvieti kostol pre začiatok slávenia sv. omše. Počas sv. prijímania budeme spievať slovenskú verziu žalospevu Dajte nám rosu nebesia, dajte nám Spasiteľa. Želáme vám požehnaný adventný čas.
Viete, čo sú to roráty? Starší ľudia by si určite s dávkou nostalgie spomenuli na svoje detstvo a advent. Rorátna sv. omša v skorých ranných hodinách mala svoje čaro. A ako je to dnes?

Adventný čas je časom očakávania. V liturgických textoch a piesňach zaznieva odveká túžba ľudského srdca po Bohu. Aby sme v sebe mohli očistiť túto túžbu musíme mať odvahu pripraviť cestu Bohu, ktorý prichádza. Prejaviť ochotu premáhať svoje vlastné slabosti a usilovať sa žiť v pokoji a láske s ľuďmi, ktorí sú okolo nás. Jednou z adventných možností ako zvíťaziť nad sebou, nad svojou pohodlnosťou, je účasť na ranných rorátnych sv. omšiach, ktoré sú aj v našom kostole o 6.00 hod. Pred rannou sv. omšou sa spieva latinský text piesne „Rorate coeli de super“ - "Roste nebesia z výsosti“. Názov roráty pochádza z práve tejto najznámejšej latinskej adventnej piesne zo 16. storočia z Francúzska. Adventné piesne – roráty – sú zostavené podľa biblických textov, predovšetkým starozákonných prorockých výpovedí. Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo "kráčalo v tmách" (Iz 9,2). Roráty zostávajú aj dnes adventnou šancou pre každého z nás...

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Kristus nechce tých, ktorí Ho obdivujú, ale tých, ktorí Ho nasledujú.
Sören Kierkegaard