Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

SPRAVODAJ Č.16

Spravodaj č.16 Modlitby otcov z komunity Útecha

Pozvanie do Svitu (16.-18.10.)


Milí bratia,

v tomto roku uplynulo 5 rokov od vydania našej knižky a prvého spravodaja MO.
Je to príležitosť na krátke zhrnutie toho podstatného pre potreby nových členov, ale
veríme, že to bude užitočné aj pre tých, ktorí sú v MO od začiatku. V tomto spravodaji
preto okrem iného nájdete predstavenie nášho spoločenstva Modlitby otcov, opis našich
modlitbových stretnutí a krátku históriu MO na Slovensku.

     Cesta, po ktorej kráčajú Modlitby otcov je cestou úplného odovzdania sa do
Božích rúk - nie z bezradnosti, ale v dôvere, že takto sa môže Božia moc naplno
prejaviť v našich životoch.  Na našom prvom národnom stretnutí vo Svite v r. 2006
nás Pán viedol k téme „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa !“ (Ex 20,3), na ďalšom
sme boli vyzvaní “Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla” (Ef 6,10-
18) a na ostatnom  „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“
(Mk16,15). Teraz nás čaká štvrté stretnutie (16.-18. októbra). Keď som sa modlil za
tému, bol som oslovený vetou „Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi,
lebo boli ako ovce bez pastiera (Mk 6,34).

     Dnešný svet veľmi potrebuje dobrých otcov. Otcov rodín i duchovných otcov. Ľudia
sú bez nich ako ovce bez pastiera. Keď je pastier ľahostajný, do košiara sa votrú vlci a
ovce sa strácajú. Niekedy sa ovca stratí, aj keď pastier dáva pozor. Preto nestačí byť
otcom len odtiaľ potiaľ, dobrý otec ide do toho naplno. Ako Ján Mária Vianney, keď
prišiel do Arsu. Zápas, ktorý zviedol s dravcami v tomto košiari musí rozbúchať srdce
muža. Bolo to dramatické, ale na konci bolo víťazstvo. Svätý farár z Arsu stojí ako maják
na ceste k dobrému otcovstvu. Jeho zbraňami boli modlitba, pôst, obeta a úplné
odovzdanie sa tomu, „od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi“ (Ef 3,15).
     Srdečne vás pozývame do Svitu 16.-18.10.  Prídite všetci, ktorí môžete a pozvite aj
svojich duchovných otcov.   Spoločne môžeme rozjímať o dobrom pastierovi. Napokon,
máme rok kňazov a aj my, ktorí sme fyzickými otcami, sme povolaní byť kňazmi vo
svojich rodinách. Na stretnutí sa opäť zúčastní náš zakladateľ diakon Maurice Williams z
Anglicka. Na Slovensko by mal priletieť 12.10. a preto budeme mať možnosť navštíviť
vás s Mauriceom vo vašich farnostiach od pondelka do štvrtku. Ozvite sa nám, ak máte
záujem o takéto modlitbové stretnutie.

Ivan a Petr


Príhovor kňaza


Milí Otcovia!

Po prečítaní tohto listu MO som si uvedomil jednu dôležitú a potešujúcu vec. Ak sa vy ako otcovia alebo matky zrieknete čohokoľvek,  preto aby ste to mohli v láske darovať najmilovanejším,   Bohu,   manželke,   manželovi,   svojim  deťom  -  dar lásky, nech je akokoľvek nepatrný na prostriedky, slová alebo čas, vždy nadobudne nepredstaviteľné rozmnoženie a požehnanie.   Tak ako zázračné rozmnoženie chleba pre päťtisíc mužov a  naviac žien aj detí, vyjadruje znásobenie dobra skrze Ježišovo kňazské dobrorečenie a  vzdávanie  vďaky,  skrze  jeho  jednoduchú  prítomnosť  medzi   nami.  A  práve  takéto
vzdávanie vďaky je najplnším vyjadrením nášho súhlasu, ktorý prejavíme s Božou vôľou v živote našej  rodiny i v našom osobnom živote.   Ono je pohotovou odpoveďou Bohu, ktorá nespochybňuje plány Božej  prozreteľnosti,  nezamrazí   ich na niekoľko desaťročí, ani ich nezatratí v zatrpknutosti srdca, ale napomáha k ich vyriešeniu a naplneniu. Toto robí vďakyvzdanie v našom živote.
     A takto vidím aj veľké požehnanie vo veciach,  ktoré naši otcovia skrze MO ponúkli Ježišovi.

 Vzhľadom  na  veľkosť požehnania  Modlitieb  otcov sú  naše prostriedky, s ktorými ich naplňujeme, stále len nepatrným podielom, aj keď nie zanedbateľným pred Bohom. Ako sa ujalo požehnanie v spoločenstve tých, ktorí Modlitbami otcov odpovedali Pánovi svojím „Áno“ prví,  myslím teraz na spoločenstvo pozývajúce otcov do Svitu, tak sa   jeho   prítomnosť  a obdarovanie   rozmnožuje   všade   tam,   kde   Pán   objaví   čistú a úprimnú lásku, snahu pomôcť a podať pomocnú ruku aj ostatným otcom na Slovensku.
   Áno, po prečítaní tohto listu som pocítil veľkú istotu o tom ako Duch Svätý mení skrze Modlitby otcov našu slabosť na silu, duchovnú  lenivosť na horlivosť, svetskú pochabosť na Božiu múdrosť, ľudskú vypočítavosť na čistú nezištnosť, váhavosť na istotu vo viere. Toto je to ovocie Ducha, ktorý nás otcov i všetkých vyzýva na Jeho ochotné prijatie, na potvrdenie nášho súhlasu vlastným Áno. Aj keď bude skryté či tiché, bude účinné, veď vďaka nemu je s nami Boh. Boh medzi nami, a s Ním sa aj nemožné stáva možným. S láskou vás srdečne pozývam na spoločné stretnutie do Svitu, čo znie ako oslava i veľké  vďakyvzdanie Bohu za všetko ovocie spoločenstva v MO, za dar jednoty a modlitby v Ňom a skrze Neho aj v našich rodinách.

                                                                                 Žehná vás o. Ivan +

 

 

 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Žena má v každom spore posledné slovo. Každé slovo prednesené mužom potom je začiatkom ďalšieho sporu.