SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

SPYTOVANIE SVEDOMIA

Spytovanie svedomia nemá byť dlhé. Najdôležitejšia je ľútosť nad hriechmi. Ľútosť závisí od vôle. Aj keď nepociťujeme nijakú citovú ľútosť, žiaľ, ľútosť vôle. Dokonalá ľútosť - z lásky - žiaľ nad tým, že som urazil Boha, ktorý túži bývať v mojej duši stačí a likviduje dokonca aj ťažké hriechy. Často si ju vzbudzuj, pri návšteve najsvätejšej Sviatosti, pred Svätým prijímaním... Skúsme si pomaly prečítať otázky spovedného zrkadla a prosiť o dar úprimného pokánia.

 Celé spytovanie svedomia možno zhrnúť do dvoch otázok: či sa snažím rozpoznať svoje talenty a či využívam tie dary a schopnosti, ktoré som dostal od Pána? A nejde tu ani tak o ovocie a efekty, ale o snahu a o moje zaangažovanie. A pretože každý dostal od Pána Boha iné talenty, od každého Pán Boh vyžaduje podľa inej, individuálnej miery. Nasledujúce otázky majú pomôcť upresniť, v akých veciach nerobím všetko, čo môžem a kde sa moja činnosť nezakladá na láske.

Hriechy voči Bohu

· zanedbávanie modlitby

· zahrňovanie Boha množstvom slov, "nepripustenie ho k slovu", sústredenie sa na seba

· nezvelebujem, neďakujem, ale stále o čosi prosím

· pýcha: viera v svoju moc a nie v moc Božiu

· nedôvera v Jeho lásku ku mne;

· nariekanie na život

· pokladám Pána Boha za nástroj - čiže vedomé páchanie hriechu s vysvetlením: "Vyspovedám sa a všetko bude v poriadku"

· cielené pochybovanie o existencii Boha: "dokrmovanie" pochybností a dobrovoľné zotrvávanie v nich

· zrieknutie sa Pána Boha

· vedomé vyslovovanie Božieho mena v nevhodných situáciách, nekontrolovanie svojho spôsobu hovorenia

Hriechy voči Cirkvi

· kritika Cirkvi bez pocitu spoluzodpovednosti

· odmietnutie oficiálneho učenia Cirkvi (Katechizmus Katolíckej Cirkvi, pápežské učenie)

· opovrhovanie sviatosťami (neúčasť, znevažovanie)

· odmietanie pravdy, že zotrvávanie v hriechu oslabuje spoločenstvo

· zavádzanie rozkolov, ničenie jednoty

· prichádzanie na spoločnú modlitbu, Eucharistiu s presvedčením, že "je len Boh a ja" - bez modlitby za Cirkev

· som súčasťou spoločenstva kresťanov len pri modlitbe, Eucharistii, keď vychádzam, som "normálnym" človekom - iní ma nezaujímajú - život sa predsa točí ďalej

· nedodržiavanie pôstu, či skutkov pokánia - pôst je výrazom našej solidárnosti s utrpením Pána Ježiša

· nesvätenie sviatočného dňa

· nezapájanie sa do života (podujatí) Cirkvi, nepodporovanie cirkevných ustanovizní

Hriechy voči blížnym

· nevpúšťanie Boha do priateľstva, do lásky: nezverovanie týchto vzťahov Pánu Bohu

· rezignácia z práce nad vnímaním potrieb iných ľudí

· málo sa modlím za iných

· neďakujem za dobro, nereagujem na zlo

· budujem vzťahy na klamstvách: nedávam seba, len svoju masku

· cudzoložstvo: zabitie osoby v druhom človeku, všímanie si len tela

· pohŕdanie: neuznanie dôstojnosti druhého človeka

· ohováranie: kritické hovorenie o druhom človeku, ktoré mu neprináša žiadne dobro

· osočovanie: hovorenie nepravdy o druhom

· závisť: závidenie inému čo má, želanie, aby to nemal, (niekedy) konanie krokov v tom smere

· nenávisť: túžba po zle pre iného

· pomsta: vykonávanie spravodlivosti podľa vlastných predstáv

Hriechy voči sebe

· ľahostajnosť, ľahkovážnosť voči Bohu (hriech voči Bohu a zároveň voči sebe, pretože takto sa odtínam od Zdroja života, stávam sa duchovne mŕtvy)

· egoizmus a egocentrizmus: pozeranie na svet len zo svojho uhla pohľadu

· samozvelebovanie: neustále spievanie hymnov na vlastnú počesť

· snárstvo: uzatváranie sa do sveta vlastných snov

· nepozastavenie sa, neuvažovanie nad svojím životom - život v návykoch - bez modlitby

· nepýtanie sa samého seba na súlad s Božou vôľou - správnosť vlastných rozhodnutí, využívanie voľného času s ohľadom na prijaté záväzky a rozhodnutia

· neakceptovanie (neprijatie) samého seba, hnevanie sa na Pána Boha, že som, aký som a že môj život je taký, aký je

· vnímanie len svojich chýb, nemodlím sa za to, aby mi Duch Svätý odhalil to, čo je vo mne dobré

· nerozvíjanie talentov a nezverovanie Pánu Bohu toho, čo mi prekáža v ich rozvíjaní

· závisť: neteším sa z toho, čo mám a uzatváram sa do seba

· človek sa skladá z tela i duše: nedbalosť o rozvoj svojho tela, o fyzické zdravie (vhodné oblečenie, odpočinok, nebojujem so slabosťami)

· nečistota v rozličných oblastiach môjho života.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.