Dušičkové obdobie, ako ľudovo ľudia nazývajú obdobie od 1. do 8. novembra, nám dáva vždy vhodnú príležitosť nezabúdať na hroby našich predkov. V tomto duchu nechce ani naša Farnosť Topoľčany zabúdať na hroby kňazov, ktorých máme pochovaných na našich cintorínoch. Spolu ich je 17. Z toho 15 kňazských hrobov sa nachádza na Starom cintoríne v Topoľčanoch a 2 kňazské hroby máme na cintoríne v Nemčiciach. Celkový súpis týchto kňazských hrobov je zverejnený na našej farskej webovej stránke (https://www.topolcany.fara.sk/cintorin/hroby-knazov).

Máme eminentný úmysel vyvíjať dostatočnú starostlivosť a obnovu týchto kňazských hrobov. Väčšinu z nich sme už obnovili a nechali znovu vyzlátiť. V ostatných týždňoch v priebehu mesiacov september a október 2022 prešli takouto obnovou u nás ďalšie dva pri sebe ležiace kňazské hroby. Je to hrob Mons. Štefana Čerenaja (Stephanus Cserenyey) a kanonika vsdp. Jána Markoviča (Joannes Markovics). Keďže oba tieto kňazské hroby sú v jednotnom kovovom ohradení spolu s rodičmi vsdp. Jána Markoviča, dali sme obnoviť aj priľahlý rodičovský pomník a premaľovať celé oplotenie. Je to aj z duchovného dôvodu, že manželia Vendelín Markovics a jeho manželka Terézia (rodená Csulák), dali v 19. storočí do služieb Cirkvi troch svojich synov, ktorí sa stali kňazmi pochádzajúcimi z našej farnosti.


Súčasne v spolupráci s Biskupským úradom v Nitre sme iniciovali obnovu pomníka Msgr. Prof. ThDr. Vojtecha Bucka, ktorý sa nachádza na cintoríne v Libichave. Táto obec je súčasťou nášho Topoľčianskeho dekanátu. Na začiatku budúceho roka 2023 si budeme pripomínať 30. výročie jeho úmrtia (18.2.1993). Pápežský prelát Mons. Vojtech Bucko bol významným slovenským historikom prednášajúcim dejiny na Teologickej fakulte v Bratislave. Je autorom viacerých knižných publikácií. Pred socializmom v polovici 20. storočia však emigroval do zahraničia. A stal sa duchovným pastierom, ktorý sa pastoračne staral o zahraničných Slovákov v Nemecku a obzvlášť v Mníchove. Vo veľkej miere podporoval v štúdiu takisto slovenskú akademickú mládež v zahraničí. Po svojej smrti svoju rozsiahlu knižnicu venoval v pozostalosti Kňazskému semináru sv. Gorazda v Nitre. Na obecnom úrade v Libichave sa nachádza jeho pamätná tabuľa. Z úcty k jeho osobnosti, knižnému i kňazskému dielu, ktoré vytvoril za svojho života, sme sa iniciatívne rozhodli obnoviť taktiež jeho kňazský hrob.

Všetkých zosnulých duchovných pastierov zahŕňame do našich modlitieb. A vyprosujeme im radosť a potechu Božieho kráľovstva. Nech zmŕtvychvstalý Pán je pre nich zvrchovanou odmenou.
(DA)

Nech odpočívajú vo svätom pokoji.

R.I.P.

Obnovené ďalšie kňazské hroby.docxMediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup