Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

SPYTOVANIE SVEDOMIA (PRE NAJMENŠÍCH)

Uvedomím si, že som v Božej ma vidí, a pomodlím sa:

Duchu Svätý, príď a pomôž mi, aby som spoznal svoje hriechy, aby som ich úprimne oľutoval a aby som sa naozaj polepšil. Posilni ma, aby som sa z nich dobre vyznal a konal pokánie.

Zadívam sa do svojho srdca a spytujem si svedomie:

 

Čo sa nepáči Pánu Bohu z toho, čo som myslel, hovoril a konal?

Doma

Odvrával som otcovi a matke? Neklamal som rodičov?

Bol som neposlušný, hneval som ich? Pomáhal som im?

Hádal som sa a bil so súrodencami? Bol som lakomý?

Bol som neochotný a tvrdý voči ostatným doma?

Modlil som sa ráno, večer a cez deň? Modlím sa za rodičov?

Keď som sám

Uvedomujem si, že moje telo je chrám Boží? Mám k nemu úctu?

Nepozerám neslušné obrázky a filmy? Nehovoril som o neslušných veciach s kamarátmi?

V kostole

Bol som každú nedeľu a prikázaný sviatok na svätej omši?

Bol som v kostole pozorný, nehral som sa s inými?

Nevyrušoval som? Nepoužívam meno Ježiša a Márie zbytočne?

V škole

Dával som pozor? Správal som sa slušne voči učiteľom a spolužiakom? Plnil som si svedomite školské povinnosti?

Neohováral som niekoho? Vrátil som požičané veci?

Mimo domu

Bol som dobrý voči kamarátom? Nenadával som im? Neklamal som ich pri hre? Hovoril som vždy pravdu? Nepodvádzal som?

Nekradol som? Nepoškodil som veci iného? Nebil som sa? Neubližoval som? Neposmieval som sa?

 

Svedomie si spytuj aj podľa: Modlitebnej knižky, Desatora Božích prikázaní, Päť cirkevných prikázaní, Hlavného prikázania...

 

Poprosím Pána Boha, aby mi odpustil hriechy, a urobím si predsavzatie, že sa polepším.


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pomsta vám pomôže práve tak, ako keď uhryznete psa za to, že uhryzol vás.