V roku 2021 Pamiatkový úrad SR vyhlásil Kaplnku Panny Márie Karmelskej ("kaplnka na smrtke") a priľahlý Zaniknutý cintorín, ktoré sa obe nachádzajú na Krušovskej ulici v Topoľčanoch za Národné kultúrne pamiatky. Na základe toho sa pristúpilo k viacerým úpravám danej lokality. Zo strany našej farnosti boli vypovedané k 31.12.2021 dve nájomné zmluvy na prenájom daného miesta pre dva veľkoplošné billboardy, ktoré boli z jednej i druhej strany kaplnky. Na základe toho boli oba billboardy odstránené.
V samotnom roku 2021 prišlo taktiež ku generálnej renovácii exteriéru Kaplnky Panny Márie Karmelskej, ktoré zabezpečila a celkovo financovala bez akejkoľvek dotácie naša Farnosť Topoľčany. Kaplnka, postavená v roku 1750, dostala tak prekrásny vonkajší vzhľad, ktorý dosiaľ taký nikdy ani nemala. Na priečelie kaplnky do jedného z výklenkov bola osadená nová socha Panny Márie Škapuliarskej, ktorá je dovezená z Talianska a je vytvorená z bieleho kararskeho mramoru. V nočných hodinách je táto socha aj osvetlená.
V nadväznosti na tieto práce okolo exteriéru kaplnky a vybudovania nového kamenného oporného obvodového múru, sme pristúpili v roku 2022 k vytvoreniu pamätného pietneho miesta, ktoré by pripomínalo Zaniknutý cintorín. Lokalita okolo tejto kaplnky až do viacúčelový objekt, kde sú za kaplnkou v súčasnosti obchody a služby, bola využívaná v predchádzajúcich storočiach ako katolícky cintorín. Približne od roku 1900 bol vytvorený ďalší a teraz známy ako Starý cintorín v Topoľčanoch. A cintorín okolo kaplnky bol v druhej polovici 20. storočia tvrdým spôsobom prostredníctvom bagrov a buldozerov zlikvidovaný. Ako ešte očití svedkovia hovoria, buldozéry nahrnuli mnohé z hrobov a pomníkov okolo kaplnky a vytvorili tak neprirodzený a "umelo" vytvorený pahorok z troch strán kaplnky. Svedčí o tom aj skutočnosť niekdajšieho bočného vchodu v pravej stene kaplnky, ktorý je už zamurovaný, nakoľko by bol teraz situovaný rovno oproti navŕšenej zemine. Taktiež na rôznych miestach tesne pod povrchom vyčnievajú viaceré hrobové pomníky, ktoré tam boli takto násilne nahromadené.Z úcty k tomuto pietnemu miestu a osobitne z úcty k našim predkom, ktorí tam boli v danej lokalite pochovaní, sme chceli vytvoriť spomenuté pietne miesto na Zaniknutý cintorín. Využiť sme pre tento účel chceli dobový kovaný kríž, ktorý sa kedysi nachádzal na veži farského kostola na hlavnom námestí v Topoľčanoch. Z bezpečnosti a ochrany proti bleskom bol v osemdesiatych rokoch minulého storočia tento kríž z veže kostola odstránený a nahradený novým obdobným a bezpečnejším krížom. Daný kovaný kríž sa tak dostal do depozitu farského úradu, v ktorom bol až doteraz uchovávaný. Ak v roku 2022 si farský kostol pripomína 220. výročie od svojej posviacky (15.8.1802), tak rovnako daný kríž musí mať najmenej oných 220 rokov. Medzi horizontálnymi ramenami má atribúty mesta Topoľčany (mesiac a hviezdu), preto možno o ňom hovoriť ako o tzv. "topoľčianskom kríži". To bol podnet, prečo sme ho od jesene dali čiastočne obnoviť. A bolo zámerom ho nanovo vrátiť do pozornosti ostatných ľudí. Kríž sa musel pripraviť a uspôsobiť na nové osadenie a predĺženie. V týchto prácach od železa nám výdatne pomohol pán majster Peter Just z Nemčíc, ktorý vytvoril na žiadosť Pamiatkového úradu v Topoľčanoch úplne nové a bezpečné predĺženie. Náš záhradník p. Peter Michalík s otcom a ostatnými spolupracovníkmi a to i za prítomnosti archeológa Krajského pamiatkového úradu v Nitre, vytvorili nové osadenie tohto kríža na svahu Zaniknutého cintorína z ľavej strany kaplnky. Kríž je natočený tak, aby vytváral očiam priťahujúce miesto v smere od Starého cintorína do centra mesta. Následne záhradník doviezol lomový kameň z kameňolomu v Krnči (z neho je vytvorený aj oporný múr okolo kostola), kde takisto okolo kríža sa vytvorilo menšie navýšenie. To je vysadené celoročnými skalnými ružami. V tomto kontexte sa trochu prihliadalo na obdobnosť daného štýlu, ktorý sa nachádza okolo obnovenej Lucerny na konci Krušovskej ulice za niekdajším pivovarom. A pre historickú pamäť tohto pietneho miesta, bola vytvorená a osadená nová pamätná tabuľa na terasu, ktorá z kameňov bolo vytvorená priamo pred samotným krížom. Tabuľa má sprostredkovať tie najzákladnejšie informácie o danom mieste a jeho pietnom pôvode.
 
Slávnostné požehnanie tohto novoosadeného kríža a pamätnej pietnej tabule sa uskutočnilo spolu s mariánskou pobožnosťou presne na sviatok Karmelskej Panny Márie dňa 16. júla 2022. Ak sa hovorí, že "história je učiteľkou života", tak rovnako platí, že starostlivosť o naše pamätihodné miesta a oživovanie histórie je blahosklonným činom slúžiacim tak pre prítomnosť, ako aj pre budúcnosť a jej následné generácie.


 
Ďakujeme Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a jeho pracovisku v Topoľčanoch za vzájomnú spoluprácu a hľadanie spoločného súzvuku jednotlivých predpisov, nariadení a realizácie uskutočnených prác. Naše poďakovanie patrí aj firme ViOn za renováciu exteriéru kaplnky. Taktiež našim spomenutým a obetavým majstrom, ktorí vytvorili pri kaplnke toto nové pamätné pietne miesto z niekdajšieho kríža z veže farského kostola. Vďaku rovnako adresujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri týchto prácach, obnove chodníka a tiež našim dobrodincom, ktorí nám obetavo pomáhali svojim milodarom uskutočniť tieto práce a realizovať ich. Nech to všetko slúži na väčšiu česť a slávu Božiu a k úcte Matke Božej!

A.M.D.G. (DA)

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup