Karol WOJTYLA – služobník Boží Ján Pavol II.
Bol svedomím sveta, morálnym apelom pre celú planétu. Charizmatický posol trpezlivej ...
29.1.2020
Priebeh prác na organe 17. januára 2020
Demontáž píšťal a súčastí organa
29.1.2020
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
29.1.2020

5. DAR POZNANIA

pomocou tohoto daru hľadáme a prijímame pravdu. Tento dar viac pôsobí na srdce než na rozum. Ním poznávame (zakusujeme) Božiu lásku, presviedčame sa o nej. Človek, obdarený darom poznania má osobitnú schopnosť poznávať a konať, čo slúži na Božiu slávu, na spásu seba i blížneho.

Dar poznania

            Dar poznania, aby sme ho mohli lepšie pochopiť, nám približuje aj nasledujúci text zo Svätého Písma: "Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista." (Jn 17,3) Taktiež tu možno uviesť aj ďalší veľmi potrebný text: "Kto vidí mňa, vidí Otca" (Jn 14,9), ktorý môžeme ďalej rozvinúť do podoby, kto pozná Ježiša Krista, pozná Otca, pozná Boha.

            Tento dar poznania nás uvádza do hlbšieho vzťahu k Ježišovi Kristovi. Tu rastie naša viera a vnútorne získavame schopnosť nazerať na život Kristovým pohľadom. Poznanie Ježiša Krista v Duchu Svätom znamená nadobudnúť si hlboký vnútorný vzťah k Nemu aj k svojmu životu. Takéto nové poznanie Krista zažil aj apoštol Peter v udalosti zázračného rybolovu. Dovtedy ho apoštol bral len ako toho, ktorý hovorí každému Božie slovo, ako toho, ktorý koná nadprirodzene. Až sa dostáva do okamihu, kedy poslúchne Kristovu výzvu, aby zatiahol na hlbinu a spustil siete na lov. Po chvíli žasne nad množstvom rýb, ktoré ulovili do siete. Toto všetko ma za následok, že pri návrate padá Ježišovi k nohám so slovami: "Pane odíď odo mňa, lebo som človek hriešny."              (Lk 5,8) V tej chvíli ho preniklo hlbšie poznanie Krista než ho dovtedy vnímal. Tam si uvedomil, že pred ním je Boží Syn, sám Boh. Seba vidí nielen ako človeka, ktorý sa rozhodne ísť za Ježišom, ale uznáva, že je hriešnym človekom, ktorého si Boh povolal, aby ho pozdvihol a urobil jedným zo svojich učeníkov.

            Aj v našom živote je veľmi potrebné nielen teoretické poznanie Krista, ale predovšetkým zažitie osobnej skúsenosti, pocítiť jeho dotyk vo svojom vnútri, zažiť osobné stretnutie sa s ním v modlitbe, adorácii, nachádzať ho vo svojich blížnych. Niekedy sa stáva, že aj po dlhých rokoch, kedy si nahovárame, že dosť poznáme Krista, príde okamih, kedy vďaka daru Božej milosti, spoznám Krista ešte hlbšie, ešte dôvernejšie. Na to, aby som mohol o niekom povedať, že je mojim priateľom, je potrebné najprv ho lepšie spoznať, aby som mu mohol začať naplno dôverovať. A čosi podobné sa deje aj vo vzťahu ku Kristovi.

            My sa môžeme usilovať svojím rozumom, svojimi schopnosťami o hľadanie Boha vo svojom živote, ale aby sa nám On dal poznať, to je možné len vďaka Božiemu daru. Tento krok od Boha je niekedy odpoveďou na naše hľadanie.

            V dare poznania vidíme, vidíme čo je ľudské a čo Božské. Učitelia Cirkvi boli vzdelaní ľudia, a predsa sa stala aj sv. Terezka učiteľkou Cirkvi, no nie kvôli vzdelaniu, ale kvôli poznaniu srdcom v Duchu Svätom. Z poznania Boha sa učíme umeniu žiť svoj život na oslavu Boha. Každý z darov Ducha Svätého nás dvíha k Bohu. Preto stále prosme Boha o dar poznania či umenia - umenia prežívať svoj život s Pánom pre Neho, skrze Neho v Duchu Svätom, až k osláveniu vlastných duší.

 

Jozef VAĽKO


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sedembolestná Panna Mária, Tebe slovenská spieva krajina. Tisíc raz buď zdravas, Mária pros za nás!