Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

SPYTOVANIE SVEDOMIA

Spytovanie svedomia nemá byť dlhé. Najdôležitejšia je ľútosť nad hriechmi. Ľútosť závisí od vôle. Aj keď nepociťujeme nijakú citovú ľútosť, žiaľ, ľútosť vôle. Dokonalá ľútosť - z lásky - žiaľ nad tým, že som urazil Boha, ktorý túži bývať v mojej duši stačí a likviduje dokonca aj ťažké hriechy. Často si ju vzbudzuj, pri návšteve najsvätejšej Sviatosti, pred Svätým prijímaním... Skúsme si pomaly prečítať otázky spovedného zrkadla a prosiť o dar úprimného pokánia.

 Celé spytovanie svedomia možno zhrnúť do dvoch otázok: či sa snažím rozpoznať svoje talenty a či využívam tie dary a schopnosti, ktoré som dostal od Pána? A nejde tu ani tak o ovocie a efekty, ale o snahu a o moje zaangažovanie. A pretože každý dostal od Pána Boha iné talenty, od každého Pán Boh vyžaduje podľa inej, individuálnej miery. Nasledujúce otázky majú pomôcť upresniť, v akých veciach nerobím všetko, čo môžem a kde sa moja činnosť nezakladá na láske.

Hriechy voči Bohu

· zanedbávanie modlitby

· zahrňovanie Boha množstvom slov, "nepripustenie ho k slovu", sústredenie sa na seba

· nezvelebujem, neďakujem, ale stále o čosi prosím

· pýcha: viera v svoju moc a nie v moc Božiu

· nedôvera v Jeho lásku ku mne;

· nariekanie na život

· pokladám Pána Boha za nástroj - čiže vedomé páchanie hriechu s vysvetlením: "Vyspovedám sa a všetko bude v poriadku"

· cielené pochybovanie o existencii Boha: "dokrmovanie" pochybností a dobrovoľné zotrvávanie v nich

· zrieknutie sa Pána Boha

· vedomé vyslovovanie Božieho mena v nevhodných situáciách, nekontrolovanie svojho spôsobu hovorenia

Hriechy voči Cirkvi

· kritika Cirkvi bez pocitu spoluzodpovednosti

· odmietnutie oficiálneho učenia Cirkvi (Katechizmus Katolíckej Cirkvi, pápežské učenie)

· opovrhovanie sviatosťami (neúčasť, znevažovanie)

· odmietanie pravdy, že zotrvávanie v hriechu oslabuje spoločenstvo

· zavádzanie rozkolov, ničenie jednoty

· prichádzanie na spoločnú modlitbu, Eucharistiu s presvedčením, že "je len Boh a ja" - bez modlitby za Cirkev

· som súčasťou spoločenstva kresťanov len pri modlitbe, Eucharistii, keď vychádzam, som "normálnym" človekom - iní ma nezaujímajú - život sa predsa točí ďalej

· nedodržiavanie pôstu, či skutkov pokánia - pôst je výrazom našej solidárnosti s utrpením Pána Ježiša

· nesvätenie sviatočného dňa

· nezapájanie sa do života (podujatí) Cirkvi, nepodporovanie cirkevných ustanovizní

Hriechy voči blížnym

· nevpúšťanie Boha do priateľstva, do lásky: nezverovanie týchto vzťahov Pánu Bohu

· rezignácia z práce nad vnímaním potrieb iných ľudí

· málo sa modlím za iných

· neďakujem za dobro, nereagujem na zlo

· budujem vzťahy na klamstvách: nedávam seba, len svoju masku

· cudzoložstvo: zabitie osoby v druhom človeku, všímanie si len tela

· pohŕdanie: neuznanie dôstojnosti druhého človeka

· ohováranie: kritické hovorenie o druhom človeku, ktoré mu neprináša žiadne dobro

· osočovanie: hovorenie nepravdy o druhom

· závisť: závidenie inému čo má, želanie, aby to nemal, (niekedy) konanie krokov v tom smere

· nenávisť: túžba po zle pre iného

· pomsta: vykonávanie spravodlivosti podľa vlastných predstáv

Hriechy voči sebe

· ľahostajnosť, ľahkovážnosť voči Bohu (hriech voči Bohu a zároveň voči sebe, pretože takto sa odtínam od Zdroja života, stávam sa duchovne mŕtvy)

· egoizmus a egocentrizmus: pozeranie na svet len zo svojho uhla pohľadu

· samozvelebovanie: neustále spievanie hymnov na vlastnú počesť

· snárstvo: uzatváranie sa do sveta vlastných snov

· nepozastavenie sa, neuvažovanie nad svojím životom - život v návykoch - bez modlitby

· nepýtanie sa samého seba na súlad s Božou vôľou - správnosť vlastných rozhodnutí, využívanie voľného času s ohľadom na prijaté záväzky a rozhodnutia

· neakceptovanie (neprijatie) samého seba, hnevanie sa na Pána Boha, že som, aký som a že môj život je taký, aký je

· vnímanie len svojich chýb, nemodlím sa za to, aby mi Duch Svätý odhalil to, čo je vo mne dobré

· nerozvíjanie talentov a nezverovanie Pánu Bohu toho, čo mi prekáža v ich rozvíjaní

· závisť: neteším sa z toho, čo mám a uzatváram sa do seba

· človek sa skladá z tela i duše: nedbalosť o rozvoj svojho tela, o fyzické zdravie (vhodné oblečenie, odpočinok, nebojujem so slabosťami)

· nečistota v rozličných oblastiach môjho života.


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...