SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

ADVENTNÉ MARANATHA!

Milí farníci a návštevníci našej farskej stránky! Advent za uz začal a s ním nový liturgický rok. Pri tejto príležitosti Vás chcem povzbudiť, aby ste vytrvali na ceste viery aj v tomto predvianočnom čase.
 

Celá adventná liturgia nás vedie k  túžbe po obnove svojho života a života našich najbližších. V advente sme pozvaní v modlitbách spolu s prvými kresťanmi stále hlbšie prežívať vrúcne zvolanie Maranatha! – Príď, Pane Ježišu do našich manželstiev, rodín, do života našich detí, príď do nášho národa! Toto adventné volanie a pozvanie má byť vyjadrením našej najhlbšej túžby po Bohu a živote podľa jeho vôle. Boh naše pozvanie berie vážne a tak neustále prichádza a prihovára sa ku nám najrozličnejšími cestami, ktorým niekedy tak málo rozumieme, lebo Božie cesty nie sú našimi  cestami a jeho myšlienky nie sú našimi myšlienkami. Nebolo to tak aj počas prvých Vianoc? Boh prichádza a ľudia ho neprijali, nespoznali, odmietli. Boh prichádza z kráľovského trónu neba a rodí sa v chudobnej maštaľke, všemohúci prichádza ako malé bezbranné dieťa. Boh prichádza a berie na seba kríž, nechá sa zabiť a zomiera ako zločinec, aby vzkriesením porazil smrť a hriech. Pre ľudský rozum je to nepochopiteľné tajomstvo. Tajomstvo lásky, tajomstvo milujúceho Boha, ktorý čaká na našu lásku  a na naše hľadanie. Z tohto aspektu aj naše zlyhania, manželská kríza, deti bez Boha, konflikty a napätia vo vzťahoch, problémy v práci, či finančná kríza sa môžu vo svetle viery a modlitby stať príležitosťou na prejavenie Božej moci v našich životoch. V tomto zmysle adventná modlitba je vyjadrením že Boh je pánom, ktorý má posledné slovo, On je režisérom našich životov. Advent je  šancou otvoriť sa  Bohu, ktorý prichádza cestou, ktorou by sme to možno najmenej čakali...

Vyprosujem Vám všetkým, aby sa Vaše adventné očakávania pri jasličkách premenili na osobnú skúsenosť Božej lásky

 

                                                                                                      Váš farár   Marián 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.