SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

JÁN CHRYZOSTOM KOREC (22.1.1924 - 24.10.2015)

Povedali o ňom: humanista i teológ, intelektuál i robotník, patriot i Európan, literát i kazateľ, biskup i jednoduchý veriaci, hľadajúci vo svetle Kristovom. Viem, čomu žijem. Viem, za čím kráčam, viem, o kom chcem vydávať svedectvo...
Vstúpil do Spoločnosti Ježišovej (1939), zmaturoval (1944) v Kláštore pod Znievom, tajne bol vysvätený za kňaza (1.10.1950), tajne aj za biskupa (24.8.1951). Bol odsúdený za vlastizradu (1960), z väzenia vyšiel v roku 1968. Od pápeža Pavla VI. Dostal (1969) biskupské insígnie. Pracoval ako robotník a opravár výťahov. V rokoch 1990 - 2005 pôsobil ako nitriansky diecézny biskup,
od roku 1991 kardinál. (Bol prvým predstaviteľom slovenskej cirkevnej provincie, ktorý sa stal členom kardinálskeho kolégia.)
   Z literárnej činnosti: O pôvode človeka (1949), O kompetencii vied, Nad vznikom a vývojom života (1971), Záchrana v Kristovi (1982), Úvahy o človeku (1986), Vo svetle blahozvesti (1985), Kristov kňaz, O poslaní kňaza, Cirkev uprostred problémov, Cirkev v rozvoji (1987), Úvahy o človeku (1986, 1992), Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou (Bratislava, Lúč 2004). Duchovná literatúra (Rok nad Posolstvom, Jánovo svedectvo, Nad Lukášovým evanjeliom, Ste svetlo sveta, Ježiš zďaleka i zblízka, Nad Starým zákonom, S úctou voči dejinám). Trojzväzkové dielo Od barbarskej noci bolo preložené aj do poľštiny, taliančiny, nemčiny, angličtiny i francúzštiny. Celá knižná tvorba predstavuje vyše 80 titulov kníh. [Personálnu bibliografiu vydala Tríbečská knižnica v Topoľčanoch (1998) a vydavateľstvo LÚČ v Bratislave (2005)].
O dvesto, tristo rokov po nás málokto si bude pamätať politika, prezidenta, alebo premiéra, no Ján Kardinál Korec zostane živým svetlom v našich dejinách aj naďalej (P. Šiška, blog).

Z myšlienok

•    Viera je dar Ducha, ktorého nám dáva vzkriesený Pán... Viera neodcudzuje človeka životu, lež mu dáva podstatný zmysel.
•    Bez Boha človek ľahko stráca svoju veľkosť... Človek jestvuje len cez Boha...
Svet je znamením Boha.
•    Človek je na obraz Boží... Človek slobodne tvorí sám seba a dotvára svet. Človek je zodpovedný sám za seba a vo svojej slobode je zodpovedný i za svoj svet... Človek je vedomé ohnisko, ktoré pozoruje svet.
•    Ak pripúšťam Boha, uznávam, že svet má zmysel... Nebyť Boha, nebol by tu svet a ja a my.
•    Ak žijete v pravde a podľa pravdy, ste vnútorne slobodní a v konečnom dôsledku šťastní.
•    Kresťanstvo a Cirkev so všetkými duchovnými hodnotami, s kultúrou, dejinami svätcov a inštitúciami služby, s prejavmi lásky, modlitieb i myslenia, s európskou civilizáciou, ktorú spolutvorilo, s mysliteľmi a univerzitami – to všetko je pre celý vesmír nenahraditeľných hodnôt. Napriek mnohým zlyhaniam, ktoré registrujeme aj v dejinách Cirkvi, kresťanstvo bolo,
     je a som presvedčený, že aj bude pre svet požehnaním.         

(dmj)

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Aby sa viera stala silnou, musí byť vyskúšaná, musí prejsť pecou skúšok...