Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom a ním povereným riaditeľom Diecézneho školského úradu PaedDr. Petrom Buranským, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa § 9 Predpisov všeobecného poriadku pre katolícke školy a katolícke školské zariadenia Nitrianskej diecézy Prot. č. 1012/2014 zo dňa 01.10. 2014, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Lukáša, Stummerova 20, 955 01 Topoľčany

Výberové konanie - CZUŠ TO.doc

SPÔSOB PODANIA ŽIADOSTI S OSTATNÝMI DOKUMENTMI:
Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi
v zalepenej obálke s označením na prednej strane vľavo: „VÝBEROVÉ KONANIE
- RIADITEĽ/RIADITEĽKA CIRKEVNEJ ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY SV. LUKÁŠA, TOPOĽČANY - NEOTVÁRAŤ
alebo ich doručia osobne

najneskôr do 27. novembra 2023

na adresu:

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Diecézny školský úrad
Námestie Jána Pavla II č. 7
P. O. Box 46 A
950 50 Nitra

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup