Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

DUCHOVNÁ OBNOVA: ,,BUDOVANIE S ODPUSTENÍM"

V sobotu 18. februára 2012 sa oficiálne po prvýkrát v histórii topoľčianskych miništrantov uskutočnila duchovná obnova.
Duchovná obnova pod názvom ,,Budovanie s odpustením" mala miništrantov motivovať k nastávajúcemu pôstnemu obdobiu a tiež k upevneniu a rozkvetu spoločenstva. Program začal prednáškou  vdp. kaplána Jána Viaciana s pohľadom na pôst očami miništranta. Zúčastnení mali možnosť pripraviť sa a prijať sviatosť zmierenia vo farskom kostole, kde na záver prebehla adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Po eucharistickom požehnaní sme sa všetci presunuli do farskej jedálne,kde nám pani kuchárky pripravili k obedu výbornú kapustnicu. S myšlienkou ,,V zdravom tele, zdravý duch" sme sa presunuli do telocvične CZŠ. sv. don Bosca, kde sme kapustnicu vybehali pri futbalovom zápase. Po vyšportovaní sme sa vrátili na farský úrad. V miestnosti určenej pre mládež nás čakala pizza, pri ktorej sme si pozreli film: ,,Návrat na vrchol," ktorý námetom úzko súvisel s témou dňa. Na záver duchovnej obnovy sme sa všetci zišli pri Pánovom oltári-miništrantskej sv. omši, kde sme mali určite za čo Boha chváliť, Jemu ďakovať, odprosovať a prosiť.KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pomsta vám pomôže práve tak, ako keď uhryznete psa za to, že uhryzol vás.