Karol WOJTYLA – služobník Boží Ján Pavol II.
Bol svedomím sveta, morálnym apelom pre celú planétu. Charizmatický posol trpezlivej ...
29.1.2020
Priebeh prác na organe 17. januára 2020
Demontáž píšťal a súčastí organa
29.1.2020
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
29.1.2020

RADY SV. MAXIMILIÁNA K SPYTOVANIU SVEDOMIA

Svätý Maximilián v príhovoroch svojim rehoľným bratom v Niepokalanowe narčtol niekoľko pomôcok, ako si dobre spytovať svedomie. Na základe ich zápiskov a  Katechizmu Katolíckej Cirkvi  vznikol i tento článok. Podľa sv. Maximiliána sa má spytovanie svedomia skladať z troch častí: 1. poďakovania Pánu Bohu za milosti (alebo za jednu novo získanú), 2. prosby o osvietenie mysle a samotného spytovania svedomia, 3. vzbudenia si ľútosti nad hriechmi a predsavzatia k zmene.
Spytovanie svedomia nemá byť dlhé. Najdôležitejšia je ľútosť nad hriechmi. Ľútosť závisí od vôle. Aj keď nepociťujeme nijakú citovú ľútosť, žiaľ, ľútosť vôle [dokonalá - z lásky - žiaľ nad tým, že som urazil Boha, ktorý túži bývať v mojej duši] stačí a likviduje dokonca aj ťažké hriechy. Často si ju vzbudzuj, pri návšteve najsvätejšej Sviatosti, pred Svätým prijímaním...
Celé spytovanie svedomia možno zhrnúť do dvoch otázok: či sa snažím rozpoznať svoje talenty a či využívam tie dary a schopnosti, ktoré som dostal od Pána? A nejde tu ani tak o ovocie a efekty, ale o snahu a o moje zaangažovanie. A pretože každý dostal od Pána Boha iné talenty, od každého Pán Boh vyžaduje podľa inej, individuálnej miery. Nasledujúce otázky majú pomôcť upresniť, v akých veciach nerobím všetko, čo môžem a kde sa moja činnosť nezakladá na láske.

Hriechy voči Bohu
· zanedbávanie modlitby
· zahrňovanie Boha množstvom slov, "nepripustenie ho k slovu", sústredenie sa na seba
· nezvelebujem, neďakujem, ale stále o čosi prosím
· pýcha: viera v svoju moc a nie v moc Božiu
· nedôvera v Jeho lásku ku mne;
· nariekanie na život
· pokladám Pána Boha za nástroj - čiže vedomé páchanie hriechu s vysvetlením: "Vyspovedám sa a všetko bude v poriadku"
· cielené pochybovanie o existencii Boha: "dokrmovanie" pochybností a dobrovoľné zotrvávanie v nich
· zrieknutie sa Pána Boha
· vedomé vyslovovanie Božieho mena v nevhodných situáciách, nekontrolovanie svojho spôsobu hovorenia

Hriechy voči Cirkvi
· kritika Cirkvi bez pocitu spoluzodpovednosti
· odmietnutie oficiálneho učenia Cirkvi (Katechizmus Katolíckej Cirkvi, pápežské učenie)
· opovrhovanie sviatosťami (neúčasť, znevažovanie)
· odmietanie pravdy, že zotrvávanie v hriechu oslabuje spoločenstvo
· zavádzanie rozkolov, ničenie jednoty
· prichádzanie na spoločnú modlitbu, Eucharistiu s presvedčením, že "je len Boh a ja" - bez modlitby za Cirkev
· som súčasťou spoločenstva kresťanov len pri modlitbe, Eucharistii, keď vychádzam, som "normálnym" človekom - iní ma nezaujímajú - život sa predsa točí ďalej
· nedodržiavanie pôstu, či skutkov pokánia - pôst je výrazom našej solidárnosti s utrpením Pána Ježiša
· nesvätenie sviatočného dňa
· nezapájanie sa do života (podujatí) Cirkvi, nepodporovanie cirkevných ustanovizní

Hriechy voči blížnym
· nevpúšťanie Boha do priateľstva, do lásky: nezverovanie týchto vzťahov Pánu Bohu
· rezignácia z práce nad vnímaním potrieb iných ľudí
· málo sa modlím za iných
· neďakujem za dobro, nereagujem na zlo
· budujem vzťahy na klamstvách: nedávam seba, len svoju masku
· cudzoložstvo: zabitie osoby v druhom človeku, všímanie si len tela
· pohŕdanie: neuznanie dôstojnosti druhého človeka
· ohováranie: kritické hovorenie o druhom človeku, ktoré mu neprináša žiadne dobro
· osočovanie: hovorenie nepravdy o druhom
· závisť: závidenie inému čo má, želanie, aby to nemal, (niekedy) konanie krokov v tom smere
· nenávisť: túžba po zle pre iného
· pomsta: vykonávanie spravodlivosti podľa vlastných predstáv

Hriechy voči sebe
· ľahostajnosť, ľahkovážnosť voči Bohu (hriech voči Bohu a zároveň voči sebe, pretože takto sa odtínam od Zdroja života, stávam sa duchovne mŕtvy)
· egoizmus a egocentrizmus: po-zeranie na svet len zo svojho uhla pohľadu
· samozvelebovanie: neustále spievanie hymnov na vlastnú počesť
· snárstvo: uzatváranie sa do sveta vlastných snov
· nepozastavenie sa, neuvažovanie nad svojím životom - život v návykoch - bez modlitby
· nepýtanie sa samého seba na súlad s Božou vôľou - správnosť vlastných rozhodnutí, využívanie voľného času s ohľadom na prijaté záväzky a rozhodnutia
· neakceptovanie (neprijatie) samého seba, hnevanie sa na Pána Boha, že som, aký som a že môj život je taký, aký je
· vnímanie len svojich chýb, nemodlím sa za to aby mi Duch Svätý odhalil to, čo je vo mne dobré
· nerozvíjanie talentov a nezverovanie Pánu Bohu toho, čo mi prekáža v ich rozvíjaní
· závisť: neteším sa z toho, čo mám a uzatváram sa do seba
· človek sa skladá z tela i duše: nedbalosť o rozvoj svojho tela, o fyzické zdravie (vhodné oblečenie, odpočinok, nebojujem so slabosťami)
· nečistota v rozličných oblastiach môjho života.


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sedembolestná Panna Mária, Tebe slovenská spieva krajina. Tisíc raz buď zdravas, Mária pros za nás!