SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

UROBME Z FARNOSTI DOM A ŠKOLU SPOLOČENSTVA

V nedeľu Krstu Pána - 8. I. 2012 bol v našej farnosti vyhlásený ROK SPOLOČENSTVA. V túto nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach čítal farársky list, ktorý vysvetľuje zámery tejto iniciatívy. Prečítajte si aj Vy tento list a zapojte sa do aktivít Roku spoločenstva, ktoré budeme zverejňovať aj prostredníctvom našej farskej stránky.
Urobme z farnosti dom a školu spoločenstva!

    Bratia a sestry! Všetci sme boli pokrstení v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a zároveň sme boli včlenení do trojičnej dynamiky lásky.  Tak ako pri Ježišovom krste, aj nám Boh potvrdil tú veľmi dôležitú správu: „Ty si môj milovaný syn, či milovaná dcéra, v Tebe mám zaľúbenie!" V nás všetkých má Boh svoje zaľúbenie, všetkých nás miluje nekonečnou láskou a chce, aby sme mu boli podobní v láske. Preto zmyslom ľudského života nemôže byť nič iné, len láska, ktorou sa stávame podobní Bohu. Túto pravdu o Božej láske všetci dobre poznáme a počuli sme ju už toľkokrát, ale žijeme podľa nej vo svojej každodennosti v rodinách, na pracoviskách a v našom farskom spoločenstve?  Výzva k láske je úlohou  na celý život.  Apoštol Pavol nám to pripomína v hymne na lásku: aj keby sme hovorili ľudskými aj anjelskými jazykmi, a mali by sme takú silnú vieru, že by sme vrchy prenášali, ale nemali by sme lásky, všetko by bolo nanič (porov. 1Kor 13,2). Láska je naozaj "srdcom" Cirkvi, ako to správne tušila svätá Terézia z Lisieux.

    Dnes, na sviatok Pánovho krstu, v prvých dňoch tohto Nového roka Vás všetkých, bratia a sestry, členovia nášho farského spoločenstva, chcem pozvať k tomu, aby sme sa pokúsili v tomto  roku hlbším spôsobom budovať naše farské spločenstvo práve na základe sviatosti krstu, ktorým sme všetci povolaní k láske. Z tohto dôvodu vyhlasujem v našej farnosti ROK SPOLOČENSTVA , ktorý má byť časom návratu k láske prvých kresťanov, časom duchovného prebudenia a  budovania spirituality spoločenstva.  Túto pravdu nech nám pripomína i logo tohto nášho farského Roku spoločenstva, na ktorom môžeme vidieť objímajúce ruky, ktoré predstavujú Božiu lásku, ktorá drží všetkých ľudí, hoci rôznych, čo vyjadrujú rôzne farby postáv, ktoré sa držia za ruky. V strede je srdce, ktoré predstavuje Ježišovu milujúcu prítomnosť medzi nami v tajomstve Eucharistie, pretože každá farnosť je eucharistickým spoločenstvom, ktoré sa usiluje zostávať v Ježišovej láske.

Ako sa má konkrétne prejavovať spiritualita spoločenstva v našej farnosti? Nech sú nám odpoveďou slová blahoslaveného Jána Pavla II., ktorý v domumente Novo millenio ineunte v bode 43 píše: „Ak chceme byť verní Božiemu plánu a zodpovedať aj veľkým očakávaniam sveta, v tisícročí, ktoré sa začína, stojí pred nami veľká výzva: urobiť z Cirkvi dom a školu spoločenstva."  Čo to konkrétne znamená?  Pápež odpovedá veľmi jasne a dôrazne:

Spriritualita spoločenstva, to je predovšetkým:
•    zameranie pohľadu srdca na tajomstvo tojjediného Boha, ktorý v nás prebýva a ktorého svetlo treba vnímať aj na tvári bratov a sestier vedľa nás.
•    Spiritualita spoločenstva znamená okrem toho schopnosť cítiť brata a sestru vo viere v hlbokej jednote tajomného tela - Cirkvi, čiže ako „niekoho, kto patrí ku mne“, aby som vedel spolu s ním prežívať jeho radosti a jeho bolesti, uhádnuť jeho želania, postarať sa o jeho potreby a ponúknuť mu pravé a hlboké priateľstvo.
•    Spiritualita spoločenstva je aj schopnosť vidieť v druhom predovšetkým pozitívne prvky, aby sme ho prijímali a hodnotili ako Boží dar, ako „dar pre mňa“.
•    Spiritualita spoločenstva napokon znamená vedieť bratovi „urobiť miesto“, niesť si vzájomne bremená (Gal 6,2) a premáhať egoistické pokušenia, ktoré nás neustále napádajú a budia rivalitu, karierizmus, nedôveru a žiarlivosť.


