Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

Matka Terézia z Kalkaty Agnes Gonxha Bojaxhiuová (27. 8. 1910 ¬– 5. 9. 1997) Stala sa symbolom milosrdenstva pre našu dobu. Osemnásťročná vstúpila do reholy loretánskych sestier v Írsku, v roku 1928 prišla do Kalkaty, kde 17 rokov vyučovala na strednej škole. Tridsaťšesťročná spoznala, že je povolaná pomáhať najúbohejším z úbohých. Rehoľné rúcho vymenila za biele sárí s modrým okrajom a krížikom na ramene. V roku 1949 za¬ložila reholu misionárok milosrdenstva. Albánska misionárka lásky vytvorila domy posledného útočiska a vľúdnej útechy pre hlad¬ných, chorých a umierajúcich. V preľudnenej Kalkate viedla útulky pre malomocných i tuberkulóznych, pre nevydaté matky i pre siroty. Rehoľa milosrdných sestier dosiahla pod jej vedením v celom svete viac než 500 sídiel vo vyše 130 krajinách, v ktorých pôsobilo okolo 3000 sestier. V roku 1970 získala Matka Terézia Nobelovu cenu mieru. Malá zhrbená žena, slúžka chorých a umierajúcich prejavila najvyššie bohatstvo sú¬citnej duše. Zrealizovala biblické posolstvo: Miluj blížneho svojho ako seba samého. Oddane, vo viere v Boha a s láskou ku každému, pre¬javovala starostlivosť v situáciách úplnej beznádeje. Matka Terézia z Kalkaty zvýraznila neohraničenosť ľudskej i Božej lásky, stala sa skutočným anjelom z Kalkaty.
 Z myšlienok

 

·     Plod ticha je modlitba, plod modlitby je viera, plod viery je láska, plod lásky je služba, plod služby je mier.

 

·     Nedopusť, aby ktokoľvek, koho stretneš, nebol po stretnutí s tebou šťastnejší.

 

·     Ak pracujem a slúžim ľudom so skutočnou láskou  obetavosťou, oni začínajú prirodzene myslieť na Boha.

 

·     Najhoršou chorobou nie je malomocenstvo  alebo tuberkulóza, ale  pocit, že si vás nikto nevšimne,  že vás nikto nemá rád,  že vás všetci opustili.

 

·     Boh stvo­ril všetkých a každého s tým istým cieľom: milovať a byť milo­vaný.

 

·     Keď sa budeme milovať, nebude na svete toľko utrpenia.

 

·     Všetci sme len nástrojmi v Božích rukách.

 

·     Nech sa každý z mojich činov stane krásnym darom pre Boha.

 

·     Nemôžeme robiť veľké veci, iba malé veci s veľkou láskou.

 

·     Skutočná svätosť spočíva v tom, že s úsmevom na perách plníme Božiu vôľu.                                                               


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...