Všimnime si, že pápež sa pri vysvetlovaní termínu „spirituality spoločenstva“ nezameriava na modlitbu, sviatostný život, či prehlbovania poznania Sv. Písma, ale na skutočné rodinné vzťahy v komunite Cirkvi. Tak, ako rodinu netvorí len spoločná modlitba, ale hlavne celkom normálny bežný rodinný život, od práce až po zábavu – a to všetko v duchu porozumenia a vzájomnej služby a pomoci v láske a hlbokého vzájomného chápania sa. Takisto rodina Cirkvi nie je živá iba  zbožnými podujatiami, ako je liturgia a podobne; ale v prvom rade celkom normálnym životom, ktorý zahŕňa všetky oblasti nášho života.

    V našej farnosti pôsobí niekoľko spoločenstiev, v ktorých sa ich členovia usilujú aktívne  a hlbšie prežívať život viery. Chcem poďakovať všetkým členom týchto spoločenstiev za ich aktivity v rôznych oblastiach, ktoré napomáhali rozvíjať život nášho farského spoločenstva. Pred niekoľkými dňami som mal možnosť stretnúť sa na neformálnom novoročnom stretnutí s predstaviteľmi týchto spoločenstiev. Toto stretnutie mi ako farárovi dodáva nádej pri pohľade do zajtrajška. Hoci nás je počtom v našom spoločenstve stále menej, predsa je tu prebúdzajúca sa nádej, že život podľa evanjelia má ešte stále budúcnosť aj v našom meste, aj v našej farnosti. Preto pozývam všetky spoločenstvá a všetkých farníkov k obnove túžby spoločne budovať Božie kráľovstvo v našich životoch, rodinách a farnosti. Spojme svoje sily, odložme všetko, čo  nás rozdeľuje a vedení Duchom budujme jednotu v láske. Predpokladom takejto obnovenej jednoty je odpustenie. Bez odpustenia nie je možná láska a spoločný život. My všetci sme totiž príliš slabí, hriešni. Rozhodnime sa v hlbke svojho srdca odpustiť tým, ktorí nám ublížili, odložme okuliare posudzovania a zaškatulkovania iných v našom spoločenstve. Pozerajme sa navzájom jeden na druhého Ježišovými očami plnými lásky a odpustenia.  Vtedy môžeme zakúsiť nové Turíce, vyliatie Ducha Svätého, pri ktorom si v láske môžeme porozumieť a vzájomne sa obohacovať v rozmanitosti.  

Verím, že sa nám podarí v našom farskom spoločenstve prežívať predovšetkým ten obyčajný, každodenný život v láske. Súčasťou Roku spoločenstva budú rôzne aktivity: kultúrne, či športové akcie, napomáhajúce prehĺbenie spoločenstva medzi nami. Predovšetkým eucharistické štvrtky s celodennou poklonou budú  zázemím modlitby, s ktorého môžu vyrastať všetky aktivity.  V prvé štvrtky v mesiaci sa  pred večernou sv. omšou budú môcť predstaviť  jednotlivé spoločenstvá z našej farnosti. Budú vydané obrázky s modlitbou za farnosť. Chceme vytvoriť v spolupráci s Hnutím kresťanských rodín na Slovensku príležitosti pre manželské páry, mladých a rodiny na duchovné obnovy v rámci našej farnosti. Téma tohtoročnej topoľčianskej púte bude reflektovať úlohu a poslanie  Panny Márie v našich kresťanských spoločenstvách. Počas Roku spoločenstva chceme zorganizovať farský festival, ktorý bude kultúrnou a duchovnou príležitosťou budovania spoločenstva.

Bratia a sestry! Rok spoločenstva v našej farnosti je pred nami ako jedna veľká výzva a príležitosť. Čo urobíme? Majme odvahu žiť svoje krstné povolanie v dynamike lásky. Majme odvahu viac milovať, odpúšťať, viac slúžiť, viac sa modliť, viac veriť a viac dúfať! Nech Pán požehná svojím pokojom naše rodiny, naše spoločenstvá, našu farnosť a celé mesto a nech nám dá milosť urobiť z našej farnosti dom a školu spoločenstva a pokročiť na ceste k svätosti!  

          S úctou a vďakou Váš farár  Marián


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.